Kierunek: technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
 2. prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
 3. przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 4. obróbki druków cyfrowych;
 5. prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
 6. obróbki przestrzennych druków 3D.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.ai);

  PKZ(AU.ai) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią poligraficzną;
  2. rozróżnia produkty poligraficzne;
  3. rozróżnia materiały poligraficzne;
  4. rozpoznaje parametry technologiczne produktów poligraficznych;
  5. charakteryzuje procesy przygotowalni poligraficznej;
  6. charakteryzuje procesy i techniki drukowania;
  7. charakteryzuje procesy introligatorskie i wykończeniowe;
  8. posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną;
  9. posługuje się miarami poligraficznymi;
  10. odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii;
  11. stosuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej opisane w części II:

  AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

  1. Projektowanie materiałów graficznych

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią z zakresu grafiki komputerowej;
  2. rozpoznaje formaty oraz typy materiałów cyfrowych;
  3. określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
  4. pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
  5. dobiera narzędzia do tworzenia i edycji obiektów graficznych;
  6. skanuje i przetwarza grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
  7. posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
  8. określa zasady kompozycji obrazu oraz symbolikę barw;
  9. stosuje system zarządzania barwą;
  10. posługuje się technikami tworzenia i obróbki obiektów graficznych;
  11. tworzy mapy bitowe i obiekty wektorowe;
  12. tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac graficznych;
  13. przygotowuje graficznie projekty opakowań;
  14. dokonuje konwersji pomiędzy formatami graficznymi;
  15. kataloguje materiały cyfrowe.

  2. Opracowanie publikacji

  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z tworzeniem publikacji;
  2. rozróżnia i określa zasady przygotowania publikacji drukowanej i elektronicznej (e-book);
  3. określa i przestrzega zasad składania i łamania tekstu;
  4. dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji;
  5. gromadzi materiały przeznaczone do wykonania publikacji;
  6. opracowuje materiały wydawnicze dla publikacji;
  7. tworzy kompozycje graficzno-tekstowe publikacji.

  3. Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania

  Uczeń:

  1. rozróżnia cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii;
  2. przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania i drukowania;
  3. przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania i drukowania;
  4. przestrzega zasad wykonywania impozycji;
  5. wykonuje impozycję prac cyfrowych;
  6. wykonuje cyfrowe wydruki próbne.

  AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

  1. Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków

  Uczeń:

  1. dobiera maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  2. dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  3. przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  4. przygotowuje materiały cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  5. przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  6. przygotowuje maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  7. przestrzega zasad drukowania cyfrowego małoformatowego;
  8. obsługuje drukujące maszyny cyfrowe nakładowe małoformatowe,
  9. obsługuje drukujące maszyny cyfrowe małoformatowe;
  10. ocenia jakość cyfrowych wydruków małoformatowych;
  11. określa sposoby personalizacji druków;
  12. wykonuje cyfrowe wydruki personalizowane;
  13. dobiera metody wykańczania wydruków cyfrowych;
  14. dobiera maszyny postpressowe do planowanych metod wykończenia wydruków cyfrowych;
  15. przestrzega zasad przygotowania maszyn postpressowych do wykańczania wydruków cyfrowych;
  16. obsługuje maszyny postpressowe do wykańczania wydruków cyfrowych;
  17. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych małoformatowych;
  18. kontroluje jakość wykonywanych wykończeń.

  2. Drukowanie przestrzenne 3D i obróbka wydruków

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;
  2. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego;
  3. sporządza szkice i rysunki techniczne;
  4. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
  5. pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku przestrzennego 3D;
  6. wykonuje modele przestrzenne 3D przeznaczone do druku przestrzennego 3D;
  7. przygotowuje cyfrowe modele do druku przestrzennego 3D;
  8. przestrzega zasad przygotowania maszyn przestrzennych 3D do druku przestrzennego 3D;
  9. przygotowuje maszyny do druku przestrzennego 3D;
  10. rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w druku przestrzennym 3D;
  11. obsługuje skanery i drukarki przestrzenne 3D;
  12. drukuje obiekty przestrzenne 3D;
  13. ocenia jakość wydruków przestrzennych 3D;
  14. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków przestrzennych 3D.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię cyfrowych procesów poligraficznych wyposażoną w: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów do poligraficznych procesów przygotowawczych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia publikacji, oprogramowaniem do tworzenia i edycji plików PDF, oprogramowaniem do wykonywania impozycji, tablet graficzny (jeden dla jednego ucznia), projektor multimedialny, sieciową drukarkę drukującą w kolorze (jedna dla piętnastu uczniów), skaner poligraficzny (jeden dla ośmiu uczniów), przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla piętnastu uczniów), wzorniki barw, wzorniki podłoży do druku cyfrowego, przykładowe wydruki, produkty i półprodukty poligraficzne, przykłady projektów graficznych i typograficznych, tablice z krojami pism, przykłady kompozycji tekstu i grafiki.
 2. pracownię druku cyfrowego małoformatowego wyposażoną w: urządzenia do jednokolorowego drukowania cyfrowego nakładowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem (jedno urządzenie dla sześciu uczniów), oprogramowaniem do wykonywania impozycji, małoformatowy ploter do druku cyfrowego (jedno urządzenie dla sześciu uczniów), przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla sześciu uczniów), wzorniki barw, wzorniki podłoży do druku cyfrowego, przykładowe wydruki cyfrowe, produkty i półprodukty poligraficzne.
 3. pracownię introligatorską wyposażoną w: urządzenie do krojenia druków ćwierć-formatowych (jedno urządzenie dla sześciu uczniów), bigówkę (jedną dla sześciu uczniów), zszywarkę drutem (jedną dla sześciu uczniów), laminarkę rolową (jedną dla sześciu uczniów), gilotynę ręczną (jedną dla sześciu uczniów).
 4. pracownię rysunku technicznego: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunku technicznego (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, projektor multimedialny, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego.
 5. pracownię druku przestrzennego 3D: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów wyposażone w oprogramowanie do przygotowywania i obróbki modeli przestrzennych 3D (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, oprogramowanie do wizualizacji i modelowania przestrzennego, oprogramowanie do obsługi urządzeń przestrzennych 3D, skaner i drukarkę przestrzenną 3D (jeden zestaw dla sześciu uczniów), projektor multimedialny.

Wszystkie pracownie powinny być wyposażone w pojemniki do selektywnej segregacji odpadów.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach poligraficznych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Praktyki zawodowe powinny być podzielone na 2 etapy: 80 godzin
w ramach kwalifikacji: AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych
i publikacji cyfrowych oraz 80 godzin w ramach kwalifikacji: AU.55. Drukowanie cyfrowe
i obróbka druków

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

300 godz.

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

600 godz.

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

450 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.