Kierunek: technik fotografii i multimediów

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowania planu zdjęciowego;
 2. rejestrowania obrazu;
 3. obróbki i publikowania obrazu.
 4. przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
 5. wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.l) i PKZ(AU.ah);

  PKZ(AU.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, technik fotografii i multimediów

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
  2. stosuje modele barw w wykonywaniu zadań zawodowych;
  3. charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
  4. dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu;
  5. rozpoznaje urządzenia do rejestracji, obróbki i publikacji obrazu;
  6. charakteryzuje procesy obróbki materiałów światłoczułych;
  7. stosuje sprzęt i oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.

  PKZ(AU.ah) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik fotografii i multimediów

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią z zakresu grafiki i fotografii cyfrowej;
  2. posługuje się terminologią z zakresu edycji filmu i dźwięku;
  3. rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych;
  4. dokonuje konwersji między formatami graficznymi;
  5. stosuje system zarządzania barwą;
  6. określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
  7. posługuje się technikami tworzenia i obróbki obiektów graficznych;
  8. dobiera narzędzia do tworzenia i edycji obiektów graficznych;
  9. określa zasady składania i łamania tekstu;
  10. określa zasady kompozycji obrazu oraz symbolikę barw;
  11. dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji;
  12. określa sposoby i zasady archiwizacji prac cyfrowych;
  13. rozróżnia systemy wystawiennicze;
  14. stosuje sprzęt i oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik fotografii i multimediów opisane w części II:

  AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

  1. Organizacja prac fotograficznych

  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
  2. organizuje miejsca na potrzeby planu zdjęciowego;
  3. określa metody rejestracji obrazu;
  4. dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
  5. przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
  6. wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
  7. sporządza plan wykonywania prac fotograficznych.

  2. Rejestracja obrazu

  Uczeń:

  1. przestrzega zasad rejestracji obrazu;
  2. posługuje się sprzętem fotograficznym;
  3. stosuje sprzęt oświetleniowy podczas rejestracji obrazu;
  4. rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
  5. wykonuje zdjęcia plenerowe;
  6. wykonuje zdjęcia studyjne;
  7. wykonuje zdjęcia techniczne.

  3. Obróbka i publikacja obrazu

  Uczeń:

  1. dobiera sprzęt i urządzenia do obróbki i publikacji obrazu;
  2. wykonuje kopie obrazów z wykorzystaniem różnych technik;
  3. wykorzystuje oprogramowanie graficzne do obróbki obrazu;
  4. dokonuje obróbki obrazu;
  5. przygotowuje obrazy do publikacji;
  6. drukuje obrazy;
  7. publikuje obrazy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  8. archiwizuje obrazy;
  9. wykonuje konserwację wykorzystywanego sprzętu.

  AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

  1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

  Uczeń:

  1. posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
  2. pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
  3. tworzy obiekty grafiki rastrowej;
  4. projektuje obiekty grafiki wektorowej;
  5. tworzy obiekty animowane;
  6. pozyskuje i edytuje materiały wideo;
  7. pozyskuje i edytuje materiały dźwiękowe;
  8. pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
  9. obsługuje skanery i drukarki 3D;
  10. kataloguje materiały cyfrowe.

  2. Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych

  Uczeń:

  1. dobiera narzędzia do tworzenia projektów multimedialnych;
  2. przestrzega zasad tworzenia projektu multimedialnego;
  3. tworzy kompozycję graficzną projektu multimedialnego;
  4. projektuje prezentacje multimedialne;
  5. dokonuje montażu plików graficznych, filmowych i dźwiękowych;
  6. stosuje efekty specjalne w projektach multimedialnych;
  7. projektuje fotokasty i galerie internetowe;
  8. publikuje projekty multimedialne w oparciu o system zarządzania treścią;
  9. publikuje projekty multimedialne w mediach cyfrowych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie Technik fotografii i multimediów powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię do rejestracji obrazu lub studio fotograficzne (jedno studio dla sześciu uczniów) posiadające odpowiednią przestrzeń, w której będzie możliwe fotografowanie osób i przedmiotów w różnych planach zdjęciowych; wyposażoną w sprzęt fotograficzny (aparaty fotograficzne z wymienną optyką, małoobrazkowe z możliwością zapisu obrazu wideo, średnioformatowe lub wielkoformatowe); obiektywy fotograficzne o różnych ogniskowych; statywy i akcesoria do statywów, głowice mocujące aparaty fotograficzne; sprzęt oświetleniowy (studyjne lampy błyskowe i lampy światła ciągłego, statywy do lamp lub system sufitowego mocowania oświetlenia, akcesoria modyfikujące światło, reporterskie lampy błyskowe), jedno stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do komunikacji z aparatem fotograficznym; zestawy rozwijanych teł fotograficznych; stoły bezcieniowe; namioty lub komory bezcieniowe; płaszczyzny odbijające, rozpraszające i pochłaniające; stoliki reprodukcyjne; światłomierze; wyzwalacze lamp; wzorniki, szare karty; mieszki i pierścienie pośrednie; filtry zdjęciowe;
 2. pracownię obróbki obrazu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia); projektor multimedialny lub duży wyświetlacz naścienny, każde stanowisko z monitorem graficznym, tabletem graficznym, skaner (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe); drukarkę zapewniającą fotograficzną jakość wydruku, drukarkę wielkoformatową, zestaw do kalibracji i profilowania, wzorniki do kalibracji; profesjonalne oprogramowanie do obróbki grafiki, oprogramowanie wspomagające tworzenie prezentacji, pakiet programów biurowych; oprogramowanie do katalogowania i archiwizacji zdjęć;
 3. pracownię technik multimedialnych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów wyposażone w słuchawki z mikrofonem oraz tablet graficzny (jedno stanowisko dla jednego ucznia), każde stanowisko z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia animacji i efektów specjalnych, oprogramowaniem do montażu filmu i dźwięku, oprogramowaniem do obsługi urządzeń 3D; kamerę cyfrową lub aparat cyfrowy z funkcją rejestracji wideo, statyw fotograficzny, mikrofon studyjny z rejestratorem dźwięku, projektor multimedialny, sieciową drukarkę drukującą w kolorze (jedna dla piętnastu uczniów), skanery płaskie (jeden dla czterech uczniów), skaner i drukarkę 3D (jeden zestaw dla piętnastu uczniów), dostęp do usług hostingowych, przykłady projektów graficznych i typograficznych, tablice z krojami pism, przykłady kompozycji tekstu i grafiki.

Każda pracownia powinna posiadać komputery połączone w sieć lokalną z dostępem do Internetu oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, zakładach fotograficznych, fotograficznych punktach usługowych, przemysłowych laboratoriach fotograficznych, redakcjach gazet, agencjach reklamowych, studiach graficznych i filmowych, archiwach i bibliotekach państwowych, laboratoriach policyjnych, przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej i filmowej.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

300 godz.

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

750 godz.

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

300 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.