Egzamin: B.32-X-14.01Egzamin: B.32-X-14.05Egzamin: B.32-X-15.01Egzamin: B.32-X-15.05Egzamin: B.32-X-15.08Egzamin: B.32-X-16.01Egzamin: B.32-X-16.05Egzamin: B.32-X-17.01Egzamin: B.32-X-17.06Egzamin: B.32-X-18.01Egzamin: B.32-X-18.06Egzamin: B.32-X-19.01Egzamin: B.32-X-19.06Losowe pytania

Kwalifikacja B.32

B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów mostowych;

2) dobiera materiały do budowy dróg i obiektów mostowych;

3) dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów mostowych;

4) organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów mostowych;

5) sporządza harmonogramy robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;

6) dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów mostowych;

7) organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;

8) organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów mostowych;

9) wykonuje pomiary ruchu drogowego;

10) ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;

11) wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

12) zabezpiecza i oznakowuje teren robót w pasie drogowym;

13) podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów mostowych;

14) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;

15) sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;

16) prowadzi dokumentację budowy dróg i obiektów mostowych;

17) prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych.

2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych

Uczeń:

1) dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;

2) ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;

3) kwalifikuje nawierzchnie dróg i obiektów mostowych do remontu;

4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym;

5) organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych;

6) organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;

7) zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych;

8) planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;

9) prowadzi książki dróg i obiektów mostowych oraz ich dokumentację ewidencyjną;

10) prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów mostowych.