Kierunek: technik logistyk

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
 2. przechowywania towarów;
 3. prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 4. planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 5. planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.m) i PKZ(AU.ag);

  PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
  2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
  3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
  4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
  5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
  6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
  7. przechowuje dokumenty;
  8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
  9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
  10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
  11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
  12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
  13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
  14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(AU.ag) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: magazynier, technik logistyk

  Uczeń:

  1. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
  2. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
  4. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
  5. przechowuje dokumenty;
  6. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
  7. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
  8. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
  9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik logistyk opisane w części II:

  AU.22. Obsługa magazynów

  1. Realizacja procesów magazynowych

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje magazynów;
  2. rozróżnia rodzaje zapasów;
  3. optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
  4. dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
  5. dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
  6. dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
  7. określa warunki przechowywania i transportu towarów;
  8. organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;
  9. określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;
  10. monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;
  11. przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;
  12. dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;
  13. dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;
  14. określa zasady gospodarowania opakowaniami;
  15. posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;
  16. stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;
  17. sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
  18. określa koszty usług magazynowych.

  2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych

  Uczeń:

  1. określa strukturę procesu produkcyjnego;
  2. rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;
  3. określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;
  4. stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;
  5. kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;
  6. przestrzega zasad gospodarki odpadami;
  7. sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji.

  3. Obsługa magazynów dystrybucji

  Uczeń:

  1. określa etapy dystrybucji;
  2. dobiera kanały dystrybucji;
  3. określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji;
  4. stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
  5. stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
  6. sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.

  AU.32. Organizacja transportu

  1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych;
  2. rozróżnia infrastrukturę transportową;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;
  4. dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
  5. sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
  6. opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
  7. stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;
  8. stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;
  9. ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
  10. rozróżnia rodzaje usług transportowych;
  11. ustala cenę usługi transportowej;
  12. nadzoruje pracę kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami;
  13. stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
  14. określa zadania transportowe;
  15. dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;
  16. dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;
  17. ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
  18. ustala ceny użytkowania środków technicznych.

  2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych

  Uczeń:

  1. charakteryzuje funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego;
  2. rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
  3. rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
  4. formuje jednostki ładunkowe;
  5. dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
  6. przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
  7. dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
  8. opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
  9. dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
  10. stosuje przepisy prawa dotyczące przewozów;
  11. stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie;
  12. stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej;
  13. wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
  14. stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

  3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

  Uczeń:

  1. sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowo-spedycyjnej;
  3. sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
  4. określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
  5. określa obieg dokumentów towarzyszących spedycji.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik logistyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię środków transportu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem lub urządzeniem wielofunkcyjnym, z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną, materiały i środki dydaktyczne (makiety środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne);
 2. pracownię logistyki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką i skanerem lub urządzeniem wielofunkcyjnym, z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej, z dostępem do Internetu), pakiet programów biurowych, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, materiały i środki dydaktyczne (plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne);
 3. pracownię gospodarki materiałowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej, z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki i skanery lub urządzenia wielofunkcyjne (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny lub tablicę interaktywną, materiały i środki dydaktyczne (makiety towarów, opakowania, sprzęt i urządzenia do: składowania, oznaczania, identyfikowania, pakowania, zabezpieczania i monitorowania ładunków), wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową, stanowisko komputerowe z przykładowym oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

370 godz.

AU.22. Obsługa magazynów

560 godz.

AU.32. Organizacja transportu

420 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.