Egzamin: B.02-X-13.05Egzamin: B.02-X-14.01Egzamin: B.02-X-14.05Egzamin: B.02-X-14.08Egzamin: B.02-X-15.01Egzamin: B.02-X-15.05Egzamin: B.02-X-15.08Egzamin: B.02-X-16.01Egzamin: B.02-X-16.05Egzamin: B.02-X-16.08Egzamin: B.02-X-17.01Egzamin: B.02-X-17.06Egzamin: B.02-X-18.01Egzamin: B.02-X-18.06Egzamin: B.02-X-19.01Egzamin: B.02-X-19.06Losowe pytania

Kwalifikacja B.02

B.02. Wykonywanie robót drogowych

1. Wykonywanie robót ziemnych

Uczeń:

1) rozpoznaje grunty oraz określa ich właściwości;

2) dobiera metody wykonania robót ziemnych;

3) posługuje się dokumentacją dotyczącą wykonania robót ziemnych;

4) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych;

5) wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów mostowych;

6) wykonuje roboty ziemne związane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp budowli ziemnych;

7) wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych;

8) dokonuje rozliczeń pracy sprzętu i robocizny.

2. Wykonywanie nawierzchni drogowych

Uczeń:

1) rozróżnia elementy pasa drogowego;

2) rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni;

3) posługuje się dokumentacją techniczną dróg i obiektów mostowych;

4) wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i sporządza kosztorysy;

5) dobiera materiały do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;

6) dobiera maszyny i urządzenia do układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;

7) zabezpiecza i oznakowuje roboty prowadzone w pasie drogowym;

8) wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych;

9) wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;

10) wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych;

11) wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;

12) wykonuje roboty związane z budową nawierzchni obiektów mostowych;

13) wykonuje obmiar robót drogowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;

14) wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym nawierzchni dróg i obiektów mostowych;

15) ocenia jakość wykonania robót drogowych.