Kwalifikacja MS.19

MS.19. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

1. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu rentgenodiagnostyki

Uczeń:

 1. rozróżnia struktury anatomiczne poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka na obrazach radiologicznych;
 2. rozpoznaje i lokalizuje zmiany patologiczne w strukturach organizmu ludzkiego;
 3. wykorzystuje właściwości promieniowania rentgenowskiego i jego oddziaływania z materią do wykonywania badań rentgenowskich;
 4. charakteryzuje metody badań radiologicznych;
 5. stosuje środki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce;
 6. obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
 7. obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w rentgenodiagnostyce;
 8. stosuje wymagania systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce;
 9. przygotowuje i organizuje stanowisko pracy w gabinecie rentgenowskim;
 10. dobiera projekcje, parametry ekspozycji i wykonuje badanie rentgenowskie zgodnie z procedurami i standardami;
 11. współpracuje z zespołem diagnostycznym przy wykonywaniu badań i zabiegów w radiologii interwencyjnej, hemodynamice i rentgenoskopii;
 12. wykonuje obróbkę chemiczną i techniczną, cyfrową (pośrednią i bezpośrednią) zdjęć rentgenowskich;
 13. ocenia wartość techniczną i diagnostyczną zdjęć i badań rentgenowskich;
 14. sporządza dokumentację medyczną po wykonanym badaniu rentgenowskim.

2. Wykonywanie badań z użyciem rezonansu magnetycznego

Uczeń:

 1. rozróżnia obrazy struktur anatomicznych poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka w badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego;
 2. rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego;
 3. określa właściwości pola magnetycznego i jego oddziaływania z materią;
 4. określa metody badań zgodnie ze standardami w rezonansie magnetycznym;
 5. obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
 6. obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w pracowni rezonansu magnetycznego;
 7. przygotowuje stanowisko w pracowni rezonansu magnetycznego;
 8. przygotowuje pacjenta do badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego;
 9. dobiera sekwencje i ich parametry w rezonansie magnetycznym;
 10. ocenia wartość techniczną i diagnostyczną badania rezonansu magnetycznego;
 11. sporządza dokumentację medyczną po wykonanym badaniu rezonansu magnetycznego.

3. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej

Uczeń:

 1. rozróżnia struktury anatomiczne poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka w medycynie nuklearnej;
 2. rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego na podstawie badań z zakresu medycyny nuklearnej;
 3. wykorzystuje właściwości promieniowania jonizującego i jego oddziaływania z materią;
 4. określa metody badań zgodnie ze standardami medycyny nuklearnej;
 5. stosuje środki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w medycynie nuklearnej;
 6. obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
 7. obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w medycynie nuklearnej;
 8. stosuje wymagania systemu zarządzania jakością;
 9. przygotowuje stanowisko w pracowni medycyny nuklearnej;
 10. przygotowuje pacjenta do badania radioizotopowego lub terapii radioizotopowej;
 11. wykonuje badanie i zabiegi radioizotopowe zgodnie ze skierowaniem lekarskim;
 12. wykonuje badania pozytonowej emisyjnej tomografii oraz badania radioizotopowe in vitro;
 13. współpracuje z zespołem terapeutycznym podczas terapii izotopowej;
 14. ocenia wartość techniczną i diagnostyczną badania radioizotopowego w medycynie nuklearnej;
 15. sporządza dokumentację medyczną po wykonanym badaniu w medycynie nuklearnej.

4. Wykonywanie radioterapii

Uczeń:

 1. wykorzystuje właściwości promieniowania jonizującego i jego oddziaływania z materią w radioterapii;
 2. rozróżnia metody terapii zgodnie ze standardami w radioterapii;
 3. wykonuje i stosuje unieruchomienia oraz osłony potrzebne do przeprowadzenia radioterapii;
 4. stosuje środki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w radioterapii;
 5. obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
 6. obsługuje sprzęt i aparaturę stosowane w procesie planowania leczenia promieniami i radioterapii;
 7. stosuje wymagania systemu zarządzania jakością;
 8. przygotowuje stanowisko w pracowni radioterapii;
 9. przestrzega zasad planowania napromieniania oraz uczestniczy w planowaniu leczenia;
 10. wykonuje napromienianie zgodnie ze zleceniem lekarskim i planem leczenia;
 11. współpracuje z zespołem terapeutycznym podczas brachyterapii;
 12. udziela pacjentowi informacji na temat metody, przebiegu, czasu i miejsca leczenia oraz rozpoznaje odczyn popromienny;
 13. prowadzi dokumentację medyczną po wykonanej radioterapii.

5. Wykonywanie badań elektromedycznych

Uczeń:

 1. rozróżnia struktury anatomiczne i funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka;
 2. rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego;
 3. wykorzystuje podstawy akustyki w diagnostyce elektromedycznej;
 4. obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji badań elektromedycznych;
 5. obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w diagnostyce elektromedycznej;
 6. przygotowuje stanowisko w pracowni diagnostyki elektromedycznej;
 7. przygotowuje pacjenta do badania elektromedycznego;
 8. wykonuje badania w zakresie diagnostyki elektromedycznej zgodnie ze skierowaniem lekarskim: elektrokardiograficzne, elektroencefalograficzne, elektromiograficzne, spirometryczne, audiometryczne i ultrasonograficzne;
 9. ocenia wartość techniczną i diagnostyczną badań oraz rozpoznaje i eliminuje artefakty występujące podczas badań elektromedycznych;
 10. sporządza dokumentację medyczną wykonanych badań elektromedycznych.