Kwalifikacja E.27

E.27. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

1. Montaż urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej

Uczeń:

1) określa oddziaływanie na organizm ludzki ciepła, zimna, fal elektromagnetycznych, fal ultradźwiękowych, promieniowania podczerwonego i promieniowania nadfioletowego;

2) charakteryzuje oddziaływanie promieniowania z materią, w szczególności wpływ promieniowania jonizującego na organizm człowieka;

3) wyjaśnia działanie prądów elektrycznych i czynników fizykalnych o różnych parametrach na organizm człowieka;

4) dobiera urządzenia elektroniki medycznej w zależności od wymagań użytkowych;

5) dobiera narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy do montażu urządzeń elektroniki medycznej;

6) wykonuje montaż mechaniczny urządzeń elektroniki medycznej w różnych wymaganych miejscach, na przykład w sali intensywnego nadzoru medycznego;

7) wykonuje połączenia elektryczne zainstalowanych urządzeń elektroniki medycznej;

8) wykonuje, według projektu, montaż kabli i przewodów sieci centralnego monitoringu.

2. Uruchamianie urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej

Uczeń:

1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń elektroniki medycznej;

2) sprawdza poprawność połączeń urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z dokumentacją;

3) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu, naprawy i regulacji urządzeń elektroniki medycznej;

4) instaluje oprogramowanie w komputerach współpracujących z urządzeniami elektroniki medycznej i systemów informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją;

5) programuje i testuje urządzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją;

6) interpretuje parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej.

3. Obsługa urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej

Uczeń:

1) posługuje się terminologią medyczną dotyczącą procesu diagnostyczno- -terapeutycznego;

2) rozróżnia urządzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej pod względem budowy, zasady działania i zastosowania;

3) ocenia stan techniczny urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej;

4) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektroniki medycznej;

5) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektroniki medycznej;

6) wymienia uszkodzone podzespoły i materiały eksploatacyjne urządzeń elektroniki medycznej;

7) nadzoruje legalizację urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej;

8) analizuje działanie urządzeń elektroniki medycznej na podstawie uzyskanych wyników pomiarów;

9) testuje urządzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej po usunięciu usterek;

10) opisuje działanie poszczególnych bloków systemu komputerowego.

4. Montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej

Uczeń:

1) stosuje podstawowe pojęcia dotyczące technik programowania Systemu Informatyki Medycznej;

2) przestrzega zasad programowania strukturalnego i obiektowego Systemu Informatyki Medycznej;

3) posługuje się dokumentacją oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej;

4) zakłada bazy danych w Systemie Informatyki Medycznej;

5) obsługuje systemy operacyjne wielodostępowe, wielozadaniowe dla informatyki medycznej;

6) montuje instalacje i konfiguruje urządzenia zewnętrzne sieciowe;

7) rozbudowuje i usprawnia obsługiwany system komputerowy;

8) charakteryzuje funkcję i zastosowanie poszczególnych elementów jednostki centralnej;

9) archiwizuje informacje na różnych nośnikach w Systemie Informatyki Medycznej.