Kwalifikacja MG.22

1. Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych

absolwent:

1) rozróżnia materiały hutnicze przeznaczone do budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających;

2) odczytuje opisy hutnicze i atesty towarzystw klasyfikacyjnych;

3) odczytuje dokumentację materiałową związaną z dystrybucją materiałów hutniczych do budowy, remontu lub modernizacji jednostek pływających;

4) rozpoznaje maszyny i urządzenia ciągu obróbki wstępnej blach i profili hutniczych oraz stosuje instrukcje ich obsługi;

5) rozpoznaje maszyny, urządzenia i osprzęt do transportu wewnątrzzakładowego pionowego i poziomego blach i profili hutniczych na stanowisko obróbki wstępnej;

6) wykonuje prace przygotowawcze do obróbki wstępnej materiałów hutniczych;

7) wykonuje opisy blach i profili hutniczych zgodnie z dokumentacją;

8) rozpoznaje alternatywne sposoby wykonania obróbki wstępnej blach i profili hutniczych;

9) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac na ciągu wstępnej obróbki blach i profili hutniczych.


2. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających

absolwent:

1) rozróżnia maszyny i urządzenia do cięcia blach i profili oraz korzysta z instrukcji ich obsługi;

2) odczytuje dokumentację konstrukcyjną i traserską dotyczącą cięcia elementów konstrukcyjnych, w tym blach i profili hutniczych;

3) wykonuje cięcie elementów konstrukcyjnych;

4) wykonuje opisy elementów konstrukcji kadłuba jednostek pływających zgodnie z dokumentacją;

5) rozróżnia maszyny i urządzenia do gięcia blach i profili oraz korzysta z instrukcji ich obsługi;

6) odczytuje dokumentację traserską i zapisy technologiczne dotyczące gięcia blach i profili hutniczych;

7) wykonuje oprzyrządowanie niezbędne do gięcia blach i profili hutniczych;

8) wykonuje gięcie blach i profili hutniczych;

9) wykonuje prace w zakresie uprawnień I stopnia związanych z cięciem i spawaniem elementów jednostek pływających;

10) rozróżnia maszyny, urządzenia, narzędzia i osprzęt konieczny do wykonania naprawy lub modernizacji węzłów konstrukcji kadłubów jednostek pływających prefabrykacji wstępnej;

11) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną i traserską dotyczącą wykonania i naprawy węzłów prefabrykacji wstępnej układu wiązań kadłuba jednostek pływających;

12) wykonuje operacje związane z prefabrykacją węzłów prefabrykacji wstępnej;

13) kompletuje elementy konstrukcyjne i węzły prefabrykacji wstępnej według stopni technologicznego układu wiązań kadłuba jednostek pływających;

14) rozróżnia urządzenia i osprzęt do transportu pionowego i poziomego elementów konstrukcyjnych i węzłów prefabrykacji wstępnej;

15) kontroluje procesy cięcia, gięcia elementów konstrukcyjnych oraz wykonania węzłów prefabrykacji wstępnej zgodnie z wymaganiami dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej, traserskiej i standardów budowy, remontu lub modernizacji jednostek pływających;

16) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac na ciągu obróbki blach i profili hutniczych.


3. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających

absolwent:

1) odczytuje dokumentacje: konstrukcyjną, traserską i pomiarową, dotyczące prefabrykacji sekcji i montażu bloków kadłuba jednostek pływających;

2) rozróżnia stopnie prefabrykacji i montażu sekcji;

3) rozróżnia maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania procesu prefabrykacji sekcji i montażu bloków;

4) wykonuje podbudowę do prefabrykacji sekcji i montażu bloków;

5) wykonuje prace traserskie związane z prefabrykacją sekcji i montażem bloków;

6) wykonuje płaty sekcji;

7) wykonuje sekcje płaskie;

8) wykonuje sekcje przestrzenne;

9) montuje bloki kadłuba jednostek pływających z sekcji;

10) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposażenie sekcji przestrzennych oraz bloków kadłuba jednostek pływających, przewidziane na stopnie budowy, remontu lub modernizacji, zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;

11) wykonuje odprężanie i prostowanie sekcji i bloków jednostek pływających;

12) wykonuje pomiary sekcji i bloków jednostek pływających;

13) kontroluje zgodność wykonania prefabrykacji sekcji i montażu bloków z dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i standardami budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających;

14) wykonuje podbudowę do montażu kadłuba jednostek pływających;

15) wykonuje otwory komunikacyjne w konstrukcji kadłuba jednostek pływających zgodnie z planem;

16) wykonuje i montuje elementy ślusarki jednostek pływających: poręczy, uchwytów, drabin, schodów, trapów, kładek, podłóg i podbudowy przejść komunikacyjnych, w siłowniach, pompowniach oraz na pokładach;

17) wykonuje elementy oraz montuje podłogi oraz gretingi w siłowniach, pompowniach, pomieszczeniach i pokładach zgodnie z dokumentacją;

18) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac prefabrykacji sekcji, montażu bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających.


4. Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających transportem wewnątrzzakładowym

absolwent:

1) rozróżnia maszyny, urządzenia oraz osprzęt służący do transportu pionowego i poziomego sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających;

2) odczytuje dokumentację technologiczną oprzyrządowania oraz instrukcje dotyczące transportu wewnątrzzakładowego sekcji i bloków;

3) montuje uchwyty do przemieszczania i odwracania sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających;

4) wykonuje i montuje belki technologiczne usztywniające sekcję, podpory i inne wzmocnienia bloków kadłuba jednostek pływających;

5) zgłasza do badań nieniszczących i kontroluje jakość wykonania montażu i spawania uchwytów transportowych i innych elementów konstrukcji sekcji i bloków związanych z transportem wewnątrzzakładowym sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających;

6) wykonuje i montuje oprzyrządowanie do transportu i odwracania sekcji i bloków;

7) posługuje się bezinwazyjnymi metodami kontroli procesu transportu wewnątrzzakładowego oraz odczytuje informacje dotyczące rezultatów kontroli;

8) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie przemieszczania sekcji bloków środkami transportu wewnątrzzakładowego.


5. Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających

absolwent:

1) wykonuje remont lub modernizację fundamentów maszyn i urządzeń;

2) wykonuje remont lub modernizację konstrukcji kadłuba jednostek pływających;

3) wykonuje remont lub modernizację fragmentów instalacji rurociągów;

4) wykonuje prace remontowe lub modernizacyjne wyposażenia ślusarskiego jednostek pływających;

5) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie prac związanych z remontem lub modernizacją.