Kierunek: technik mechatronik

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 5. tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.h) i PKZ(EE.j) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.r) i PKZ(MG.q);

  PKZ(EE.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechatronik, technik mechatronik

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
  2. rozróżnia prawa elektrotechniki w celu obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  3. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
  4. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  5. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych
  6. i instalacyjnych;
  7. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  8. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych
  9. i elektronicznych;
  10. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
  11. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  12. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych
  13. i elektronicznych;
  14. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
  15. korzysta z programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

  PKZ(EE.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik mechatronik

  Uczeń:

  1. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
  2. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;
  3. wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi zmienne;
  4. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  5. interpretuje schematy ideowe, montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;
  6. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  7. dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;
  8. określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;
  9. dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
  10. sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
  11. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(MG.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach mechatronik, technik mechatronik

  Uczeń:

  1. rozróżnia zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
  2. sporządza szkice części maszyn;
  3. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
  4. rozróżnia rodzaje połączeń;
  5. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
  6. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
  7. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
  8. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
  9. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
  10. wykonuje pomiary warsztatowe;
  11. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
  12. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń.

  PKZ(MG.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik mechatronik

  Uczeń:

  1. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej i automatyki;
  2. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem programów komputerowych;
  3. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
  4. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
  5. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
  6. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
  7. określa budowę i działanie maszyn i urządzeń;
  8. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
  9. dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik mechatronik opisane w części II:

  EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

  1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

  Uczeń:

  1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
  2. dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
  3. dobiera materiały konstrukcyjne;
  4. rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
  5. dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  6. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
  7. dobiera techniki łączenia materiałów;
  8. dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
  9. wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
  10. kontroluje jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.

  2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

  Uczeń:

  1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  2. wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
  3. rozróżnia elementy, podzespoły, zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
  4. rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  5. dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  6. wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;
  7. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  8. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
  9. wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  10. kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  11. sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych zgodnie z dokumentacją.

  3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

  Uczeń:

  1. określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  2. charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  3. wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
  4. dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
  5. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  6. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
  7. wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  8. kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  9. sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

  4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

  Uczeń:

  1. wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  2. rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
  3. rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
  4. instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
  5. określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  6. podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
  7. uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;
  8. wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
  9. sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

  5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

  Uczeń:

  1. rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
  2. monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
  3. wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
  4. wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
  5. przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;
  6. wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
  7. wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;
  8. ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.

  EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

  Uczeń:

  1. ustala zakres prac eksploatacyjnych;
  2. dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
  3. przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
  4. określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
  5. posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji, symulacji procesów;
  6. uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;
  7. nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
  8. nastawia parametry układów napędowych;
  9. posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
  10. ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
  11. lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
  12. dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
  13. dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
  14. wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną).

  2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

  Uczeń:

  1. stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
  2. stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
  3. stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
  4. sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM;
  5. opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  6. opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

  3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

  Uczeń:

  1. interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;
  2. przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
  3. interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
  4. modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
  5. posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;
  6. testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;
  7. sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;
  8. zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego 12/24 V DC, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
 2. pracownię rysunku technicznego i systemów CAD, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe elementy oraz podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego, dokumentacje konstrukcyjne urządzeń i systemów mechatronicznych, modele maszyn i urządzeń, przyrządy do pomiarów wielkości nieelektrycznych, instrukcje obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. pracownię technologii mechanicznej wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej metali (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół ślusarski z imadłem, zestaw narzędzi do obróbki ręcznej metali, zestaw przyrządów pomiarowych, materiały, surowce i półfabrykaty do obróbki, stanowiska obróbki maszynowej metali (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: tokarkę, frezarkę, lub centrum obróbcze oraz wiertarkę i szlifierkę;
 4. pracownię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) do montażu i demontażu: elementów, podzespołów i zespołów: mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych (zawory, siłowniki, silniki, czujniki), elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych (czujniki, przyciski, styczniki, przekaźniki, przekaźniki czasowe, przekaźniki bistabilne, wyłączniki silnikowe, silniki jednofazowe z kondensatorami, silniki prądu stałego, silniki krokowe, silniki trójfazowe z możliwością przełączania trójkąt/gwiazda, przetwornice częstotliwości, sterownik PLC); narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów;
 5. pracownię użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska umożliwiające rozruch i konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem instalacyjnym do programowania, wizualizacji i symulacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. pracownię obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska umożliwiające eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); urządzenia, narzędzia i przyrządy pomiarowe umożliwiające uruchamianie, monitorowanie i nastawy parametrów w urządzeniach i systemach mechatronicznych; zestawy z treningowymi instalacjami zawierającymi układy sterowania dla urządzeń mechatronicznych; oprogramowanie do obróbki i archiwizacji wyników pomiarów, dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji technicznej, programowania, wizualizacji i symulacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 7. pracownię diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające poznanie budowy, zasady działania oraz ocenę stanu technicznego i lokalizację uszkodzeń w urządzeniach mechatronicznych, w tym diagnostyki: urządzeń elektrycznych - czujników, sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych (prostowników, przemienników częstotliwości, zasilaczy, silników, łączników półprzewodnikowych); urządzeń pneumatycznych – pozycjonerów, siłowników, elektrozaworów, zaworów regulacyjnych, sprężarek; wyposażone w narzędzia i przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiary wielkości elektrycznych – stanu izolacji, ciągłości obwodów elektrycznych, rezystancji, natężenia prądu, napięcia; wielkości nieelektrycznych – temperatury, ciśnienia, naprężeń, siły, masy, drgań, poziomu, przepływu, przemieszczenia liniowego i kątowego; oprogramowanie do obróbki i archiwizacji wyników pomiarów, dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji technicznej, programowania, wizualizacji i symulacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 8. pracownię programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska ze sterownikami PLC (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające ich programowanie, testowanie i diagnostykę urządzeń mechatronicznych; elementy wejściowe (przyciski sterownicze, czujniki analogowe i cyfrowe, zadajniki stanów logicznych), elementy wyjściowe (styczniki, przekaźniki, lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory dźwiękowe), stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z oprogramowaniem zgodnym z normą do programowania sterowników PLC (Programmable Logic Controller); zestawy z treningowymi instalacjami zawierającymi sterowniki PLC (Programmable Logic Controller).;

Każda pracownia, oprócz pracowni rysunku technicznego i systemów CAD, powinna być zasilana napięciem 230/400 V prądu przemiennego i sprężonym powietrzem. Na każdym stanowisku powinna być możliwość podłączenia napięcia 12/24VDC. Każde stanowisko musi być zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, placówkach kształcenia ustawicznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, a także efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

650 godz.

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

420 godz.

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

330 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.