Kierunek: technik geodeta

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 4. wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
 5. aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 6. prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.l);

  PKZ(BD.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik geodeta

  Uczeń:

  1. posługuje się jednostkami miar stosowanymi w pracach geodezyjnych;
  2. korzysta z układów współrzędnych stosowanych w geodezji i kartografii;
  3. rozpoznaje znaki kartograficzne;
  4. posługuje się różnymi rodzajami map;
  5. sporządza szkice polowe;
  6. obsługuje instrumenty i sprzęt geodezyjny;
  7. posługuje się przyrządami pomiarowymi oraz przyborami kreślarskimi;
  8. wykonuje analitycznie obliczenia geodezyjne;
  9. stosuje przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego;
  10. stosuje przepisy prawa administracyjnego i cywilnego;
  11. korzysta z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  12. posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;
  13. korzysta z geodezyjnych programów komputerowych;
  14. obsługuje urządzenia peryferyjne
  15. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik geodeta opisane w części II:

  BD.31. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów

  1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

  Uczeń:

  1. ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
  2. dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;
  3. przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej i pomiarowej;
  4. wykonuje pomiary punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
  5. opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
  6. oblicza współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
  7. wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
  8. oblicza współrzędne szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu na podstawie danych pomiarowych;
  9. opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
  10. ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych.

  2. Sporządzanie opracowań kartograficznych

  Uczeń:

  1. sporządza mapy w systemie analogowym i cyfrowym;
  2. korzysta z istniejących map, baz danych przestrzennych oraz innych opracowań kartograficznych i fotogrametrycznych;
  3. zakłada i aktualizuje bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;
  4. zakłada i aktualizuje bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  5. sporządza profile i przekroje terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
  6. ocenia dokładność wykonanych prac kartograficznych;
  7. wprowadza dane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonuje ich aktualizacji.

  3. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
  2. opracowuje geodezyjnie projekty zagospodarowania działek lub terenu obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;
  3. projektuje lokalizację i stabilizuje punkty geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
  4. wykonuje pomiary osnów realizacyjnych;
  5. opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;
  6. wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych oraz sporządza dokumentację tyczenia;
  7. prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu w trakcie realizacji inwestycji;
  8. wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;
  9. sporządza dokumentację z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
  10. ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

  4. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

  Uczeń:

  1. lokalizuje punkty niezbędne do wyznaczenia przemieszczeń i odkształceń;
  2. wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;
  3. oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
  4. opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;
  5. sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych;
  6. ocenia dokładność wykonanych pomiarów kontrolnych.

  BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i  gospodarką nieruchomościami

  .1 Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości

  Uczeń:

  1. korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
  2. korzysta z danych katastru nieruchomości;
  3. sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;
  4. korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;
  5. sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;
  6. aktualizuje dane katastru nieruchomości;
  7. wykonuje czynności związane z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
  8. wykonuje czynności techniczno-prawne związane z ustaleniem przebiegu granic;
  9. sporządza i kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą ustalenia przebiegu granic.

  2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

  Uczeń:

  1. odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;
  2. korzysta z opracowań planistycznych;
  3. sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;
  4. wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem znaków granicznych i wyznaczeniem punktów granicznych;
  5. wykonuje czynności techniczno-prawne związane z podziałem nieruchomości;
  6. wykonuje czynności techniczno-prawne związane z rozgraniczeniem nieruchomości;
  7. wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze scaleniem i wymianą gruntów;
  8. wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości;
  9. wykonuje czynności techniczno-prawne związane z wywłaszczeniem nieruchomości;
  10. sporządza dokumentację wykonanych prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik geodeta powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, drukarką, ploterem, skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu oraz dostępem do wspólnej przestrzeni dyskowej, pakiet programów biurowych, geodezyjne programy obliczeniowe oraz wspomagające tworzenie i aktualizację map, w szczególności map wielkoskalowych oraz programy typu GIS, programy komputerowe do prowadzenia katastru nieruchomości (zaleca się, by programy posiadały założone bazy ewidencji gruntów i budynków z możliwością ich modyfikacji w ramach zajęć), pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, aktualne ustawy i rozporządzenia branżowe, formularze dokumentacji geodezyjno-kartograficznej: dzienników pomiarowych, dzienników obliczeń, szkiców polowych i opisów topograficznych, poglądowe arkusze mapy zasadniczej, map ewidencyjnych i topograficznych, dokumenty geodezyjne związane z ewidencją gruntów i budynków;
 2. pracownię geodezji, wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką i projektorem multimedialnym lub tablicą multimedialną, geodezyjny odbiornik Global Navigation Satellite System (Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej) z dostępem do poprawek RTK i/lub RTN, niwelator precyzyjny z zestawem łat oraz zestawy sprzętu i instrumentów geodezyjnych, w skład którego wchodzi: tachimetr elektroniczny ze statywem i podstawką, teodolit ze statywem, niwelator samopoziomujący ze statywem, pryzmat pojedynczy w oprawie, tyczka teleskopowa do pryzmatu, cztery tyczki geodezyjne i stojaki do tyczek, węgielnica z pionem sznurkowym, taśma geodezyjna, ruletka geodezyjna, dwie łaty niwelacyjne, dwie żabki niwelacyjne, szpilki geodezyjne (jedenaście szpilek i dwa kółka), pion sznurkowy, podziałka transwersalna i przenośnik, szkicownik - jeden zestaw dla pięciu uczniów.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego i bezpośrednio w terenie w formie ćwiczeń geodezyjnych, w zespołach maksymalnie 5-osobowych w wymiarze 12 tygodni (360 godzin). Ćwiczenia geodezyjne mogą być również organizowane w formie praktyki zawodowej z uwzględnieniem odpowiednich przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ujętych w ramowym planie nauczania dla technikum i szkoły policealnej.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

280 godz.

BD.31. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów;

790 godz.

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

280 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.