Kwalifikacja R.22

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń:

1) określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;

2) dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;

3) wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;

4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;

5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;

6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;

7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;

8) dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.

2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń:

1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;

2) planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;

3) wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;

4) dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;

5) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;

6) wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;

7) wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;

8) planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;

9) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.