Kierunek: technik ekonomista

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. obliczania podatków;
 3. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 4. prowadzenia rachunkowości;
 5. wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.m);

  PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
  2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
  3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
  4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
  5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
  6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
  7. przechowuje dokumenty;
  8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
  9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
  10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
  11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
  12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
  13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
  14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik ekonomista opisane w części II:

  AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

  Uczeń:

  1. stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;
  2. określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej;
  3. rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców;
  4. organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami;
  5. stosuje strategie marketingowe;
  6. prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
  7. sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
  8. stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
  9. rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania;
  10. oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów;
  11. oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie;
  12. sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe;
  13. korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

  2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

  Uczeń:

  1. stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-rentowych;
  2. prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
  3. sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;
  4. oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
  5. oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;
  6. sporządza listy płac;
  7. sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
  8. sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
  9. oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;
  10. korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

  3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje i strukturę planów;
  2. przestrzega zasad i metod planowania;
  3. sporządza biznesplan;
  4. oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
  5. rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
  6. przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;
  7. sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
  8. przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych;
  9. korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.

  AU.36. Prowadzenie rachunkowości

  1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

  Uczeń:

  1. sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
  2. interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
  3. przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
  4. klasyfikuje aktywa i pasywa;
  5. wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
  6. identyfikuje kategorie wynikowe;
  7. przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
  8. przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
  9. otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
  10. ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
  11. rozlicza koszty działalności organizacji;
  12. planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
  13. rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
  14. ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
  15. poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
  16. sporządza zestawienie obrotów i sald;
  17. stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
  18. stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

  2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
  2. przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
  3. ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
  4. rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
  5. sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

  3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

  Uczeń:

  1. sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
  2. identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
  3. dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
  4. oblicza wskaźniki analizy finansowej;
  5. ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię ekonomiczną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki oraz skanera, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości;
 2. pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków; zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji, prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne; podręczniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości; słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, laboratoriach symulacyjnych, przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

280 godz.

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

470 godz.

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

520 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

 1. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i AU.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.