Kierunek: technik budownictwa

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 3. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
 4. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 5. sporządzania kosztorysów i ofert na roboty budowlane.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.c) i PKZ(BD.k);

  PKZ(BD.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń:

  1. rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
  2. rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
  3. rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
  4. rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
  5. przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;
  6. wykonuje szkice robocze;
  7. rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
  8. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
  9. przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
  10. rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
  11. rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;
  12. przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
  13. rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;
  14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(BD.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik budownictwa

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje obciążeń oraz określa ich oddziaływanie na elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych;
  2. wykonuje obliczenia statyczne elementów statycznie wyznaczalnych;
  3. przestrzega zasad wymiarowania elementów konstrukcji drewnianych, murowych, stalowych i żelbetowych;
  4. klasyfikuje grunty budowlane i określa ich przydatność do celów budowlanych;
  5. określa właściwości techniczne materiałów budowlanych;
  6. rozróżnia rodzaje elementów budowlanych;
  7. określa konstrukcję elementów nośnych obiektów budowlanych;
  8. rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych;
  9. sporządza szkice i rysunki techniczne;
  10. przestrzega zasad sporządzania przedmiaru robót budowlanych;
  11. przestrzega zasad sporządzania harmonogramów budowlanych oraz sieci zależności;
  12. dobiera sprzęt pomiarowy do wykonywania pomiarów związanych z realizacją robót budowlanych;
  13. wykonuje pomiary związane z realizacją robót budowlanych;
  14. sporządza rozliczenia robót budowlanych;
  15. przestrzega zasad dokumentowania robót budowlanych;
  16. stosuje przepisy prawa budowlanego;
  17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik budownictwa opisane w części II:

  BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych

  1. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania zapraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych;
  2. rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
  3. rozróżnia rodzaje zapraw murarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
  4. rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
  5. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek;
  6. przestrzega zasad wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz robót związanych z ich remontami i rozbiórką;
  7. kontroluje roboty związane z przygotowywaniem zapraw murarskich i wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontami i rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych.

  1. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;
  2. rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie;
  3. dobiera materiały, narzędzia, sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;
  4. dobiera środki transportu prętów, siatek, szkieletów zbrojeniowych, form i deskowań oraz mieszanek betonowych;
  5. dobiera sposoby przygotowywania prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
  6. przestrzega zasad wykonywania konstrukcji żelbetowych monolitycznych;
  7. kontroluje przygotowanie deskowań i form do ułożenia zbrojenia;
  8. kontroluje wykonywanie robót związanych z przygotowywaniem prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych do montażu;
  9. dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego betonu;
  10. kontroluje wykonywanie robót związanych układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
  11. dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych.

  1. Montaż konstrukcji budowlanych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  2. rozróżnia rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  3. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  4. dobiera technologie montażu i transportu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  5. dobiera metody połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  6. przestrzega zasad montażu konstrukcji budowlanych;
  7. kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  8. dobiera rodzaje zawiesi montażowych stosowanych podczas transportu i montażu konstrukcji budowlanych;
  9. kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności;
  10. kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  11. dobiera technologie demontażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  12. kontroluje wykonywanie robót związanych z montażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  13. kontroluje prace związane z remontami i demontażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
  14. dobiera technologie wykonania robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych;
  15. dobiera metody zabezpieczenia elementów konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;
  16. dobiera technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych.

  BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

  1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych;
  2. sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;
  3. przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
  4. dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
  5. określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
  6. dobiera sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;
  7. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
  8. sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
  9. sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  10. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;
  11. kontroluje wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych.

  2. Organizacja robót budowlanych stanu surowego

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
  2. rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i robót budowlanych;
  3. określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;
  4. dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
  5. dobiera sposoby wykonywania izolacji budowlanych;
  6. dobiera sposoby wykonywania ścian niekonstrukcyjnych;
  7. dobiera sposoby wykonywania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich;
  8. dobiera sposoby montażu systemów odwodnień połaci dachowych;
  9. przestrzega zasad montażu okien, drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich;
  10. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;
  11. sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
  12. sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;
  13. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;
  14. kontroluje wykonanie robót budowlanych stanu surowego.

  3. Organizacja robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;
  2. określa rodzaj i zakres robót remontowych w obiektach budowlanych;
  3. wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;
  4. przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;
  5. przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów budowlanych;
  6. dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;
  7. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
  8. sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
  9. sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;
  10. dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
  11. kontroluje wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych.

  4. Organizacja robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;
  2. wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
  3. przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych;
  4. dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  5. dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  6. dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  7. sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  8. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
  9. kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  10. sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.

  5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
  2. rozróżnia dokumenty przetargowe;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
  4. korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
  5. sporządza przedmiary robót budowlanych;
  6. wykonuje obmiary robót budowlanych;
  7. ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych;
  8. sporządza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze;
  9. stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;
  10. korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
  11. sporządza oferty na roboty budowlane.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownią budowlaną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem, z projektorem multimedialnym i wizualizerem, pakiet programów biurowych oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audiowizualnych i tworzenie prostej grafiki; filmy dydaktyczne ilustrujące etapy realizacji procesu budowlanego, technologie wykonywania robót budowlanych, urządzenia i sprzęt budowlany, różne rozwiązania konstrukcyjne; normy budowlane, czasopisma specjalistyczne, prospekty, katalogi materiałów budowlanych; zestaw przepisów prawa budowlanego, tablice z zakresu mechaniki budowli; tablice do projektowania konstrukcji budowlanych; modele obiektów budowlanych oraz elementów budowli; próbki materiałów budowlanych; stanowisko do badania właściwości materiałów budowlanych, w szczególności, takich jak: gęstość, gęstość objętościowa, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, przesiąkliwość, konsystencja, twardość;
 2. pracownią dokumentacji technicznej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką drukującą co najmniej w formacie A3, ze skanerem, z projektorem multimedialnym i z wizualizerem, z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych; przykładowe: dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, kosztorysy, harmonogramy budowlane, dokumentacje budowy; normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego; zestaw przepisów prawa budowlanego; projekty budowlane; modele form i detali architektonicznych, modele rzutni geometrycznych, figury płaskie i przestrzenne, modele konstrukcji, ich elementów i połączeń; przybory rysunkowe;
 3. warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowiska do wykonywania robót murarskich (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: betoniarkę, taczkę, mieszadła do zapraw, narzędzia i sprzęt do zagęszczania mieszanek betonowych oraz inne narzędzia i elektronarzędzia do robót murarskich związanych z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontami i rozbiórką, przyrządy kontrolno-pomiarowe,
  2. stanowiska do wykonywania robót betoniarsko-zbrojarskich (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół zbrojarski, wciągarkę kozłową, prościarkę mechaniczną, zgrzewarkę, klucze zbrojarskie, obcążki do wiązania zbrojenia nożyce ręczne i mechaniczne do cięcia stali, giętarki ręczne i mechaniczne, przygotowane deskowanie elementu konstrukcyjnego, stal zbrojeniową, sprzęt do transportu stali zbrojeniowej i mieszanki betonowej, narzędzia i elektronarzędzia do czyszczenia stali zbrojeniowej i zagęszczania mieszanki betonowej, przyrządy kontrolno-pomiarowe,
  3. stanowiska montażu i demontażu konstrukcji stalowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: elementy konstrukcji stalowych, łączniki do montażu; narzędzia i sprzęt do obróbki ręcznej i mechanicznej wyrobów hutniczych, narzędzia i sprzęt do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych, stół do trasowania, sprzęt i przyrządy pomiarowe, urządzenia, narzędzia i sprzęt do wykonania robót montażowych, zawiesia montażowe,
  4. stanowiska montażu i rozbiórki prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: narzędzia i sprzęt do wykonywania robót murarskich, betoniarskich i ciesielskich, prefabrykaty żelbetowe, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykatów żelbetowych, zawiesia montażowe, przyrządy pomiarowe,
  5. stanowiska montażu i demontażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: elementy prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, łączniki do montażu konstrukcji drewnianych; narzędzia i sprzęt do obróbki ręcznej i mechanicznej drewna, narzędzia i sprzęt do zabezpieczania drewna przed działaniem czynników zewnętrznych, stół do trasowania, sprzęt i przyrządy pomiarowe, urządzenia, narzędzia i sprzęt do wykonania robót montażowych, zawiesia montażowe.

Ponadto każde stanowisko powinno być wyposażone w: środki ochrony indywidualnej, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz katalogi materiałów, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, normy i dokumentację projektową odpowiednią dla wykonywanych robót oraz specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach branży budowlanej realizujących pełny zakres robót budowlanych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych

600 godz.

BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

320 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.