Kwalifikacja RL.13

RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

1. Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu

Uczeń:

 1. opracowuje plany prac związanych z zagospodarowaniem lasu;
 2. organizuje prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów;
 3. rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne;
 4. ocenia zagrożenie wywołane przez grzyby patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu;
 5. rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne;
 6. dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych stosowanych w warunkach leśnych oraz określa ich zakres;
 7. organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi;
 8. organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania chorób lasu oraz przeciwdziałania szkodnikom;
 9. przestrzega zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie;
 10. ocenia skuteczność zabiegów ratowniczych prowadzonych w lesie;
 11. ocenia stopień zagrożenia pożarowego lasu;
 12. stosuje metody zapobiegania pożarom lasu, ich wykrywania i gaszenia;
 13. ocenia straty materialne i ekologiczne powstałe w wyniku pożarów leśnych;
 14. charakteryzuje rodzaje szkodnictwa leśnego;
 15. organizuje prace związane z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym;
 16. stosuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania straży leśnej;
 17. dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza dokumentację.

2. Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu

Uczeń:

 1. opracowuje plany hodowli lasu;
 2. organizuje zbiór nasion z drzew ściętych i stojących oraz krzewów leśnych;
 3. dobiera metody wyłuszczania, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu;
 4. dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich fazach produkcji leśnej;
 5. organizuje prace związane z prowadzeniem leśnej gospodarki szkółkarskiej;
 6. prowadzi prace związane ze szczegółową hodowlą drzew i krzewów leśnych;
 7. określa funkcję lasu i kompleksów leśnych;
 8. przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej kraju;
 9. klasyfikuje siedliska leśne;
 10. ocenia strukturę drzewostanu i planuje działania związane z jego kształtowaniem;
 11. rozróżnia metody sztucznego i naturalnego odnowienia lasu;
 12. planuje sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu i zalesiania, z uwzględnieniem warunków terenowych;
 13. ustala orientacyjny skład gatunkowy nowych upraw leśnych;
 14. zakłada i prowadzi uprawy plantacyjne oraz plantacje drzew szybko rosnących;
 15. ocenia udatność upraw leśnych;
 16. planuje zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów oraz organizuje prace związane z ich wykonaniem;
 17. organizuje leśne prace fitomelioracyjne i agromelioracyjne;
 18. określa możliwości zagospodarowania nieużytków i gruntów porolnych;
 19. organizuje prace związane z rekultywacją gleb zdegradowanych;
 20. obsługuje sprzęt i narzędzia mechaniczne stosowane w hodowli lasu;
 21. udziela instruktażu dotyczącego obsługi sprzętu i narzędzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu;
 22. organizuje prace związane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami drzewostanów;
 23. organizuje prace związane z poprawkami upraw leśnych;
 24. organizuje prace związane z przebudową drzewostanów;
 25. dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza ich dokumentację.

3. Prowadzenie gospodarki łowieckiej

Uczeń:

 1. wykorzystuje wiedzę z zakresu historii łowiectwa;
 2. przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej gospodarki łowieckiej;
 3. określa liczebność zwierzyny łownej;
 4. planuje zagospodarowanie łowisk;
 5. przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w łowisku;
 6. rozpoznaje szkody łowieckie i dokonuje ich wyceny;
 7. organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną;
 8. przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierząt łownych;
 9. określa pojemność łowisk i obszarów łowieckich;
 10. stosuje przepisy prawa łowieckiego;
 11. przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz jej przechowywania i konserwacji;
 12. rozpoznaje akcesoria i trofea myśliwskie;
 13. projektuje oraz dobiera urządzenia łowieckie;
 14. organizuje polowania indywidualne i zbiorowe;
 15. przestrzega zasad wykorzystania psów myśliwskich w łowiectwie;
 16. charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w łowiectwie;
 17. stosuje przepisy prawa dotyczące łowiectwa i zasady etyki łowieckiej.

4. Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją

Uczeń:

 1. przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony przyrody w kraju;
 2. określa wpływ turystyki na środowisko leśne;
 3. dokonuje oceny obszarów leśnych pod względem atrakcyjności turystycznej;
 4. określa znaczenie leśnych kompleksów promocyjnych w edukacji społeczeństwa;
 5. planuje i organizuje prace związane z wykonaniem obiektów edukacji leśnej;
 6. planuje i dokumentuje działania edukacyjne dotyczące ochrony przyrody;
 7. prowadzi edukację społeczeństwa dotyczące wiedzy o lesie;
 8. organizuje prace związane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym lasu;
 9. koordynuje ruch turystyczny na terenie leśnym;
 10. propaguje działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony przyrody;
 11. stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych.