Kwalifikacja R.18

R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

1. Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych

Uczeń:

1) planuje uprawę roślin sadowniczych;

2) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem roślin sadowniczych;

3) planuje i organizuje prace związane z ochroną roślin sadowniczych;

4) planuje zabiegi pielęgnacyjne upraw sadowniczych;

5) organizuje proces produkcji ogrodniczej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

6) planuje i organizuje prace związane ze zbiorem różnych gatunków owoców;

7) organizuje prace związane z przechowywaniem i sprzedażą różnych gatunków owoców;

8) stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa;

9) korzysta z programów komputerowych do planowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych;

10) oblicza opłacalność produkcji sadowniczej;

11) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, ochrony roślin sadowniczych i bezpieczeństwa żywności.

2. Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych

Uczeń:

1) planuje uprawę roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;

2) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;

3) planuje i organizuje prace związane z siewem nasion, pikowaniem, przesadzaniem i sadzeniem roślin;

4) planuje i organizuje prace związane z rozmnażaniem i pędzeniem warzyw;

5) planuje zabiegi pielęgnacyjne upraw warzywnych;

6) planuje i organizuje prace związane ze zbiorem warzyw, roślin przyprawowych oraz grzybów jadalnych;

7) organizuje prace związane z przechowywaniem i sprzedażą warzyw, roślin przyprawowych oraz nasion i grzybów jadalnych;

8) przestrzega przepisów prawa dotyczących nasiennictwa;

9) przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, ochrony roślin warzywnych i bezpieczeństwa żywności;

10) oblicza opłacalność produkcji warzyw, roślin przyprawowych oraz grzybów jadalnych;

11) korzysta z programów komputerowych do planowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych.

3. Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych

Uczeń:

1) sporządza szkice inwentaryzacyjne terenów zieleni;

2) opracowuje projekty zagospodarowania terenów zieleni z wykorzystaniem walorów i specyfiki terenu;

3) planuje i organizuje prace związane z siewem nasion, pikowaniem, przesadzaniem i sadzeniem roślin ozdobnych;

4) organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami;

5) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną drzew i krzewów ozdobnych;

6) planuje i organizuje prace związane z urządzaniem i renowacją terenów zieleni;

7) sporządza harmonogramy prac związanych z uprawą roślin ozdobnych i pielęgnacją terenów zieleni;

8) planuje i organizuje prace związane z sadzeniem drzew i krzewów ozdobnych;

9) planuje wykonanie prac na poszczególnych etapach produkcji określonych gatunków drzew i krzewów ozdobnych;

10) planuje i organizuje zbiór, przechowywanie i sprzedaż roślin ozdobnych;

11) oblicza opłacalność produkcji roślin ozdobnych;

12) korzysta z programów komputerowych do planowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.