Kierunek: technik elektryk

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. eksploatowania instalacji elektrycznych;
 5. eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.g) i PKZ(EE.i);

  PKZ(EE.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci telekomunikacyjnych, elektronik, elektromechanik, elektryk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
  2. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
  3. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym;
  4. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  5. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
  6. sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych;
  7. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  8. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
  9. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  10. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
  11. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  12. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
  13. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  14. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
  15. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel;
  16. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(EE.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  Uczeń:

  1. wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
  2. charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  3. dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;
  4. określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;
  5. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  6. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
  7. wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);
  8. sporządza wykresy w skali logarytmicznej;
  9. dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów oraz wyników pomiarów;
  10. sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
  11. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektryk opisane w części II:

  EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

  1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej;
  2. rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne;
  3. rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny;
  4. rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
  5. określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
  6. wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;
  7. sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;
  8. trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;
  9. dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach;
  10. wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji;
  11. sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;
  12. przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;
  13. lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;
  14. dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
  15. wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
  16. wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
  17. wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

  2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych

  Uczeń:

  1. klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
  2. rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
  3. rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  4. określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
  5. rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
  6. określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  7. rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
  8. odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
  9. dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
  10. wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  11. montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
  12. dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;
  13. sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.

  3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych;
  2. przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych;
  3. lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  4. dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych;
  5. wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
  6. wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
  7. wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
  8. sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.

  EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

  1. Eksploatacja instalacji elektrycznych

  Uczeń:

  1. określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
  2. przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
  3. organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
  4. dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;
  5. przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
  6. analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych na podstawie protokołów;
  7. określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
  8. lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;
  9. dobiera przewody, kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
  10. dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
  11. dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
  12. sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
  13. ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
  14. projektuje typowe instalacje elektryczne.

  2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  Uczeń:

  1. określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
  2. przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
  3. organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
  4. dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
  5. przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
  6. analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
  7. określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
  8. lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  9. dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
  10. dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
  11. dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
  12. sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
  13. ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
  14. projektuje typowe układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
  15. stosuje zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik elektryk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zapewniające ochronę przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych.;
 2. pracownię montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory jednofazowe i trójfazowe; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie dokumentacji technicznej oraz symulację pracy maszyn i urządzeń elektrycznych.
 3. pracownię montażu, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 1,6 m x 2 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki parametrów instalacji elektrycznych, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym projektowanie instalacji elektrycznych i tworzenie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych.

Ponadto każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

720 godz.

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

200 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.