Kierunek: technik budowy fortepianów i pianin

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wytwarzania elementów i podzespołów fortepianów i pianin;
 2. montowania podzespołów i zespołów fortepianów i pianin;
 3. strojenia fortepianów i pianin;
 4. utrzymywania fortepianów i pianin w sprawności technicznej;
 5. naprawiania fortepianów i pianin;
 6. organizowania i kontrolowania wykonania fortepianów i pianin.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(ST.b);

  PKZ(ST.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik budowy fortepianów i pianin, stroiciel fortepianów i pianin

  Uczeń:

  1. rozróżnia symbole i oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych;
  2. stosuje uproszczenia rysunkowe;
  3. wykonuje szkice części maszyn;
  4. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
  5. posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
  6. wykonuje pomiary warsztatowe;
  7. rozpoznaje części i podzespoły maszyn i urządzeń;
  8. rozróżnia połączenia rozłączne i nierozłączne;
  9. przestrzega zasad tolerancji i pasowania;
  10. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz określa ich zastosowanie;
  11. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
  12. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
  13. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
  14. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
  15. rozróżnia instrumenty muzyczne;
  16. rozpoznaje producentów instrumentów muzycznych;
  17. rozróżnia tony, dźwięki, interwały muzyczne i szumy;
  18. stosuje elementy notacji muzycznej;
  19. określa tempo i rytmikę utworu muzycznego;
  20. wykonuje utwory muzyczne;
  21. gra na instrumentach muzycznych;
  22. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin opisane w części II:

  ST.06. Budowa fortepianów i pianin

  1. Wytwarzanie elementów i podzespołów fortepianów i pianin

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje instrumentów muzycznych;
  2. rozpoznaje instrumenty muzyczne;
  3. rozróżnia zespoły, podzespoły i elementy składowe fortepianów i pianin;
  4. sporządza rysunki techniczne oraz dokumentację techniczną fortepianów i pianin;
  5. dobiera materiały, maszyny i urządzenia do wytwarzania elementów i podzespołów fortepianów i pianin;
  6. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów do wytwarzania fortepianów i pianin;
  7. dobiera techniki łączenia materiałów do wytwarzania elementów i podzespołów fortepianów i pianin;
  8. dobiera przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów wytwarzanych zespołów, podzespołów i elementów fortepianów i pianin;
  9. sprawdza zgodność wykonywanych prac z dokumentacją techniczną.

  2. Montaż podzespołów i zespołów fortepianów i pianin

  Uczeń:

  1. określa kolejność montażu podzespołów i zespołów fortepianów i pianin;
  2. dobiera narzędzia do montażu podzespołów i zespołów fortepianów i pianin;
  3. dobiera podzespoły i zespoły do montażu fortepianów i pianin;
  4. wykonuje montaż fortepianów i pianin zgodnie z dokumentacją techniczną;
  5. dobiera przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów zmontowanych fortepianów i pianin;
  6. rozróżnia i stosuje metody oceny jakości fortepianów i pianin;
  7. sprawdza zgodność montażu fortepianów i pianin z dokumentacją techniczną;
  8. określa warunki odbioru technicznego fortepianów i pianin;
  9. ustala warunki przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin;
  10. ustala warunki eksploatowania fortepianów i pianin w pomieszczeniach.

  ST.07. Naprawa fortepianów i pianin

  1. Naprawa podzespołów i zespołów fortepianów i pianin

  Uczeń:

  1. przygotowuje materiały i elementy niezbędne do konserwacji fortepianów i pianin;
  2. dobiera metody konserwacji fortepianów i pianin;
  3. konserwuje fortepiany i pianina zgodnie z dokumentacją techniczną;
  4. wykonuje renowację zewnętrznych powierzchni fortepianów i pianin;
  5. ocenia stan techniczny fortepianów i pianin;
  6. rozpoznaje typowe uszkodzenia fortepianów i pianin;
  7. rozróżnia objawy uszkodzeń fortepianów i pianin;
  8. lokalizuje usterki i uszkodzenia fortepianów i pianin;
  9. dobiera materiały i narzędzia do naprawy fortepianów i pianin;
  10. dobiera podzespoły i zespoły do naprawy fortepianów i pianin;
  11. wymienia uszkodzone podzespoły i zespoły fortepianów i pianin.

  2. Regulacja mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje instrumentów muzycznych;
  2. rozróżnia elementy składowe fortepianów i pianin;
  3. ocenia stan techniczny fortepianów i pianin;
  4. dobiera materiały, maszyny i urządzenia do wykonania podzespołów fortepianów i pianin;
  5. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów do wykonania podzespołów fortepianów i pianin (w ograniczonym zakresie w przypadku kształcenia osób słabowidzących i niewidomych);
  6. dobiera narzędzia do montażu i regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin;
  7. wymienia uszkodzone mechanizmy i podzespoły fortepianów i pianin;
  8. reguluje mechanizmy i podzespoły zgodnie z dokumentacją techniczną fortepianów i pianin;
  9. dobiera przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów technicznych mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin;
  10. wykonuje konserwację i renowację fortepianów i pianin;
  11. ocenia jakość i zgodność wykonywanych prac z dokumentacją;
  12. ustala warunki przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin.

  3. Regulacja dźwięków w fortepianach i pianinach

  Uczeń:

  1. dobiera metody i systemy strojenia fortepianów i pianin;
  2. przestrzega zasad strojenia fortepianów i pianin;
  3. dobiera narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas strojenia fortepianów i pianin i posługuje się nimi;
  4. przeprowadza strojenie fortepianów i pianin różnymi metodami i systemami;
  5. rozróżnia sposoby przeprowadzania intonacji fortepianów i pianin;
  6. dobiera narzędzia do intonacji fortepianów i pianin;
  7. intonuje fortepiany i pianina;
  8. koryguje czystość i równość stroju fortepianów i pianin;
  9. ocenia czystość stroju fortepianów i pianin;
  10. dostosowuje dźwięczność i brzmienie fortepianów i pianin do warunków otoczenia;
  11. przeprowadza kontrolę artystyczną fortepianów i pianin.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z drukarką wraz z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych i sporządzania dokumentacji technicznej fortepianów i pianin, przybory kreślarskie, modele brył geometrycznych, modele elementów fortepianów i pianin, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego, dokumentacje konstrukcyjne fortepianów i pianin;
 2. pracownię technologii, wyposażoną w: materiały, narzędzia i urządzenia do montażu i regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin, przyrządy do pomiaru parametrów technicznych mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin, narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas strojenia fortepianów i pianin, katalogi fortepianów i pianin, katalogi części zamiennych, dokumentacje techniczne fortepianów i pianin, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, plansze, filmy dydaktyczne dotyczące: budowy fortepianów i pianin, montażu i regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin oraz strojenia fortepianów i pianin, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 3. pracownię gry na instrumencie, wyposażoną w: instrumenty muzyczne, sprzęt do nagrywania i odtwarzania dźwięku, nagrania utworów muzycznych, nagrania brzmienia instrumentów muzycznych, tonów, szumów, dźwięków, system nagłośnienia, mikrofony, głośniki, zasilacze, wzmacniacze, tłumiki, filtry, korektory, ograniczniki, kamertony, metronom, sonometr, nuty, tablicę z pięciolinią;
 4. warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska (jedno stanowisko dla trzech uczniów): stanowiska do wytwarzania elementów oraz montażu podzespołów i zespołów fortepianów i pianin, stanowiska do wykonywania połączeń stosowanych w fortepianach i pianinach, stanowiska konserwowania oraz renowacji fortepianów i pianin;

ponadto warsztaty powinny być wyposażone w: maszyny i urządzenia do produkcji i naprawiania fortepianów i pianin, narzędzia do obróbki ręcznej, narzędzia do regulacji i korekty mechanizmów i strojenia fortepianów i pianin, dokumentacje techniczne instrumentów muzycznych, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

510 godz.

ST.06. Budowa i fortepianów i pianin

500 godz.

ST.07. Naprawa fortepianów i pianin

340 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.