Kierunek: technik papiernictwa

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik papiernictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywaniasurowców, półproduktów oraz materiałów pomocniczych do produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych;
 2. organizowaniaprodukcji mas włóknistych;
 3. organizowaniaprodukcji wytworów papierniczych;
 4. organizowaniai nadzorowania przebiegu procesów przetwórstwa papierniczego.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.y);

  PKZ(AU.y) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik papiernictwa

  Uczeń:

  1. sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle papierniczym;
  2. charakteryzuje rodzaje i właściwości surowców oraz półproduktów papierniczych;
  3. rozróżnia dodatki i środki chemiczne stosowane w produkcji wytworów papierniczych;
  4. charakteryzuje procesy chemiczne i fizyczne zachodzące podczas produkcji wytworów papierniczych;
  5. wykonuje badania laboratoryjne dotyczące produkcji wytworów papierniczych;
  6. rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle papierniczym;
  7. rozróżnia rodzaje aparatury pomiarowej;
  8. charakteryzuje parametry procesów technologicznych;
  9. określa zastosowanie czynników energetycznych w procesach technologicznych;
  10. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki energią oraz materiałami stosowanymi w przemyśle papierniczym;
  11. określa metody zabezpieczania materiałów i produktów papierniczych przed wpływem czynników szkodliwych;
  12. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik papiernictwa opisane w części II:

  AU.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

  1. Organizowanie produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną z zakresu produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych:
  2. przestrzega zasad organizowania produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych;
  3. dobiera surowce i substancje chemiczne do produkcji mas włóknistych;
  4. sporządza zapotrzebowanie na materiały do produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych;
  5. sporządza schemat technologiczny produkcji mas włóknistych;
  6. planuje proces technologiczny przygotowania masy papierniczej;
  7. opracowuje harmonogramy prac związanych z produkcją mas włóknistych i wytworów papierniczych:
  8. dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania masy papierniczej;
  9. planuje proces technologiczny produkcji wytworów papierniczych;
  10. sporządza schemat technologiczny produkcji wytworów papierniczych;
  11. dobiera maszyny i urządzenia do produkcji wytworów papierniczych;
  12. dobiera sposoby wykańczania wytworów papierniczych;
  13. organizuje prace związane z wykańczaniem wytworów papierniczych;
  14. stosuje metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem związanym z produkcją mas włóknistych i wytworów papierniczych.

  2. Wytwarzanie mas włóknistych

  Uczeń:

  1. rozróżnia metody produkcji mas włóknistych;
  2. przygotowuje surowce i substancje chemiczne do produkcji mas włóknistych;
  3. obsługuje maszyny i urządzenia do produkcji mas włóknistych;
  4. reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń w procesie produkcji mas włóknistych;
  5. kontroluje przebieg procesów technologicznych produkcji mas włóknistych;
  6. przygotowuje masy włókniste zgodnie z technologią wytwarzania;
  7. ocenia jakość mas włóknistych.

  3. Produkcja wytworów papierniczych

  Uczeń:

  1. dobiera składniki masy papierniczej;
  2. przygotowuje składniki do sporządzania masy papierniczej;
  3. przygotowuje do pracy maszyny i urządzenia stosowane w procesie sporządzania masy papierniczej;
  4. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do produkcji wytworów papierniczych;
  5. obsługuje urządzenia automatycznego sterowania procesami produkcji;
  6. kontroluje przebieg procesów technologicznych podczas produkcji wytworów papierniczych;
  7. dobiera sposoby wykańczania wytworów papierniczych;
  8. ocenia jakość wytworów papierniczych;
  9. wykonuje czynności związane ze znakowaniem, pakowaniem i przechowywaniem gotowych wytworów papierniczych.

  AU.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych

  1. Organizowanie procesów przetwórstwa wytworów papierniczych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną z zakresu przetwórstwa wytworów papierniczych;
  2. charakteryzuje procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie wytworów papierniczych;
  3. planuje prace związane z przetwórstwem wytworów papierniczych;
  4. sporządza schemat technologiczny przetwórstwa wytworów papierniczych;
  5. dobiera maszyny i urządzenia do przetwórstwa wytworów papierniczych;
  6. sporządza zapotrzebowanie na materiały stosowane w przetwórstwie wytworów papierniczych;
  7. dobiera materiały, maszyny i urządzenia do przygotowania półproduktów i mieszanek uszlachetniających;
  8. kontroluje przebieg procesów przetwórstwa wytworów papierniczych;
  9. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki substancjami chemicznymi oraz energią;
  10. stosuje metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami związanymi z przetwórstwem wytworów papierniczych.

  2. Przetwarzanie wytworów papierniczych

  Uczeń:

  1. dobiera metody przygotowania półproduktów i mieszanek uszlachetniających;
  2. ocenia jakość półproduktów i mieszanek uszlachetniających;
  3. przygotowuje półprodukty i substancje chemiczne do przetwarzania wytworów papierniczych;
  4. obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania mieszanek uszlachetniających i półproduktów stosowanych w procesach przetwarzania wytworów papierniczych;
  5. obsługuje maszyny i urządzenia do przetwarzania wytworów papierniczych;
  6. reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń stosowanych do przetwarzania wytworów papierniczych;
  7. kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania wytworów papierniczych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik papiernictwa powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię technologiczną z pomieszczeniem klimatyzowanym, wyposażoną w: urządzenia do utrzymywania stałej wilgotności i temperatury w pomieszczeniu, urządzenia i przyrządy do oznaczania właściwości mas i wytworów papierniczych: półprodukty włókniste i substancje chemiczne do wytwarzania masy papierniczej; urządzenie do mielenia masy papierniczej; aparaty do oznaczania smarności masy papierniczej; urządzenie do formowania oraz suszenia arkuszy papieru; urządzenia do oznaczania właściwości strukturalno-wymiarowych, wytrzymałościowych, optycznych oraz stopnia zaklejenia wytworów papierniczych; urządzenia do przetwarzania wytworów papierniczych; urządzenia do oznaczania właściwości przetworów papierniczych; surowce włókniste; substancje do przygotowania mieszanek uszlachetniających; wytwory i półprodukty papiernicze; plansze i prezentacje multimedialne dotyczące technologii procesów papierniczych; schematy papierniczych procesów technologicznych; dokumentacje technologiczne; katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle papierniczym, środki ochrony indywidualnej, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska stosowanych w przemyśle celulozowo-papierniczym;
 2. pracownię techniczną, wyposażoną w: stanowiska komputerowe z dostępem do sieci lokalnej i Internetu, z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie rysunków technicznych i dokumentacji techniczno-technologicznej, specjalistyczne programy komputerowe dotyczące procesów technologicznych stosowanych w przemyśle papierniczym (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych, przedsiębiorstwach celulozowo-papierniczych i przetwórstwa papierniczego.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

280 godz.

AU.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

630 godz.

AU.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych

440 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.