Kierunek: technik hotelarstwa

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 2. rezerwowania usług hotelarskich;
 3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.f);

  PKZ(TG.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie;
  2. rozróżnia rodzaje usług hotelarskich;
  3. rozróżnia piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie;
  4. rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych;
  5. analizuje rynek usług hotelarskich;
  6. rozróżnia zasady i narzędzia marketingu;
  7. określa rodzaje turystyki;
  8. charakteryzuje zasady racjonalnego żywienia;
  9. stosuje przepisy prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik hotelarstwa opisane w części II:

  TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

  1. Rezerwacja usług hotelarskich

  Uczeń:

  1. rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
  2. dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
  3. stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich;
  4. przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup;
  5. rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
  6. sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
  7. przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

  2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

  Uczeń:

  1. przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji;
  2. rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  3. sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out;
  4. udziela informacji turystycznej;
  5. oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  6. przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu;
  7. rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich;
  8. przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  9. sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.

  TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych

  Uczeń:

  1. rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;
  2. rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;
  3. rozróżnia rodzaje prac porządkowych;
  4. dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych;
  5. obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;
  6. stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;
  7. przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
  8. utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
  9. przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
  10. przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

  2. Przygotowywanie i podawanie śniadań

  Uczeń:

  1. przestrzega zasad przechowywania żywności;
  2. przestrzega zasad sporządzania jadłospisów;
  3. rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;
  4. rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań;
  5. dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
  6. użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów;
  7. przygotowuje potrawy i napoje;
  8. rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
  9. dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu;
  10. rozróżnia bieliznę i zastawę stołową;
  11. stosuje techniki nakrywania stołu;
  12. dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;
  13. przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości;
  14. stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw.

  3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  Uczeń:

  1. klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe;
  2. przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;
  3. przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;
  4. organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;
  5. sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię hotelarską, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. recepcja hotelowa, wyposażona w: ladę recepcyjną, dwa komputery (połączone sieciowo) z oprogramowaniem do obsługi gości, drukarkę fiskalną, czytnik kart płatniczych, aparat telefoniczny, faks, sejf depozytowy,
  2. jednostka mieszkalna, wyposażona w: łóżko, pościel, bieliznę pościelową, szafę lub wnękę z wieszakami, stolik nocny lub szafkę, krzesło, biurko, radio, lustro, bagażnik, wieszak na wierzchnią odzież, zestaw ręczników i wyposażenie dodatkowe (igielnik, torbę na bieliznę, środki higieniczne, zestaw kosmetyków hotelowych, elementy dekoracyjne, materiały informacyjno-reklamowe) oraz węzeł higieniczno-sanitarny, wyposażony w: umywalkę z półką lub blatem i oświetleniem, lustro, wannę lub kabinę z natryskiem, WC, pojemnik na śmieci;
  ponadto w pracowni powinno znajdować się pomieszczenie magazynowe, wyposażone w: wózek hotelowej obsługi pięter z pełnym zestawem, odkurzacz, ręczny sprzęt porządkowy, regał z bielizną hotelową, środki czystości i środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej, pojemnik na śmieci, apteczkę oraz instrukcje obsługi urządzeń;
 2. pracownię obsługi, w której powinny być zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową i ze skanerem oraz z oprogramowaniem do obsługi gości oraz drukarkę sieciową i skaner; plansze, przezrocza i filmy dydaktyczne dotyczące rodzajów, kategorii i struktury organizacyjnej obiektów hotelarskich oraz usług hotelarskich, regulaminy hotelowe, cenniki usług, rozkłady jazdy przewoźników autobusowych, kolejowych, lotniczych, promowych, katalogi biur podróży, przewodniki i informatory, mapy i atlasy, oferty firm świadczących usługi dla zakładów hotelarskich, formularze i wzory dokumentów;
 3. 3) pracownię przygotowania i ekspedycji śniadań, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowiska mycia rąk (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów), wyposażone w: umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody, dozownik do mydła, środki do dezynfekcji, ręczniki papierowe;
  2. stanowiska obsługi gości (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stoły i krzesła, pomocniki kelnerskie, bieliznę i zastawę stołową, tace i drobny sprzęt kelnerski oraz elementy do dekoracji stołów;
  3. stanowiska sporządzania śniadań i napojów (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: ekspres do kawy i herbaty, naczynia i drobny sprzęt kuchenny, stół stalowy lub blat roboczy, zlewozmywak dwukomorowy z instalacją ciepłej i zimnej wody;
  ponadto pracownia powinna być wyposażona w: chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, kuchnię gazową lub elektryczną, kuchenkę mikrofalową, podgrzewacze do potraw i talerzy, wózki kelnerskie z wyposażeniem, kosz na odpady, apteczkę, instrukcje obsługi urządzeń.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach świadczących usługi hotelarskie. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

390 godz.

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

480 godz.

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

320 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.