Kierunek: technik pożarnictwa

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania czynności ratowniczych;
 2. kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 3. organizowania i monitorowania przebiegu służby;
 4. rozpoznawania i likwidacji zagrożeń;
 5. dysponowania siłami i środkami systemu ratowniczego.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MS.e) i PKZ(MS.f);

  PKZ(MS.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa

  Uczeń:

  1. postępuje zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminach służbowych oraz zasadami etyki zawodowej;
  2. wykonuje komendy i postępuje zgodnie z regulaminem musztry i ceremoniałem pożarniczym;
  3. opisuje zadania i organizację ochrony przeciwpożarowej i administracji publicznej;
  4. rozpoznaje sytuacje stresogenne i wyjaśnia ich wpływ na funkcjonowanie jednostki i zbiorowości;
  5. stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
  6. buduje pozytywne relacje w grupie;
  7. udziela wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym pomocy;
  8. uczestniczy w zespołowych grach sportowych;
  9. uprawia lekkoatletykę, atletykę terenową i pływanie;
  10. bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych;
  11. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(MS.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa

  Uczeń:

  1. planuje i organizuje przebieg służby zgodnie z regulaminami;
  2. utrzymuje dyscyplinę służbową u podwładnych oraz podczas dowodzenia w pododdziałach;
  3. prowadzi dokumentację związaną z przebiegiem służby;
  4. organizuje prace biurowe zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa;
  5. opracowuje plany doskonalenia zawodowego;
  6. prowadzi doskonalenie zawodowe;
  7. organizuje i prowadzi zajęcia doskonalące sprawność fizyczną;
  8. organizuje i jest sędzią na zawodach sportowo-pożarniczych;
  9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa opisane w części II:

  MS.20. Wykonywanie działań ratowniczych

  1. Obsługa sprzętu ratowniczo-gaśniczego

  Uczeń:

  1. rozróżnia sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
  2. przygotowuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy do działań ratowniczych;
  3. użytkuje sprzęt ochrony dróg oddechowych;
  4. obsługuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
  5. rozróżnia środki gaśnicze;
  6. rozróżnia pojazdy ratowniczo-gaśnicze;
  7. obsługuje układy wodno-pianowe i urządzenia specjalne;
  8. rozróżnia stanowiska wodne i gaśnicze;
  9. buduje stanowiska wodne i gaśnicze;
  10. sprawia linie wężowe w różnych warunkach;
  11. rozróżnia systemy łączności.

  2. Wykonywanie czynności ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

  Uczeń:

  1. wyjaśnia procesy spalania substancji;
  2. rozróżnia rodzaje i fazy pożarów;
  3. identyfikuje zjawiska występujące podczas pożarów;
  4. rozpoznaje zagrożenia pożarowe, wybuchowe i toksyczne;
  5. posługuje się pojęciami z zakresu taktyki gaśniczej i ratowniczej;
  6. prowadzi korespondencję radiową oraz komunikuje się za pomocą znaków;
  7. kieruje ruchem drogowym w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
  8. podaje prądy gaśnicze w natarciu i obronie;
  9. rozróżnia rodzaje pododdziałów;
  10. rozróżnia zasady działania specjalistycznych grup ratowniczych;
  11. prowadzi ewakuację ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia;
  12. wykonuje czynności ratownicze podczas gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń miejscowych;
  13. charakteryzuje organizację ratownictwa medycznego;
  14. ocenia stan poszkodowanego;
  15. prowadzi segregację wstępną poszkodowanych;
  16. udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z procedurami;
  17. posługuje się sprzętem ratownictwa medycznego.

  MS.21. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

  1. Identyfikowanie zagrożeń

  Uczeń:

  1. klasyfikuje i charakteryzuje materiały budowlane;
  2. analizuje wpływ warunków pożarowych na materiały budowlane;
  3. rozróżnia konstrukcje budowlane i ich podstawowe elementy;
  4. rozróżnia instalacje użytkowe w obiektach budowlanych oraz zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe;
  5. korzysta z dokumentacji budowlanej;
  6. szacuje odporność ogniową elementów konstrukcyjnych;
  7. określa wpływ różnych czynników na rozprzestrzenianie się pożaru w obiektach budowlanych;
  8. rozróżnia kategorie zagrożenia ludzi;
  9. wyznacza gęstość obciążenia ogniowego;
  10. ustala klasę odporności pożarowej budynku;
  11. określa wymagania ewakuacyjne w obiektach budowlanych;
  12. ocenia stan przygotowania obiektu budowlanego do działań ratowniczo-gaśniczych;
  13. rozróżnia rodzaje wentylacji pożarowej;
  14. przestrzega zasad doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego;
  15. określa warunki równowagi układu sił zbieżnych i dowolnego płaskiego układu sił;
  16. wskazuje przekroje niebezpieczne konstrukcji;
  17. rozróżnia i wyznacza strefy zagrożone wybuchem;
  18. rozróżnia rodzaje prac niebezpiecznych pożarowo i określa ogólne wskazania prewencyjne;
  19. rozróżnia zagrożenia w procesie produkcji, magazynowania i transportu oraz przedstawia metody ich ograniczania;
  20. przestrzega zasad profilaktyki pożarowej na stacjach paliw i w bazach paliw;
  21. rozróżnia zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące na terenie bazy paliw;
  22. rozróżnia zagrożenia pożarowe urządzeń elektrycznych i stosuje metody ich ograniczania;
  23. identyfikuje zagrożenia pożarowe w lasach;
  24. dobiera metody zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;
  25. wykorzystuje sprzęt pożarniczy podczas podawania wody i innych środków gaśniczych zgodnie z prawami i zasadami hydrostatyki i hydrodynamiki ogólnej;
  26. rozróżnia i stosuje urządzenia instalacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
  27. rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej;
  28. wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru;
  29. rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze;
  30. rozpoznaje przyczyny zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia i środowiska.

  2. Kierowanie działaniami ratowniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

  Uczeń:

  1. przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;
  2. ocenia stopień zagrożenia w miejscu zdarzenia;
  3. wykonuje pomiary parametrów cieczy, gazów i ciał stałych oraz interpretuje ich wyniki;
  4. analizuje stan zagrożenia w obszarze chronionym;
  5. rozróżnia działania ratowniczo-gaśnicze zastępu, sekcji, plutonu;
  6. określa możliwości taktyczne pododdziałów;
  7. charakteryzuje zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
  8. przeprowadza inspekcje gotowości bojowej jednostek ratowniczo-gaśniczych;
  9. rozróżnia typy kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi;
  10. charakteryzuje uprawnienia kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą;
  11. kieruje akcją ratowniczo-gaśniczą na poziomie interwencyjnym;
  12. dobiera siły i środki niezbędne do likwidacji zagrożenia;
  13. dobiera taktykę ratowniczą i sprzęt do rodzaju zagrożenia;
  14. kieruje ewakuacją ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia;
  15. podejmuje decyzje podczas akcji ratowniczo-gaśniczej;
  16. korzysta ze specjalistycznych programów wspomagających działania ratowniczo-gaśnicze;
  17. korzysta z planów ratowniczych podczas działań ratowniczych;
  18. organizuje i utrzymuje łączność na miejscu działań ratowniczych;
  19. współpracuje z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi podczas działań ratowniczo-gaśniczych;
  20. współpracuje ze środkami masowego przekazu;
  21. sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
  22. analizuje przebieg działań ratowniczych;
  23. rozróżnia części maszyn i urządzeń stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, służących do prowadzenia akcji ratowniczych;
  24. charakteryzuje wymagania techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
  25. określa możliwości taktyczno-techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
  26. dobiera rodzaj sprzętu do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych;
  27. wykonuje dozwolone czynności codziennej obsługi sprzętu ratowniczego;
  28. monitoruje czynności związane obsługą techniczną sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
  29. organizuje przegląd jednostek sprzętowych;
  30. kieruje eksploatacją sprzętu transportowego;
  31. przyjmuje zgłoszenie telefoniczne w języku obcym;
  32. komunikuje się w języku obcym z poszkodowanymi i z ratownikami.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię fizykochemii, wyposażoną w: eksplozymetr, pirometr oraz zestawy termopar, analizator spalin, kalorymetr, dygestorium, aparaty i urządzenia do wyznaczania temperatury samozapłonu, zapłonu, zapalenia, aparat do badania palności metodą wskaźnika tlenowego, aparaturę do badania i obserwacji wybuchów mieszanin gazowo-powietrznych, par cieczy palnych z powietrzem, pyłowo-powietrznych, aparaturę do demonstracji wytwarzania i działania środków gaśniczych, zestaw do identyfikacji i neutralizacji kwasów, zasad i substancji ropopochodnych, zestaw do badania chłonności sorbentów;
 2. pracownię przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, sygnalizacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych, wyposażoną w: układ przewodów do obserwacji uderzenia wodnego podczas przepływu wody w przewodach pod ciśnieniem, sprzęt i armaturę wodno-pianową do obserwacji i pomiaru wydajności i strat ciśnienia w sprzęcie podczas przepływu wody, zestaw obrazujący budowę i zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, klap dymowych;
 3. pracownię informatycznego wspomagania działań ratowniczo-gaśniczych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z pakietem programów biurowych i oprogramowaniem do wspomagania dowodzenia, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym;
 4. pracownię mechaniki i budownictwa, wyposażoną w: zestaw do badań i demonstracji stanów odkształcenia i naprężenia, zestaw do obserwacji zjawisk termicznych w urządzeniach elektroenergetycznych, normy dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych, rysunki, dokumentacje techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe dotyczące stanów odkształcenia i naprężenia oraz zjawisk termicznych w urządzeniach elektroenergetycznych;
 5. pracownię wyposażenia technicznego, wyposażoną w: przyrządy do serwisowania sprzętu ochrony dróg oddechowych, urządzenia i przyrządy do serwisowania chemoodpornych ubrań gazoszczelnych, urządzenia do symulacji podawania środków gaśniczych, przyrządy do przeprowadzania prób ciśnieniowych węży, urządzenia do taśmowania węży oraz naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i armatury wodnej i pianowej, sprzęt do konserwacji pilarek do drewna oraz stali i betonu, modele prostych maszyn, mechanizmów i rozwiązań konstrukcyjnych przenoszenia napędu, przekroje urządzeń i jednostek wyposażenia technicznego, instrukcje obsługi i konserwacji, zestaw norm i dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczących urządzeń i jednostek wyposażenia technicznego;
 6. pracownię ratownictwa medycznego, wyposażoną zgodnie z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020);
 7. pracownię taktyki działań gaśniczych, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowiska kierowania (jedno dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół dyspozytorski, telefony stacjonarne, radiotelefon bazowy oraz radiotelefony nasobne w liczbie uzależnionej od liczby stanowisk dyspozytorskich, terminal statusów, satelitarny system nawigacji i lokalizacji GPS, rejestrator rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej, interaktywną mapę pogody, planszową i cyfrową mapę dowolnego obszaru, komplet dokumentacji (instrukcje, plany) dotyczącej działań gaśniczych, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym prowadzenie działań ratowniczych i podejmowanie decyzji,
  2. stanowiska dyspozytorskie (jedno dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół dyspozytorski, telefon stacjonarny oraz radiotelefon bazowy (lub nasobny), stanowisko komputerowe kompatybilne z komputerem stanowiska kierowania z oprogramowaniem analogicznym jak dla stanowiska kierowania, komplet dokumentacji (instrukcje, plany) dotyczącej działań gaśniczych,
  3. stanowisko współpracy z mediami (jedno dla dziesięciu uczniów),
  4. stanowisko do wykonywania szkiców sytuacyjnych (jedno dla dziesięciu uczniów);
  ponadto pracownia powinna być wyposażona w: wewnętrzną sieć telefoniczną i sieć komputerową z dostępem do Internetu oraz sprzęt audiowizualny, taki jak telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz video, rzutnik pisma;
 8. pracownię działań ratowniczych, wyposażoną w: schematy budowy pojazdów, schematy postępowania ratowniczego z wykorzystaniem grup sprzętowych, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem do symulacji zdarzeń, wewnętrzną sieć telefoniczną i sieć komputerową z dostępem do Internetu, stanowisko do wykonywania szkiców sytuacyjnych (jedno dla dziesięciu uczniów), środki audiowizualne, zestaw do badań i demonstracji działania sprzętu ratownictwa chemicznego w środowisku, zestaw do badań i prezentacji środków do zabezpieczania, zestaw do likwidacji wycieków substancji aktywnych do gleby i wód, zestaw makiet np. zakładów chemicznych, portów, terenów z przepływającą rzeką, oprogramowanie do symulacji zagrożeń środowiska;
 9. laboratorium językowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
 10. salę gimnastyczną, wyposażoną w: sprzęt do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki, materace i ławeczki gimnastyczne, chorągiewki, skrzynię do skoków i odskocznię, piłki lekarskie, stojaki, próg do próby harwardzkiej, stopery, metronom, taśmę mierniczą, sprzęt i urządzenia sportu pożarniczego;
 11. poligon, wyposażony w: symulator rozgorzenia (komorę ogniową), wielokondygnacyjny budynek symulacji pożarów, stanowiska spalania i gaszenia gazów, cieczy i ciał stałych, tor przygotowania prądownika (operowania prądami gaśniczymi), stanowisko do ćwiczeń gaszenia pojazdów, stanowiska do symulacji katastrof budowlanych, stanowiska do ewakuacji ludzi ze studni, kanałów, osuwisk, stanowiska do symulacji katastrof w transporcie drogowym, szynowym i powietrznym, stanowiska do uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych, stanowiska do ratownictwa i samoratowania z wysokości, wielokondygnacyjny obiekt do ćwiczeń z drabinami pożarniczymi i sprzętem ratowniczym i ewakuacyjnym wewnątrz i na zewnątrz, zbiornik wodny, poligonowe stanowisko kierowania (punkt alarmowy), salę odpraw, stanowiska do ćwiczeń w różnych warunkach eksploatacji sprzętu ratownictwa technicznego i chemicznego, stanowisko do ćwiczeń samochodami z drabiną mechaniczną i podestem ratowniczym;
 12. komorę dymową, wyposażoną w: pomieszczenie do przeprowadzania badań lekarskich uczestników ćwiczenia, pomieszczenie do ćwiczeń fizycznych, ścieżkę treningową z możliwością różnej konfiguracji przejść, z systemem nagłośnienia, systemem komunikacji z uczestnikami ćwiczeń, systemem kamer optycznych i termowizyjnych oraz wytwornicami dymu; centralę do obserwacji i rejestracji przebiegu testu z podświetlanym pulpitem pokazującym przemieszczanie się ćwiczących, systemem rejestracji dźwięku i obrazu, systemem sterowania wytwornicami dymu, systemem sterowania nagłośnieniem i oświetleniem oraz komputerem z oprogramowaniem do rejestracji wyników przeprowadzanego testu; urządzenia do bieżącej konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz napełniania butli.

Szkoła kształcąca w zawodzie technik pożarnictwa powinna posiadać jednostkę ratowniczo-gaśniczą z wyposażeniem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 i 960) oraz stanowić centralny odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie w zakresie kwalifikacji MS.20. Wykonywanie działań ratowniczych należy rozpocząć od szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (trwającego co najmniej 6 tygodni – 240 godzin), którego celem jest przygotowanie do pełnienia służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej i w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach ratowniczo-gaśniczych i obiektach dydaktycznych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze co najmniej 4 tygodni (160 godzin). Praktyka zawodowa obejmuje:

 1. praktykę na stanowiskach w jednostce ratowniczo-gaśniczej w systemie zmianowym (co najmniej 25 służb);
 2. praktykę na stanowiskach w komendzie wojewódzkiej, powiatowej lub miejskiej w systemie codziennym (co najmniej 2 tygodnie – 80 godzin).
 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

310 godz.

MS.20. Wykonywanie działań ratowniczych

450 godz.

MS.21. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

650 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.