Kwalifikacja RL.14

RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

1. Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach

Uczeń:

 1. posługuje się planem urządzenia lasu;
 2. obsługuje rejestrator leśniczego;
 3. posługuje się leśną mapą numeryczną;
 4. określa miąższość drzew stojących i leżących;
 5. określa zasobność drzewostanów;
 6. określa wiek drzew i drzewostanów;
 7. określa przyrost masy drzew i drzewostanów;
 8. rozpoznaje rodzaje i określa właściwości i przeznaczenie surowca drzewnego;
 9. wykonuje pomiary geodezyjne.

2. Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych

Uczeń:

 1. określa rodzaje użytków leśnych;
 2. sporządza roczne plany pozyskiwania surowca drzewnego;
 3. sporządza harmonogramy prac leśnych;
 4. posługuje się Systemem Informatycznym Lasów Państwowych;
 5. sporządza dokumentację dotyczącą pozyskania surowca drzewnego i użytków ubocznych;
 6. określa źródła finansowania prac leśnych;
 7. prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży surowca drzewnego;
 8. planuje skład zespołów roboczych, określa ilość sprzętu oraz paliw potrzebnych w procesach pozyskiwania drewna;
 9. przygotowuje drzewostan do pozyskiwania surowca drzewnego;
 10. organizuje i nadzoruje prace związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego;
 11. dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
 12. dobiera sposoby składowania i konserwacji surowca drzewnego;
 13. klasyfikuje, odbiera i cechuje pozyskiwany surowiec drzewny;
 14. planuje prace związane z pozyskiwaniem runa leśnego i innych użytków niedrzewnych.