Kierunek: technik księgarstwa

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży;
 2. opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich;
 3. prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej;
 4. promowania asortymentu księgarskiego;
 5. zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.j) i PKZ(AU.m);

  PKZ(AU.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;
  2. klasyfikuje towary według określonych kryteriów;
  3. przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
  4. przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;
  5. przestrzega zasad odbioru towarów;
  6. rozróżnia rodzaje opakowań towarów;
  7. przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;
  8. przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;
  9. stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
  10. przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;
  11. określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;
  12. sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
  2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
  3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
  4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
  5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
  6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
  7. przechowuje dokumenty;
  8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
  9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
  10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
  11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
  12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
  13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
  14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik księgarstwa opisanych w części II:

  AU.20. Prowadzenie sprzedaży

  1. Organizowanie sprzedaży

  Uczeń:

  1. przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
  2. dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
  3. przestrzega zasad ustalania cen towarów;
  4. oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
  5. stosuje metody i formy prezentacji towarów;
  6. informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
  7. określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
  8. przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
  9. obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
  10. przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
  11. przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
  12. prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
  13. stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
  14. zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
  15. przeprowadza inwentaryzację towarów.

  2. Sprzedaż towarów

  Uczeń:

  1. charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
  2. przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
  3. stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
  4. określa rodzaje zachowań klientów;
  5. przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
  6. udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
  7. prezentuje ofertę handlową;
  8. realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
  9. dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
  10. zabezpiecza i odprowadza utarg;
  11. wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
  12. obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
  13. sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
  14. stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
  15. stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
  16. przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

  AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

  1. Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią z zakresu bibliografii, bibliologii, informacji naukowej;
  2. charakteryzuje rynek wydawnictw;
  3. rozróżnia asortyment księgarski;
  4. ocenia wydawnictwa pod względem edytorskim i księgoznawczym;
  5. rozróżnia rodzaje technik drukarskich wydawnictw;
  6. ocenia walory artystyczne oraz reklamowe opraw;
  7. pozyskuje z baz danych informacje o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw.

  2. Opracowywanie bibliografii i katalogów

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje opisów bibliograficznych;
  2. gromadzi informacje potrzebne do wykonania opisu bibliograficznego;
  3. sporządza opisy różnych typów wydawnictw zgodnie z normami bibliograficznymi;
  4. przestrzega zasad tworzenia hasła przedmiotowego;
  5. projektuje spisy bibliograficzne;
  6. projektuje układy bibliograficzne wydawnictw;
  7. redaguje indeksy;
  8. projektuje szatę graficzną bibliografii i katalogów zgodnie z zasadami kompozycji;
  9. projektuje warsztat informacyjno-bibliograficzny dla księgarń ogólnoasortymentowych, specjalistycznych i antykwariatów.

  3. Organizowanie działań marketingowych księgarni

  Uczeń:

  1. przygotowuje ofertę handlową i zapytania ofertowe;
  2. prowadzi negocjacje handlowe;
  3. organizuje promocje księgarni i asortymentu księgarskiego;
  4. konstruuje przekaz reklamowy asortymentu księgarskiego;
  5. wykonuje działania popularyzujące czytelnictwo;
  6. organizuje działalność wystawienniczą na targach i wystawach.

AU.20. Prowadzenie sprzedaży;

AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik księgarstwa powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń;
 2. pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, oprogramowanie do katalogowania i wyszukiwania książek, projektor multimedialny; urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, dyktafon, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały biurowe; druki formularzy i blankietów stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji w formie drukowanej lub elektronicznej; jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych układów tekstów, w tym wzory pism handlowych w języku polskim i języku obcym; podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące działalności handlowej, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole;
 3. pracownię księgarską, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, specjalistyczne programy komputerowe, projektor multimedialny, wyposażenie do przechowywania i eksponowania asortymentu księgarskiego; pozycje wydawnicze księgarni ogólnoasortymentowej i specjalistycznej; tablice Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej; bibliografie ogólne i specjalistyczne, katalogi wydawnicze, encyklopedie, słowniki, normy bibliograficzne;
 4. pracownię organizacji reklamy, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej oraz tworzenia i edycji grafiki wektorowej, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe); sprzęt fotograficzny; sprzęt wystawienniczy, materiały biurowe, rysunkowe i malarskie.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie technik księgarstwa.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

330 godz.

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

700 godz.

AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

240 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

 1. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji AU.20. Prowadzenie sprzedaży i AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.25. Prowadzenie działalności handlowej.