Kwalifikacja T.14

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

1. Prowadzenie informacji turystycznej

Uczeń:

1) tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej;

2) udziela informacji turystycznej;

3) określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata;

4) korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej;

5) współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;

6) opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych.

2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych

Uczeń:

1) stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych;

2) stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego;

3) rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych;

4) stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych;

5) sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne;

6) sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych;

7) stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.

3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Uczeń:

1) rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców;

2) sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej;

3) przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych;

4) rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych;

5) prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych przestrzegając zasad rachunkowości;

6) sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.