Kierunek: technik pszczelarz

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. zakładania oraz prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 2. organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 4. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.c) i PKZ(RL.d);

  PKZ(RL.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Uczeń:

  1. wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
  3. przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
  4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

  PKZ(RL.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: pszczelarz, rolnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Uczeń:

  1. rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  2. rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń;
  3. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
  4. rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
  5. rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
  6. klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
  7. rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt;
  8. rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty;
  9. rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik pszczelarz opisane w części II:

  RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

  1. Prowadzenie produkcji roślinnej

  Uczeń:

  1. określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
  2. dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
  3. dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
  4. wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
  5. planuje nawożenie organiczne i mineralne;
  6. ocenia jakość materiału siewnego;
  7. przygotowuje materiał siewny do siewu;
  8. planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
  9. wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
  10. rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
  11. dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
  12. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
  13. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
  14. prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
  15. stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
  16. przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
  17. przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
  18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

  2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

       Uczeń:

  1. określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
  2. określa procesy życiowe zachodzące w organizmie zwierząt gospodarskich;
  3. rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
  4. określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
  5. rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
  6. przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
  7. analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
  8. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
  9. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
  10. wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
  11. wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
  12. określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
  13. prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  14. rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
  15. przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
  16. stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
  17. przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
  18. przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
  19. prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

  3. Prowadzenie gospodarki pasiecznej

  Uczeń:

  1. rozróżnia rasy pszczół;
  2. określa budowę morfologiczną i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół;
  3. ocenia stan rodziny pszczelej w różnych porach roku;
  4. ocenia wartość użytkową i hodowlaną pszczół i ich mieszańców;
  5. zakłada i prowadzi pasiekę;
  6. kieruje rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym;
  7. prowadzi prace związane z rozmnażaniem rodzin pszczelich;
  8. prowadzi wychów i wymianę matek pszczelich;
  9. prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół;
  10. rozpoznaje choroby i szkodniki pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich;
  11. dobiera metody zwalczania chorób i szkodników pszczół;
  12. prowadzi pasiekę metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
  13. organizuje i prowadzi pozyskiwanie miodu, pyłku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi oraz jadu pszczelego;
  14. ocenia jakość produktów pszczelich;
  15. przetwarza produkty pszczele;
  16. przestrzega warunków przechowywania produktów pszczelich;
  17. przygotowuje produkty pszczele do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami;
  18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich;
  19. przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki.

  4. Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej

  Uczeń:

  1. klasyfikuje pożytki pszczele według określonych kryteriów;
  2. rozpoznaje rośliny pożytkowe;
  3. ocenia wydajność nektarową i miodową roślin pożytkowych;
  4. szacuje zasoby bazy pożytkowej w rejonie;
  5. dobiera rośliny do poprawy bazy pożytkowej;
  6. poprawia bazę pożytkową wokół pasieki;
  7. określa odległość pasieki od bazy pożytkowej;
  8. określa potrzeby pokarmowe rodziny pszczelej;
  9. dostosowuje wielkość pasieki do zasobów bazy pożytkowej.

  RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

  1. Organizowanie produkcji roślinnej

  Uczeń:

  1. planuje zmianowanie roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
  2. planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
  3. dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych;
  4. dobiera technologie produkcji roślin uprawnych;
  5. organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  6. nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
  7. stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, ochrony roślin uprawnych i pszczół oraz bezpieczeństwa żywności.

  2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

  Uczeń:

  1. określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;
  2. określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;
  3. dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;
  4. określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;
  5. ustala normy i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
  6. planuje prace z konserwacją i przechowywaniem pasz;
  7. organizuje proces produkcji zwierzęcej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  8. planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym w oparciu o rachunek ekonomiczny;
  9. nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;
  10. korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.

  3. Organizowanie produkcji pszczelarskiej

  Uczeń:

  1. dobiera rasy pszczół do określonych warunków klimatycznych i pożytkowych rejonu;
  2. planuje pasieczysko i pracownię pszczelarską;
  3. planuje liczbę rodzin pszczelich;
  4. nadzoruje zakładanie pasieki i jej wyposażenie;
  5. dobiera sprzęt do przeglądu rodzin pszczelich;
  6. przeprowadza przeglądy rodzin pszczelich;
  7. prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół;
  8. określa przyczyny nastroju rojowego pszczół;
  9. kieruje rozwojem rodzin pszczelich w ciągu roku;
  10. prowadzi wychów matek pszczelich;
  11. przygotowuje rodziny pszczele do przezimowania;
  12. prowadzi pozyskiwanie produktów pszczelarskich;
  13. dobiera sposoby zapobiegania chorobom pszczół oraz szkodnikom i zwalczania ich;
  14. prowadzi dokumentację gospodarstwa pasiecznego;
  15. sporządza kalkulację kosztów produkcji pszczelarskiej;
  16. korzysta z programów komputerowych wspomagających organizowanie i nadzorowanie produkcji pasiecznej.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik pszczelarz powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię pasieczną, wyposażoną w: sprzęt do obsługi rodzin pszczelich, wychowu matek pszczelich, wirowania i konfekcjonowania miodu, wytopu i klarowania wosku, pozyskiwania pyłku, propolisu, mleczka i jadu pszczelego, środki ochrony indywidualnej, pasieczysko z co najmniej 30 pniami z różnymi typami uli i kompletnym wyposażeniem uli, pasiekę zarodową prowadzącą programy hodowlane;
 2. pracownię produkcji rolniczej, wyposażoną w: próbki nasion roślin uprawnych i miododajnych, okazy naturalne roślin i szkodników, atlasy roślin, zwierząt, chorób, chwastów i szkodników, przekroje, modele zwierząt gospodarskich, przykładowe karty technologiczne, próbki pasz, nawozów i środków ochrony roślin, katalogi maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 3. pracownię techniczną, wyposażoną w: przekroje, modele pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi maszyn i pojazdów rolniczych, budowle i sprzęt pasieczny, modele uli i pasieczyska, próbki materiałów do wyrobu i konserwacji uli.

Ponadto szkoła powinna posiadać pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki jazdy oraz poligon do nauki pracy maszynami rolniczymi.

Liczba przyrządów i aparatów w każdej pracowni powinna umożliwić wykonywania zadań praktycznych w grupach trzyosobowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach specjalizujących się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich, indywidualnych gospodarstwach rolnych z działalnością pszczelarską.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania uprawnień do wykonywania usług inseminacji matek pszczelich, których nabycie potwierdzone jest egzaminem przeprowadzanym przez podmiot, który uzyskał zgodę ministra właściwego dla rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

260 godz.

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

650 godz.

RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

440 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.