Kwalifikacja RL.22

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń:

 1. określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
 2. dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
 3. wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
 4. dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
 5. wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;
 6. wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
 7. opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
 8. dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.

2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń:

 1. korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
 2. planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
 3. wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
 4. dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
 5. posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
 6. wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
 7. wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;
 8. planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
 9. rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.