Kierunek: technik archiwista

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. gromadzenia, przechowywania i udostępnianiazasobu archiwalnego;
 2. ewidencjonowaniadokumentacji aktowej;
 3. opracowywaniai zabezpieczania materiałów archiwalnych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.ab).

  PKZ(AU.ab) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik archiwista

  Uczeń:

  1. charakteryzuje organizację państwowej służby archiwalnej;
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania usług archiwalnych;
  3. charakteryzuje zasoby krajowych archiwów centralnych;
  4. posługuje się terminologią z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa oraz archiwalnej informacji naukowej;
  5. posługuje się systemami obiegu i zarządzania dokumentacją;
  6. charakteryzuje systemy kancelaryjne;
  7. stosuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające prowadzenie archiwum;
  8. stosuje różne formy udostępniania informacji;
  9. posługuje się archiwalnym systemem ewidencyjno-informacyjnym;
  10. stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do informacji chronionych prawem;
  11. popularyzuje zasoby archiwalne;
  12. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik archiwista opisane w części II:

  AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

  1. Organizowanie archiwum

  Uczeń:

  1. ustala wyposażenie archiwum;
  2. określa zakres pracy archiwum;
  3. przestrzega zasad obiegu pism;
  4. wykonuje prace kancelaryjne;
  5. obsługuje biurowe urządzenia techniczne;
  6. opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;
  7. opracowuje instrukcję kancelaryjną;
  8. sporządza instrukcję archiwalną;
  9. ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;
  10. sporządza plan pracy archiwum zakładowego.

  2. Prowadzenie archiwum

  Uczeń:

  1. przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;
  2. kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;
  3. sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;
  4. dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;
  5. ewidencjonuje i opracowuje akta;
  6. udostępnia zasoby archiwalne;
  7. wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje;
  8. prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;
  9. prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym;
  10. sporządza sprawozdania z działalności archiwum;
  11. popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum.

  3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

  Uczeń:

  1. dokonuje oceny dokumentacji;
  2. przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do brakowania;
  3. występuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;
  4. ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;
  5. opracowuje materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;
  6. przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego.

  4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

  Uczeń:

  1. określa obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;
  2. ocenia stan uporządkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
  3. przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;
  4. zabezpiecza dokumentację;
  5. podejmuje działania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów;
  6. przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.

  AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

  1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej

  Uczeń:

  1. dobiera metody porządkowania dokumentacji;
  2. określa przynależność zespołową i rodzaj dokumentacji;
  3. segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację;
  4. opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji;
  5. sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji.

  2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej

  Uczeń:

  1. dobiera metodę porządkowania dokumentacji audiowizualnej;
  2. segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację audiowizualną;
  3. opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji audiowizualnej;
  4. sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej;
  5. sporządza pomoce archiwalne dla różnego typu dokumentacji audiowizualnej.

  3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych

  Uczeń:

  1. dobiera metodę opracowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
  2. porządkuje, inwentaryzuje i sporządza inwentarz archiwalny dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
  3. sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
  4. posługuje się sprzętem do odtwarzania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
  5. sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji na nośnikach elektronicznych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik archiwista powinna posiadać pracownię archiwalną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery połączone w sieć z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, pakiet programów do sporządzania dokumentacji archiwalnej i zarządzania nią; kopie dokumentów sporządzonych na różnych nośnikach informacji; wzory archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych: inwentarze, przewodniki, informatory, katalogi, indeksy, karty inwentarzowe, druki i formularze; regały archiwalne typu kompakt; stół do opracowywania dokumentacji wielkoformatowej; stół z przezroczystym podświetlanym blatem do dokumentacji kartograficznej; sprzęt do odtwarzania dokumentacji audiowizualnej; przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza; wózek transportowy; materiały pomocnicze (pudła, teczki tekturowe, obwoluty); informatory archiwalne; zestaw przepisów prawa dotyczących zasobów archiwalnych, funkcjonowania archiwów, zasad postępowania z dokumentacją w wersji drukowanej lub elektronicznej; publikacje z zakresu archiwistyki.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowni archiwalnej oraz różnego typu archiwach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów efekty kształcenia oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

250 godz.

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

650 godz.

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

450 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.