Kwalifikacja R.13

R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

1. Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu

Uczeń:

1) opracowuje plany prac związanych z zagospodarowaniem lasu;

2) organizuje prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów;

3) rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne;

4) ocenia zagrożenie wywołane przez grzyby patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu;

5) rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne;

6) dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych stosowanych w warunkach leśnych oraz określa ich zakres;

7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi;

8) organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania chorób lasu oraz przeciwdziałania szkodnikom;

9) przestrzega zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie;

10) ocenia skuteczność zabiegów ratowniczych prowadzonych w lesie;

11) ocenia stopień zagrożenia pożarowego lasu;

12) stosuje metody zapobiegania pożarom lasu, ich wykrywania i gaszenia;

13) ocenia straty materialne i ekologiczne powstałe w wyniku pożarów leśnych;

14) charakteryzuje rodzaje szkodnictwa leśnego;

15) organizuje prace związane z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym;

16) stosuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania straży leśnej;

17) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza dokumentację.

2. Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu

Uczeń:

1) opracowuje plany hodowli lasu;

2) organizuje zbiór nasion z drzew ściętych i stojących oraz krzewów leśnych;

3) dobiera metody wyłuszczania, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu;

4) dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich fazach produkcji leśnej;

5) organizuje prace związane z prowadzeniem leśnej gospodarki szkółkarskiej;

6) prowadzi prace związane ze szczegółową hodowlą drzew i krzewów leśnych;

7) określa funkcję lasu i kompleksów leśnych;

8) przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej kraju;

9) klasyfikuje siedliska leśne;

10) ocenia strukturę drzewostanu i planuje działania związane z jego kształtowaniem;

11) rozróżnia metody sztucznego i naturalnego odnowienia lasu;

12) planuje sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu i zalesiania, z uwzględnieniem warunków terenowych;

13) ustala orientacyjny skład gatunkowy nowych upraw leśnych;

14) zakłada i prowadzi uprawy plantacyjne oraz plantacje drzew szybko rosnących;

15) ocenia udatność upraw leśnych;

16) planuje zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów oraz organizuje prace związane z ich wykonaniem;

17) organizuje leśne prace fitomelioracyjne i agromelioracyjne;

18) określa możliwości zagospodarowania nieużytków i gruntów porolnych;

19) organizuje prace związane z rekultywacją gleb zdegradowanych;

20) obsługuje sprzęt i narzędzia mechaniczne stosowane w hodowli lasu;

21) udziela instruktażu dotyczącego obsługi sprzętu i narzędzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu;

22) organizuje prace związane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami drzewostanów;

23) organizuje prace związane z poprawkami upraw leśnych;

24) organizuje prace związane z przebudową drzewostanów;

25) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza ich dokumentację.

3. Prowadzenie gospodarki łowieckiej

Uczeń:

1) wykorzystuje wiedzę z zakresu historii łowiectwa;

2) przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej gospodarki łowieckiej;

3) określa liczebność zwierzyny łownej;

4) planuje zagospodarowanie łowisk;

5) przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w łowisku;

6) rozpoznaje szkody łowieckie i dokonuje ich wyceny;

7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną;

8) przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierząt łownych;

9) określa pojemność łowisk i obszarów łowieckich;

10) stosuje przepisy prawa łowieckiego;

11) przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz jej przechowywania i konserwacji;

12) rozpoznaje akcesoria i trofea myśliwskie;

13) projektuje oraz dobiera urządzenia łowieckie;

14) organizuje polowania indywidualne i zbiorowe;

15) przestrzega zasad wykorzystania psów myśliwskich w łowiectwie;

16) charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w łowiectwie;

17) stosuje przepisy prawa dotyczące łowiectwa i zasady etyki łowieckiej.

4. Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją

Uczeń:

1) przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony przyrody w kraju;

2) określa wpływ turystyki na środowisko leśne;

3) dokonuje oceny obszarów leśnych pod względem atrakcyjności turystycznej;

4) określa znaczenie leśnych kompleksów promocyjnych w edukacji społeczeństwa;

5) planuje i organizuje prace związane z wykonaniem obiektów edukacji leśnej;

6) planuje i dokumentuje działania edukacyjne dotyczące ochrony przyrody;

7) prowadzi edukację społeczeństwa dotyczące wiedzy o lesie;

8) organizuje prace związane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym lasu;

9) koordynuje ruch turystyczny na terenie leśnym;

10) propaguje działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony przyrody;

11) stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych.