Kierunek: technik realizacji dźwięku

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji dźwięku powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. rejestrowania materiału dźwiękowego;
 2. obsługiwania urządzeń i programów systemu MIDI;
 3. wykonywania montażu, konwersji i archiwizacji materiału dźwiękowego;
 4. wykonywania miksowania i przetwarzania materiału dźwiękowego.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(ST.a);

  PKZ(ST.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień

  Uczeń:

  1. charakteryzuje falę akustyczną, jej parametry oraz zjawiska towarzyszące propagacji fali akustycznej;
  2. dokonuje analizy zjawiska pochłaniania dźwięku i izolacji akustycznej;
  3. charakteryzuje cechy akustyczne mowy ludzkiej;
  4. wykorzystuje właściwości słuchu ludzkiego w procesie realizacji dźwięku;
  5. charakteryzuje cechy akustyczne instrumentów muzycznych;
  6. rozróżnia elementy dzieła muzycznego;
  7. charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;
  8. wykorzystuje określone elementy wiedzy z historii muzyki w realizacji zadań zawodowych;
  9. odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
  10. posługuje się terminologią z zakresu elektroakustyki;
  11. rozróżnia rodzaje głośników i mikrofonów oraz charakteryzuje ich właściwości;
  12. rozróżnia urządzenia rejestrujące;
  13. charakteryzuje urządzenia i techniki przetwarzania dźwięku;
  14. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  15. dobiera przyrządy pomiarowe;
  16. wykonuje połączenia układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji;
  17. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów oraz sporządza wykresy w skali logarytmicznej (nie dotyczy osób słabowidzących i niewidomych);
  18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik realizacji dźwięku opisane w części II:

  ST.04. Montaż nagrań dźwiękowych

  1. Preprodukcja nagrań dźwiękowych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych;
  2. prowadzi dokumentację prac dotyczących montażu nagrań dźwiękowych;
  3. rozróżnia parametry techniczne nagrań i plików dźwiękowych;
  4. dobiera i przygotowuje programy do montażu nagrań dźwiękowych.

  2. Edytowanie nagrań dźwiękowych

  Uczeń:

  1. dokonuje montażu nagrań dźwiękowych na podstawie dokumentacji;
  2. normalizuje pliki dźwiękowe zgodnie z dokumentacją;
  3. obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
  4. dokonuje edycji znaczników w plikach dźwiękowych;
  5. sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
  6. przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego.

  ST.05. Realizacja nagrań studyjnych

  1. Rejestrowanie dźwięku

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych; 
  2. sporządza harmonogram prac dotyczących rejestracji dźwięku;
  3. posługuje się terminologią dotyczącą procesów i urządzeń elektroakustycznych;
  4. przygotowuje i podłącza mikrofony oraz osprzęt pomocniczy do rejestracji dźwięku;
  5. charakteryzuje urządzenia rejestrujące dźwięk;
  6. charakteryzuje nośniki do zapisu dźwiękowego;
  7. obsługuje analogowe i cyfrowe urządzenia do rejestracji dźwięku;
  8. charakteryzuje rodzaje mikserów fonicznych;
  9. rozróżnia elementy mikserów fonicznych;
  10. konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
  11. charakteryzuje rodzaje przedwzmacniaczy mikrofonowych;
  12. rozróżnia elementy przedwzmacniaczy mikrofonowych;
  13. dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;
  14. stosuje różne techniki mikrofonowania źródeł dźwięku;
  15. wykonuje konserwację mikrofonów, rejestratorów i osprzętu pomocniczego;
  16. posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń elektroakustycznych;
  17. charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
  18. wykorzystuje wiedzę z zakresu instrumentoznawstwa;
  19. charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;
  20. wykorzystuje określone elementy wiedzy z historii muzyki w trakcie realizacji określonych zadań;
  21. rozróżnia elementy dzieła muzycznego;
  22. rozróżnia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji dźwięku;
  23. wykorzystuje wiedzę dotyczącą skali instrumentów muzycznych;
  24. charakteryzuje techniki wydobywania dźwięku z instrumentów akustycznych;
  25. odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
  26. korzysta z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
  27. dokonuje subiektywnej oceny jakości nagrań dźwiękowych.

  2. Postprodukcja dźwięku

  Uczeń:

  1. konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
  2. konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
  3. stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania;
  4. stosuje standardy produkcji dźwięku;
  5. przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
  6. rozróżnia procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
  7. stosuje standardy połączeń procesorów przetwarzających dźwięk;
  8. obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
  9. określa zastosowanie procesorów przekształcających nagrania dźwiękowe;
  10. wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy dźwięku oraz procesorów przetwarzających dźwięk.
  1. Edycja komunikatów systemu MIDI

   Uczeń:

   1. charakteryzuje właściwości systemu MIDI;
   2. dokonuje sprzętowych i programowych połączeń w systemie MIDI;
   3. dobiera programy sekwencerowe;
   4. rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
   5. zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
   6. edytuje zdarzenia MIDI;
   7. identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
   8. posługuje się komunikatami System Exclusive do przesyłania ustawień MIDI;
   9. posługuje się komunikatami MMC, MTC i BeatClock do synchronizacji MIDI z innymi urządzeniami studia dźwiękowego.
   1. Edycja instrumentów MIDI

         Uczeń:

    1. konfiguruje programowe i sprzętowe instrumenty MIDI;
    2. rozróżnia elementy sterujące instrumentów MIDI;
    3. rozróżnia bloki generujące dźwięk w instrumentach MIDI;
    4. edytuje obwiednie i generatory LFO (Low Frequency Oscillator) w instrumentach MIDI;
    5. stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
    6. dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;
    7. obsługuje programy do edycji instrumentów MIDI;
    8. wykonuje konserwację instrumentów MIDI.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik realizacji dźwięku powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; analizator widma sygnałów akustycznych; mikrofony pomiarowe; zasilacze stabilizowane napięcia stałego 0 – 24 V; autotransformatory; generatory funkcyjne; generatory funkcyjne z wyjściem mocy; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; zestawy nagłośnieniowe (jeden zestaw dla dziesięciu uczniów), w tym konsoletę mikserską 12-kanałową z połączeniem cyfrowym z komputerem, equalizer graficzny tercjowy, kompresor/limiter; pogłos cyfrowy, wzmacniacz mocy i kolumny głośnikowe, zestaw mikrofonów, multicore, statywy, d-box; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów;
 2. pracownię percepcji i oceny dźwięku, wyposażoną w: stanowisko odsłuchowe (wzmacniacz mocy i co najmniej dwa rodzaje kolumn głośnikowych) oraz indywidualne systemy słuchawkowe (jeden system dla jednego ucznia), mikrofony pomiarowe, generatory testowych sygnałów dźwiękowych (przebiegi sinusoidalne, prostokątne, piłokształtne, szumy), analogowe i cyfrowe przyrządy pomiarowe, graficzny korektor tercjowy, procesor dynamiczny, linię opóźniającą, pogłos cyfrowy, procesory modulacyjne, zestaw mikrofonów, statywy, d-boxy, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do analizy dźwięku oraz symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów, zasilane napięciem 230 V prądu przemiennego, zabezpieczoneochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny;
 3. studio nagrań z reżysernią dźwięku (dla dziesięciu uczniów), adaptowane akustycznie, wyposażone w: stół mikserski analogowy, stół mikserski cyfrowy, makietę mikserską, korektory, procesory dynamiczne, pogłosowe i efektowe, głośniki odsłuchowe ze wzmacniaczami mocy, mikrofony dynamiczne, mikrofony pojemnościowe ze zmienną charakterystyką kierunkową, d-boxy, przedwzmacniacze mikrofonowe, statywy mikrofonowe, kable mikrofonowe, połączeniowe i wieloparowe, słuchawki, instrumenty elektroniczne wyposażone w system MIDI, urządzenia do rejestracji dźwięku, konwertery analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, interfejsy MIDI, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do rejestracji oraz edycji dźwięku i MIDI;

ponadto każda pracownia powinna być wyposażone w multimedialne źródła informacji oraz tekstowe źródła informacji w formie drukowanej w czarnodruku i w znakach pisma Braille’a.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, studiach nagrań dźwiękowych, wytwórniach filmowych, ośrodkach telewizyjnych i radiowych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

320 godz.

ST.04. Montaż nagrań dźwiękowych

510 godz.

ST.05. Realizacja nagrań studyjnych

520 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.