Kwalifikacja B.29

B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową obiektów mostowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją obiektów mostowych, normami oraz stosuje przepisy prawa budowlanego i kolejowego oraz przepisy prawa dotyczące budowy obiektów mostowych;

2) dobiera technologie budowy kolejowych obiektów mostowych;

3) sporządza przedmiar robót związanych z budową obiektów mostowych i oblicza ilość materiałów potrzebnych do ich budowy;

4) dobiera metody wykonywania robót związanych z budową obiektów mostowych;

5) dobiera materiały, maszyny, narzędzia i sprzęt do budowy obiektów mostowych;

6) ocenia jakość materiałów przeznaczonych do robót mostowych;

7) planuje i organizuje prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy obiektu mostowego;

8) organizuje transport i magazynowanie materiałów przeznaczonych do budowy obiektów mostowych;

9) sporządza mieszanki betonowe;

10) organizuje i koordynuje wykonanie robót na poszczególnych etapach budowy kolejowych obiektów mostowych;

11) wykonuje prace związane z próbnym obciążeniem obiektów mostowych;

12) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z budową kolejowych obiektów mostowych;

13) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową obiektów mostowych;

14) dokonuje wstępnego odbioru robót związanych z budową obiektów mostowych;

15) sporządza obmiary robót związanych z budową obiektów mostowych oraz dokonuje rozliczenia materiałów wykorzystanych w procesie budowy tych obiektów.

2. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych

Uczeń:

1) sprawdza stan obiektów mostowych w trakcie obchodu;

2) dobiera przyrządy do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów obiektów mostowych;

3) wykonuje pomiary i szkice elementów obiektów mostowych;

4) rozpoznaje uszkodzenia obiektów mostowych;

5) ocenia stan techniczny elementów obiektów mostowych;

6) dokumentuje wyniki kontroli elementów obiektów mostowych prowadzonej w trakcie obchodu;

7) kwalifikuje uszkodzone lub zużyte elementy wyposażenia obiektów mostowych do naprawy;

8) podejmuje działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym;

9) prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektów mostowych;

10) wprowadza dane dotyczące stanu obiektów mostowych do komputerowych systemów zarządzania obiektami mostowymi.

3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją oceny stanu technicznego obiektów mostowych oraz stosuje przepisy prawa dotyczące sygnalizacji i zabezpieczenia miejsca robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych;

2) rozpoznaje technologię zastosowaną do wykonania obiektów mostowych;

3) planuje proces technologiczny naprawy określonego obiektu mostowego;

4) dobiera metody wykonywania napraw obiektów mostowych;

5) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do wykonania robót związanych z naprawą obiektów mostowych;

6) organizuje wykonanie robót ziemnych związanych z naprawą obiektów mostowych;

7) organizuje dojazd na miejsce robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych;

8) organizuje i koordynuje prace związane z naprawą określonych elementów obiektów mostowych;

9) dobiera, montuje i demontuje urządzenia stanowiące wyposażenie obiektów mostowych;

10) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z prowadzonymi robotami;

11) koordynuje wykonanie robót naprawczych na czynnych obiektach mostowych;

12) rozlicza materiały wykorzystane podczas naprawy i zagospodarowuje odzyskane w jej trakcie materiały;

13) dokonuje wstępnego odbioru robót po naprawach obiektów mostowych;

14) ocenia jakość wykonania robót związanych z naprawą obiektu mostowego;

15) sporządza dokumentację powykonawczą robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych;

16) zabezpiecza miejsca kolejowych robót mostowych zgodnie z przepisami prawa.