Kwalifikacja RL.23

RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

1. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej

Uczeń:

 1. rozpoznaje obiekty gospodarki wodnej i określa ich przeznaczenie;
 2. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy obiektów gospodarki wodnej;
 3. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy obiektów gospodarki wodnej;
 4. przygotowuje harmonogramy robót wodno-inżynieryjnych;
 5. organizuje roboty związane z budową ujęć wody;
 6. organizuje roboty związane z wykonaniem stacji uzdatniania wody;
 7. koordynuje prace związane z wykonaniem lokalnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych;
 8. prowadzi prace związane z wykonaniem oczyszczalni ścieków;
 9. planuje zagospodarowanie osadów ściekowych;
 10. organizuje prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków;
 11. organizuje prace związane z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej w wymaganym stanie technicznym;
 12. prowadzi dokumentację budowy obiektów gospodarki wodnej;
 13. ocenia jakość wykonania obiektów gospodarki wodnej;
 14. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki wodnej.

2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami

Uczeń:

 1. klasyfikuje odpady według określonych kryteriów;
 2. rozpoznaje obiekty związane z gospodarką odpadami;
 3. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi obiektów gospodarki odpadami;
 4. dobiera technologie składowania odpadów;
 5. planuje i prowadzi budowę składowisk, kompostowni, sortowni;
 6. organizuje prace związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń technicznych na składowiskach odpadów, w kompostowniach i sortowniach;
 7. planuje prace związane z gospodarką wodno-ściekową na terenach wiejskich;
 8. planuje i organizuje gospodarkę odpadami na terenach wiejskich;
 9. ocenia jakość wykonania robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami;
 10. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki odpadami.

3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 2. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 3. planuje i organizuje prace związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 4. dobiera materiały do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 5. dobiera narzędzia, urządzenia i sprzęt do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 6. organizuje prace związane z wykonywaniem drogowych robót ziemnych;
 7. organizuje prace związane z wykonywaniem nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 8. prowadzi prace związane z utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 9. ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 10. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych.