Kierunek: technik handlowiec

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 3. prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 4. organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 5. zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.j) i PKZ(AU.m);

  PKZ(AU.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;
  2. klasyfikuje towary według określonych kryteriów;
  3. przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
  4. przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;
  5. przestrzega zasad odbioru towarów;
  6. rozróżnia rodzaje opakowań towarów;
  7. przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;
  8. przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;
  9. stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
  10. przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;
  11. określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;
  12. sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
  2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
  3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
  4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
  5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
  6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
  7. przechowuje dokumenty;
  8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
  9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
  10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
  11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
  12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
  13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
  14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik handlowiec opisane w części II:

  AU.20. Prowadzenie sprzedaży

  1. Organizowanie sprzedaży

  Uczeń:

  1. przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
  2. dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
  3. przestrzega zasad ustalania cen towarów;
  4. oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
  5. stosuje metody i formy prezentacji towarów;
  6. informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
  7. określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
  8. przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
  9. obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
  10. przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
  11. przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
  12. prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
  13. stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
  14. zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
  15. przeprowadza inwentaryzację towarów.

  2. Sprzedaż towarów

  Uczeń:

  1. charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
  2. przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
  3. stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
  4. określa rodzaje zachowań klientów;
  5. przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
  6. udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
  7. prezentuje ofertę handlową;
  8. realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
  9. dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
  10. zabezpiecza i odprowadza utarg;
  11. wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
  12. obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
  13. sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
  14. stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
  15. stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
  16. przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

  AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

  1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych

  Uczeń:

  1. korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;
  2. dobiera metody badań i analizy rynku;
  3. dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;
  4. stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;
  5. realizuje zadania związane z działalnością reklamową;
  6. dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
  7. podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;
  8. podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;
  9. opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.

  2. Zarządzanie działalnością handlową

  Uczeń:

  1. korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
  2. przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;
  3. dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;
  4. prowadzi negocjacje handlowe;
  5. stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;
  6. zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;
  7. sporządza kalkulację cen sprzedaży;
  8. przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;
  9. przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;
  10. organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;
  11. prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;
  12. organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
  13. dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;
  14. nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;
  15. wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;
  16. wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.

  3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

  Uczeń:

  1. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;
  2. przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
  3. ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
  4. wycenia składniki aktywów i pasywów;
  5. określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;
  6. sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;
  7. rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;
  8. stosuje metody ustalania wyniku finansowego;
  9. oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;
  10. przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;
  11. sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
  12. stosuje metody analizy ekonomicznej;
  13. interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;
  14. sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;
  15. przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;
  16. sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń;
 2. pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, dyktafon, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały biurowe; druki formularzy i blankietów stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej; jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych układów tekstów, w tym wzory pism handlowych w języku polskim i języku obcym; podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące działalności handlowej, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole;
 3. pracownię ekonomiki i rachunkowości handlowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych programem do tworzenia prezentacji, i grafiki, pakietami oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz innymi programami aktualnie stosowanymi w działalności handlowej; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości i prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości handlowej.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie technik handlowiec.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

330 godz.

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

700 godz.

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

320 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

 1. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji AU.20. Prowadzenie sprzedaży i AU.25. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.