Kierunek: technik leśnik

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;
 2. organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;
 3. prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;
 4. prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;
 5. organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;
 6. prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.a), PKZ(RL.c) i PKZ(RL.i);

  PKZ(RL.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn leśnych, technik leśnik

  Uczeń:

  1. rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt leśnych;
  2. rozróżnia rodzaje szyszek i nasion drzew i krzewów leśnych;
  3. rozpoznaje rodzaje drewna oraz określa ich właściwości i przeznaczenie;
  4. posługuje się mapami leśnymi;
  5. wykonuje rysunki techniczne i szkice części maszyn;
  6. rozróżnia materiały konstrukcyjne oraz określa ich zastosowanie;
  7. rozpoznaje rodzaje korozji i określa sposoby zapobiegania im;
  8. określa cechy lasu i drzewostanów;
  9. interpretuje oznaczenia na szkicach, planach i mapach stosowanych w leśnictwie;
  10. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
  11. rozpoznaje maszyny, urządzenia, narzędzia i przyrządy do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych lasu i transportu drewna;
  12. rozpoznaje części maszyn;
  13. przestrzega zasad działania pilarek spalinowych;
  14. rozpoznaje materiały do prac pielęgnacyjnych i zabiegów ochronnych lasu;
  15. dobiera środki transportu drewna;
  16. rozróżnia rodzaje systemów melioracyjnych;
  17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(RL.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Uczeń:

  1. wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
  3. przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
  4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

  PKZ(RL.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik leśnik

  Uczeń:

  1. charakteryzuje budowę morfologiczną i anatomiczną roślin oraz zwierząt;
  2. rozpoznaje gatunki zwierząt łownych;
  3. charakteryzuje biologię i etologię zwierząt łownych;
  4. charakteryzuje typy i rodzaje gleb leśnych oraz określa ich właściwości;
  5. odczytuje rysunki techniczne;
  6. posługuje się mapami i planami stosowanymi w leśnictwie;
  7. określa strukturę organizacyjną lasów państwowych;
  8. charakteryzuje formy ochrony przyrody w Polsce;
  9. rozróżnia sprzęt i narzędzia stosowane w zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik leśnik opisane w części II:

  RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

  1. Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu

  Uczeń:

  1. opracowuje plany prac związanych z zagospodarowaniem lasu;
  2. organizuje prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów;
  3. rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne;
  4. ocenia zagrożenie wywołane przez grzyby patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu;
  5. rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne;
  6. dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych stosowanych w warunkach leśnych oraz określa ich zakres;
  7. organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi;
  8. organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania chorób lasu oraz przeciwdziałania szkodnikom;
  9. przestrzega zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie;
  10. ocenia skuteczność zabiegów ratowniczych prowadzonych w lesie;
  11. ocenia stopień zagrożenia pożarowego lasu;
  12. stosuje metody zapobiegania pożarom lasu, ich wykrywania i gaszenia;
  13. ocenia straty materialne i ekologiczne powstałe w wyniku pożarów leśnych;
  14. charakteryzuje rodzaje szkodnictwa leśnego;
  15. organizuje prace związane z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym;
  16. stosuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania straży leśnej;
  17. dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza dokumentację.

  2. Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu

  Uczeń:

  1. opracowuje plany hodowli lasu;
  2. organizuje zbiór nasion z drzew ściętych i stojących oraz krzewów leśnych;
  3. dobiera metody wyłuszczania, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu;
  4. dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich fazach produkcji leśnej;
  5. organizuje prace związane z prowadzeniem leśnej gospodarki szkółkarskiej;
  6. prowadzi prace związane ze szczegółową hodowlą drzew i krzewów leśnych;
  7. określa funkcję lasu i kompleksów leśnych;
  8. przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej kraju;
  9. klasyfikuje siedliska leśne;
  10. ocenia strukturę drzewostanu i planuje działania związane z jego kształtowaniem;
  11. rozróżnia metody sztucznego i naturalnego odnowienia lasu;
  12. planuje sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu i zalesiania, z uwzględnieniem warunków terenowych;
  13. ustala orientacyjny skład gatunkowy nowych upraw leśnych;
  14. zakłada i prowadzi uprawy plantacyjne oraz plantacje drzew szybko rosnących;
  15. ocenia udatność upraw leśnych;
  16. planuje zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów oraz organizuje prace związane z ich wykonaniem;
  17. organizuje leśne prace fitomelioracyjne i agromelioracyjne;
  18. określa możliwości zagospodarowania nieużytków i gruntów porolnych;
  19. organizuje prace związane z rekultywacją gleb zdegradowanych;
  20. obsługuje sprzęt i narzędzia mechaniczne stosowane w hodowli lasu;
  21. udziela instruktażu dotyczącego obsługi sprzętu i narzędzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu;
  22. organizuje prace związane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami drzewostanów;
  23. organizuje prace związane z poprawkami upraw leśnych;
  24. organizuje prace związane z przebudową drzewostanów;
  25. dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza ich dokumentację.

  3. Prowadzenie gospodarki łowieckiej

  Uczeń:

  1. wykorzystuje wiedzę z zakresu historii łowiectwa;
  2. przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej gospodarki łowieckiej;
  3. określa liczebność zwierzyny łownej;
  4. planuje zagospodarowanie łowisk;
  5. przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w łowisku;
  6. rozpoznaje szkody łowieckie i dokonuje ich wyceny;
  7. organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną;
  8. przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierząt łownych;
  9. określa pojemność łowisk i obszarów łowieckich;
  10. stosuje przepisy prawa łowieckiego;
  11. przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz jej przechowywania i konserwacji;
  12. rozpoznaje akcesoria i trofea myśliwskie;
  13. projektuje oraz dobiera urządzenia łowieckie;
  14. organizuje polowania indywidualne i zbiorowe;
  15. przestrzega zasad wykorzystania psów myśliwskich w łowiectwie;
  16. charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w łowiectwie;
  17. stosuje przepisy prawa dotyczące łowiectwa i zasady etyki łowieckiej.

  4. Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją

  Uczeń:

  1. przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony przyrody w kraju;
  2. określa wpływ turystyki na środowisko leśne;
  3. dokonuje oceny obszarów leśnych pod względem atrakcyjności turystycznej;
  4. określa znaczenie leśnych kompleksów promocyjnych w edukacji społeczeństwa;
  5. planuje i organizuje prace związane z wykonaniem obiektów edukacji leśnej;
  6. planuje i dokumentuje działania edukacyjne dotyczące ochrony przyrody;
  7. prowadzi edukację społeczeństwa dotyczące wiedzy o lesie;
  8. organizuje prace związane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym lasu;
  9. koordynuje ruch turystyczny na terenie leśnym;
  10. propaguje działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony przyrody;
  11. stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych.

  RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

  1. Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach

  Uczeń:

  1. posługuje się planem urządzenia lasu;
  2. obsługuje rejestrator leśniczego;
  3. posługuje się leśną mapą numeryczną;
  4. określa miąższość drzew stojących i leżących;
  5. określa zasobność drzewostanów;
  6. określa wiek drzew i drzewostanów;
  7. określa przyrost masy drzew i drzewostanów;
  8. rozpoznaje rodzaje i określa właściwości i przeznaczenie surowca drzewnego;
  9. wykonuje pomiary geodezyjne.

  2. Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych

  Uczeń:

  1. określa rodzaje użytków leśnych;
  2. sporządza roczne plany pozyskiwania surowca drzewnego;
  3. sporządza harmonogramy prac leśnych;
  4. posługuje się Systemem Informatycznym Lasów Państwowych;
  5. sporządza dokumentację dotyczącą pozyskania surowca drzewnego i użytków ubocznych;
  6. określa źródła finansowania prac leśnych;
  7. prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży surowca drzewnego;
  8. planuje skład zespołów roboczych, określa ilość sprzętu oraz paliw potrzebnych w procesach pozyskiwania drewna;
  9. przygotowuje drzewostan do pozyskiwania surowca drzewnego;
  10. organizuje i nadzoruje prace związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego;
  11. dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
  12. dobiera sposoby składowania i konserwacji surowca drzewnego;
  13. klasyfikuje, odbiera i cechuje pozyskiwany surowiec drzewny;
  14. planuje prace związane z pozyskiwaniem runa leśnego i innych użytków niedrzewnych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik leśnik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię biologii lasu oraz łowiectwa, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, zestaw preparatów mikroskopowych, modele komórek oraz aparatów asymilacyjnych roślin nasiennych, gabloty z eksponatami rodzajów kwiatów, kwiatostanów, owoców i owocostanów, tablice roślin chronionych, zbiory zielnikowe roślin okrytozalążkowych i nagozalążkowych w różnych fazach rozwoju, klucze do oznaczania drzew i krzewów, atlasy rodzimych i obcych gatunków roślin drzewiastych, filmy dydaktyczne i zestawy przezroczy dotyczące budowy komórek i tkanek roślinnych, cyklów rozwojowych mszaków, paprotników i roślin nasiennych, eksponaty zoologiczne, tablice zwierząt chronionych, barwne atlasy owadów i kręgowców, zbiory entomologiczne owadów, filmy dydaktyczne i zestawy przezroczy dotyczące budowy komórek i tkanek zwierzęcych oraz hodowli i ochrony zwierząt, plansze plastyczne modelowego zagospodarowania łowisk, modele urządzeń łowieckich, preparaty żuchwy jeleniowatych do oznaczania wieku zwierząt, zestawy trofeów myśliwskich zwierząt łownych, zestaw przekrojów amunicji myśliwskiej, egzemplarze akcesoriów myśliwskich, przyrządów do czyszczenia i konserwacji broni, zestawy narzędzi do preparowania trofeów łowieckich, modele gniazd ptactwa łownego, zestaw urządzeń i narzędzi stosowanych przez kłusowników;
 2. pracownię hodowli lasu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, zestaw skał i minerałów, tablice przedstawiające rozwój życia na Ziemi, plansze ilustrujące budowę Ziemi, tablice oraz miniatury przedstawiające profile glebowe, termometr zwykły, maksymalny, minimalny i glebowy, kwasomierz glebowy, klatkę meteorologiczną z wyposażeniem, zestawy roślin wskaźnikowych, zbiory nasion i szyszek, kiełkownik nasion, urządzenia do zbioru nasion, klucze do rozpoznawania nasion, skrzynki i pojemniki do pakowania sadzonek, gabloty zawierające pędy, kwiaty, owoce, nasiona oraz przekroje różnych gatunków roślin, różne rodzaje drewna z korą, klucze do rozpoznawania drzew i krzewów leśnych, atlasy drzew i krzewów leśnych, próbki nawozów, tablice przedstawiające fazy rozwojowe drzewostanów, filmy dydaktyczne dotyczące nasiennictwa, szkółkarstwa, sztucznego i naturalnego odnowienia lasu, zalesień, zadrzewień i plantacji, pielęgnowania lasu i rębni, urządzenia pomiarowe, sprzęt i odczynniki do wykonywania analiz jakościowych i ilościowych substancji nieorganicznych i organicznych oraz badań preparatów roślinnych, próbek wodnych i glebowych;
 3. pracownię użytkowania i ochrony lasu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, eksponaty przedstawiające choroby drzew, zbiory fitopatologiczne, zbiory entomologiczne owadów drapieżnych i pasożytniczych, zbiory entomologiczne przedstawiające rozwój biologiczny owadów, gabloty z eksponatami owadów doskonałych, zbiory żerowisk owadów, klucze do oznaczania owadów, atlasy owadów, tablice entomofagów, modele karmników, pojników, skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, instrukcje przeciwpożarowe i ochrony lasu, filmy dydaktyczne dotyczące zapobiegania pożarom lasów, czynnikom abiotycznym, szkodliwym owadom leśnym, szkodom powodowanym przez zwierzęta wyższe, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje użytkowania lasu, tablice zasobności i przyrostu drzewostanu, tematyczne mapy leśne, mapy gospodarcze i mapy cięć, narzędzia i urządzenia przeznaczone do prac z zakresu użytkowania lasu, lub ich modele w odpowiedniej skali, rejestratory leśniczego wraz z drukarkami (jedno urządzenie dla jednego ucznia), wysokościomierze, średnicomierze, rysaki, urządzenia do numerowania, kliny, siekiery, pilarki, ściągacz linowy, modele samochodów, maszyn wielooperacyjnych, modele ciągników zrywkowych i urządzeń do zrywki drewna, wilgotnościomierz i wagę laboratoryjną, modele i przezrocza przedstawiające budowę i wady drewna, procesy produkcji drewna, modele systemów pozyskiwania i wzory ścinki drzew, klucze do rozpoznawania drewna, przekroje poprzeczne, promieniowe i styczne drewna do rozpoznawania drewna w korze i bez kory, eksponaty przedstawiające wady drewna i wady tarcicy;
 4. pracownię urządzania lasu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, komplet tyczek geodezyjnych, taśmy geodezyjne i szpilki, węgielnice pentagonalne, szkicowniki, instrumenty busolowe, teodolity, niwelator samopoziomujący i łaty niwelacyjne, planimetry biegunowe, średnicomierze, wysokościomierze, plan urządzenia lasu, tablice zasobności i przyrostu drzewostanu;
 5. pracownię maszynoznawstwa, wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, modele maszyn leśnych do uprawy gleby, ochrony lasu, pozyskiwania i transportu drewna, zrywki i wywozu, modele podzespołów maszyn, modele pilarki spalinowej, wycinarki, modele narzędzi ręcznych do pozyskiwania drewna, pilarki, zestaw przyrządów pomiarowych, symulatory harwestera i maszyn leśnych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

350 godz.

RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

420 godz.

RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

420 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.