Kierunek: technik elektronik

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych;
 2. wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;
 3. użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;
 4. konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.g) i PKZ(EE.i);

  PKZ(EE.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci telekomunikacyjnych, elektronik, elektromechanik, elektryk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
  2. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
  3. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym;
  4. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  5. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
  6. sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych;
  7. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  8. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
  9. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  10. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
  11. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  12. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
  13. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  14. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
  15. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel;
  16. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(EE.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  Uczeń:

  1. wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
  2. charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  3. dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;
  4. określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;
  5. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  6. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
  7. wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);
  8. sporządza wykresy w skali logarytmicznej;
  9. dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów oraz wyników pomiarów;
  10. sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
  11. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik elektronik opisane w części II:

  EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

  1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych

  Uczeń:

  1. określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
  2. przygotowuje elementy do montażu;
  3. wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;
  4. wylutowuje elementy elektroniczne;
  5. sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją;
  6. uruchamia układy i urządzenia elektroniczne;
  7. lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
  8. usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
  9. sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń;
  10. stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych;
  11. rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska;
  12. demontuje urządzenia i układy elektroniczne;
  13. przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu;
  14. stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

  1. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych

  Uczeń:

  1. określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
  2. wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych;
  3. przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych;
  4. wykonuje instalację natynkową i podtynkową;
  5. wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń;
  6. sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją;
  7. uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych;
  8. lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych;
  9. usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
  10. sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;
  11. demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych;
  12. przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyclingu.

  EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

  1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń

  Uczeń:

  1. rozpoznaje urządzenia elektroniczne;
  2. określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;
  3. określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych;
  4. posługuje się pojęciami i zagadnieniami z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej;
  5. określa zastosowania elementów optoelektronicznych;
  6. opisuje technologie i systemy transmisji światłowodowej;
  7. rozróżnia standardy transmisji bezprzewodowych;
  8. przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
  9. dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
  10. określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;
  11. programuje urządzenia elektroniczne;
  12. uruchamia urządzenia elektroniczne;
  13. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń elektronicznych;
  14. wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;
  15. wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;
  16. reguluje urządzenia elektroniczne;
  17. posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych.

  2. Konserwacja i naprawy instalacji oraz urządzeń elektronicznych

  Uczeń:

  1. określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych;
  2. wykonuje pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z dokumentacją;
  3. kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;
  4. ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń elektronicznych;
  5. określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych;
  6. wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych;
  7. lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych;
  8. określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;
  9. dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;
  10. dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
  11. dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik elektronik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. laboratorium elektrotechniki i elektroniki wyposażone w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne i arbitralne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; analizatory sygnałów analogowych i cyfrowych w dziedzinie czasu i częstotliwości, analizatory widma; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne, przewody połączeniowe i pomiarowe z sondami; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory jednofazowe, prostowniki, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
 2. pracownię obróbki ręcznej i mechanicznej obejmującą kształcenie w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej metali i tworzyw. Stanowiska (jedno stanowisko dla jednego ucznia) winny być wyposażone w narzędzia do obróbki ręcznej i mechanicznej oraz narzędzia pomiarowe;
 3. pracownię montażu układów elektronicznych wyposażoną w: stanowiska do mechanicznego i elektrycznego montażu i demontażu elementów na płytkach drukowanych i podzespołów w urządzeniach elektronicznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy pomiarowe uniwersalne; narzędzia do weryfikacji poprawności montażu oraz stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do symulacji układów elektronicznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
 4. pracownię instalacji urządzeń elektronicznych wyposażoną w: stanowiska (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające instalowanie i uruchamianie: urządzeń elektroakustycznych, odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, urządzeń i bloków funkcjonalnych systemu telewizji kablowej i satelitarnej, systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, elementów, układów i urządzeń automatyki przemysłowej, elementów wejściowych (czujników) i elementów wyjściowych (wykonawczych), systemów pomiarowych, urządzeń i sieci komputerowych; urządzenia, materiały i narzędzia do wykonania połączeń elektrycznych i mechanicznych w wykonywanych instalacjach, narzędzia pomiarowe do diagnostyki wykonanej instalacji;
 5. pracownię eksploatacji instalacji i urządzeń elektronicznych, wyposażoną w stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające eksploatację: urządzeń elektroakustycznych, odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, urządzeń i bloków funkcjonalnych systemu telewizji kablowej i satelitarnej, systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, elementów, układów i urządzeń automatyki przemysłowej, elementów wejściowych (czujników) i elementów wyjściowych (wykonawczych), systemów pomiarowych, urządzeń i sieci komputerowych. Stanowiska winny być wyposażone w zestawy do programowania układów i urządzeń elektronicznych, programy komputerowe umożliwiające ocenę parametrów eksploatacyjnych oraz jakość regulacji i sprawność urządzeń elektronicznych i instalacji; przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne; narzędzia do obróbki przewodów.

Ponadto każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

450 godz.

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

500 godz.

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

400 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.