Kwalifikacja A.63

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

1. Organizowanie archiwum

Uczeń:

1) ustala wyposażenie archiwum;

2) określa zakres pracy archiwum;

3) przestrzega zasad obiegu pism;

4) wykonuje prace kancelaryjne;

5) obsługuje biurowe urządzenia techniczne;

6) opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;

7) opracowuje instrukcję kancelaryjną;

8) sporządza instrukcję archiwalną;

9) ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;

10) sporządza plan pracy archiwum zakładowego.

2. Prowadzenie archiwum

Uczeń:

1) przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;

2) kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;

3) sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;

4) dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;

5) ewidencjonuje i opracowuje akta;

6) udostępnia zasoby archiwalne;

7) wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje;

8) prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;

9) prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym;

10) sporządza sprawozdania z działalności archiwum;

11) popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Uczeń:

1) dokonuje oceny dokumentacji;

2) przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do brakowania;

3) występuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;

4) ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;

5) opracowuje materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;

6) przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego.

4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

Uczeń:

1) określa obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;

2) ocenia stan uporządkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;

3) przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;

4) zabezpiecza dokumentację;

5) podejmuje działania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów;

6) przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.