Egzamin: B.30-X-13.05Egzamin: B.30-X-13.10Egzamin: B.30-X-14.01Egzamin: B.30-X-14.05Egzamin: B.30-X-14.08Egzamin: B.30-X-15.01Egzamin: B.30-X-15.05Egzamin: B.30-X-15.08Egzamin: B.30-X-16.01Egzamin: B.30-X-16.05Egzamin: B.30-X-16.08Egzamin: B.30-X-17.01Egzamin: B.30-X-17.06Egzamin: B.30-X-18.01Egzamin: B.30-X-18.06Egzamin: B.30-X-19.01Egzamin: B.30-X-19.06Losowe pytania

Kwalifikacja B.30

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

1. Sporządzanie kosztorysów

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

3) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;

4) sporządza przedmiar robót budowlanych;

5) wykonuje obmiar robót budowlanych;

6) ustala założenia do kosztorysowania;

7) sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;

8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.

2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Uczeń:

1) przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;

2) rozróżnia dokumenty przetargowe;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;

4) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;

5) przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6) przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;

7) sporządza oferty na roboty budowlane.