Kwalifikacja AU.63

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

1. Organizowanie archiwum

Uczeń:

 1. ustala wyposażenie archiwum;
 2. określa zakres pracy archiwum;
 3. przestrzega zasad obiegu pism;
 4. wykonuje prace kancelaryjne;
 5. obsługuje biurowe urządzenia techniczne;
 6. opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;
 7. opracowuje instrukcję kancelaryjną;
 8. sporządza instrukcję archiwalną;
 9. ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;
 10. sporządza plan pracy archiwum zakładowego.

2. Prowadzenie archiwum

Uczeń:

 1. przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;
 2. kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;
 3. sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;
 4. dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;
 5. ewidencjonuje i opracowuje akta;
 6. udostępnia zasoby archiwalne;
 7. wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje;
 8. prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;
 9. prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym;
 10. sporządza sprawozdania z działalności archiwum;
 11. popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Uczeń:

 1. dokonuje oceny dokumentacji;
 2. przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do brakowania;
 3. występuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;
 4. ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;
 5. opracowuje materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;
 6. przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego.

4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

Uczeń:

 1. określa obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;
 2. ocenia stan uporządkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
 3. przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;
 4. zabezpiecza dokumentację;
 5. podejmuje działania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów;
 6. przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.