Kierunek: technik organizacji reklamy

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 2. organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
 3. projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.p);

  PKZ(AU.p) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
  2. przestrzega zasad funkcjonowania rynku finansowego;
  3. rozróżnia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;
  4. posługuje się terminologią z zakresu prawa i etyki;
  5. charakteryzuje rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność do celów decyzyjnych;
  6. rozróżnia elementy marketingu oraz określa jego znaczenie w działalności reklamowej;
  7. posługuje się pojęciami z zakresu towaroznawstwa;
  8. określa psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej;
  9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik organizacji reklamy opisane w części II:

  AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

  1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

  Uczeń:

  1. korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
  2. rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
  3. stosuje narzędzia marketingu;
  4. opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
  5. stosuje metody kalkulacji cen;
  6. opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;
  7. przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

  2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

  1. tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
  2. identyfikuje typy klientów;
  3. prowadzi rozmowę sprzedażową;
  4. prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
  5. prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
  6. realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
  7. negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług;
  8. prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług;
  9. korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

  AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

  1. Tworzenie przekazu reklamowego

  Uczeń:

  1. określa cele przekazu reklamowego;
  2. dobiera narzędzia promocji;
  3. pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;
  4. prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
  5. określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
  6. przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
  7. dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
  8. dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;
  9. stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
  10. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

  2. Projektowanie środków reklamowych

  Uczeń:

  1. projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
  2. projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
  3. stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
  4. stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
  5. wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
  6. prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

  3. Tworzenie planu medialnego

  Uczeń:

  1. ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
  2. dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
  3. dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
  4. ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
  5. sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
  6. organizuje emisję reklamy w mediach;
  7. sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;
  8. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

  4. Przygotowywanie środków reklamowych

  Uczeń:

  1. planuje etapy produkcji środków reklamowych;
  2. wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
  3. sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
  4. określa metody i techniki produkcji reklamy;
  5. dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;
  6. sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;
  7. obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
  8. przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
  9. przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
  10. prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;
  11. przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

  5. Badanie skuteczności reklamy

  Uczeń:

  1. opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
  2. ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
  3. określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
  4. ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;
  5. prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;
  6. prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię multimedialną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy do obróbki graficznej, edytorskiej i audiowizualnej, projektor multimedialny, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, słuchawkami, głośnikami, mikrofonem; kserokopiarkę, urządzenia multimedialne, takie jak: kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne;
 2. pracownię plastyczno-techniczną, wyposażoną w: stanowiska rysunkowo-malarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), sztalugi, deski kreślarskie, materiały oraz przybory kreślarskie i malarskie, materiały reklamowe, materiały biurowe, stanowisko dydaktyczne dla nauczyciela wyposażone w: komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, ekran, głośniki, telewizor, odtwarzacz DVD, materiały dydaktyczne;
 3. pracownię sprzedaży usług reklamowych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki, oprogramowaniem stosowanym w sprzedaży produktów i usług reklamowych; druki formularzy stosowanych w sprzedaży produktów i usług; zestaw przepisów prawa dotyczących sprzedaży usług reklamowych w formie drukowanej lub elektronicznej, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie z zakresu sprzedaży produktów i usług reklamowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

280 godz.

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

430 godz.

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

640 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.