Kwalifikacja R.24

R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

1. Badanie stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie

Uczeń:

1) planuje prace związane z badaniem stanu cieków wodnych i stosunków wodno- -powietrznych w glebie;

2) dobiera metody prowadzenia badań stanu cieków wodnych i stosunków wodno- -powietrznych w glebie;

3) obsługuje aparaturę kontrolno-pomiarową do badań stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie;

4) wykonuje pomiary parametrów powietrza atmosferycznego, opadów oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

5) opracowuje i interpretuje wyniki pomiarów hydrometeorologicznych;

6) dokonuje oceny stanu stosunków wodno-powietrznych w glebie;

7) określa przydatność rolniczą gleb;

8) dobiera metody ochrony i rekultywacji gleb;

9) dobiera środki agromelioracyjne do poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebie.

2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych

Uczeń:

1) określa przyczyny i skutki wezbrań cieków wodnych;

2) rozpoznaje stany zagrożeń powodziowych;

3) dobiera metody ochrony przed powodzią;

4) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi regulacji małych cieków wodnych oraz budowy obiektów przeciwpowodziowych;

5) dobiera metody regulacji małych cieków wodnych;

6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do regulacji małych cieków wodnych;

7) organizuje roboty związane z wykonywaniem umocnień oraz regulacją małych cieków wodnych;

8) obsługuje urządzenia i sprzęt stosowane podczas regulacji małych cieków wodnych i obiektów przeciwpowodziowych zgodnie z zasadami ich eksploatacji;

9) organizuje prace związane z wykonywaniem, konserwacją i naprawą wałów przeciwpowodziowych i małych budowli piętrzących oraz pompowni melioracyjnych;

10) ocenia jakość wykonania robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych;

11) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych.

3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów

Uczeń:

1) określa przyczyny nadmiaru wody w glebie;

2) dobiera rodzaje zabiegów odwadniających w celu poprawy właściwości produkcyjnych gleby i użytków zielonych;

3) dobiera parametry techniczne rowów melioracyjnych;

4) przestrzega zasad wykonywania systemów drenarskich;

5) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi odwadniania terenów;

6) wytycza trasę przebiegu systemów wodno-melioracyjnych i drenarskich;

7) dobiera materiały, maszyny i narzędzia do wykonywania rowów melioracyjnych i budowli wodno-melioracyjnych;

8) dobiera systemy odwadniania terenów osiedlowych, budynków wiejskich oraz obiektów komunalnych;

9) planuje wykonanie melioracji przeciwerozyjnych;

10) dobiera technologie wykonania zabezpieczeń przeciwerozyjnych;

11) przestrzega zasad konserwacji rowów melioracyjnych i budowli wodno- -melioracyjnychł

12) ocenia jakość wykonania robót związanych z odwadnianiem terenów;

13) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z odwadnianiem terenów.

4. Nawadnianie użytków rolnych

Uczeń:

1) określa sposoby nawadniania użytków rolnych;

2) określa źródła wody do zasilania systemów nawadniających;

3) rozpoznaje rodzaje i układy systemów nawadniania użytków rolnych;

4) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi nawadniania użytków rolnych;

5) dobiera technologie wykonywania systemów nawadniania użytków rolnych;

6) planuje roboty związane z nawadnianiem użytków rolnych;

7) wytycza trasę przebiegu systemów nawadniania użytków rolnych;

8) dobiera materiały, urządzenia, maszyny i narzędzia do nawadniania użytków rolnych;

9) organizuje i nadzoruje prace związane z eksploatacją, konserwacją i modernizacją systemów nawadniania użytków rolnych;

10) ocenia jakość wykonania robót związanych z nawadnianiem użytków rolnych;

11) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z nawadnianiem użytków rolnych.

5. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych

Uczeń:

1) określa oddziaływanie stawów rybnych na stosunki wodne w środowisku;

2) rozpoznaje rodzaje stawów rybnych;

3) rozpoznaje urządzenia i budowle stawowe;

4) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania stawów rybnych;

5) planuje wykonywanie stawów rybnych;

6) dobiera maszyny i sprzęt do wykonywania stawów rybnych;

7) przestrzega zasad eksploatacji, konserwacji i modernizacji stawów rybnych, urządzeń i budowli stawowych;

8) ocenia jakość wykonania robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych;

9) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z wykonywaniem stawów rybnych.