Kwalifikacja AU.59

AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

1. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym

Uczeń:

 1. wykonuje prace związane z obsługą i konserwacją infrastruktury technicznej laboratorium analitycznego;
 2. klasyfikuje wyposażenie pomiarowe i wyposażenie pomocnicze stosowane w pracach analitycznych;
 3. klasyfikuje odczynniki chemiczne ze względu na ich czystość, jakość i zastosowanie w procesach analitycznych;
 4. sporządza zapotrzebowania na wyposażenie pomiarowe i pomocnicze oraz odczynniki chemiczne stosowane w pracach analitycznych;
 5. przygotowuje zestawy sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do wykonywania prac analitycznych;
 6. ocenia stan techniczny wyposażenia pomiarowego i wyposażenia pomocniczego stosowanego w laboratorium analitycznym;
 7. prowadzi gospodarkę magazynową wyposażenia pomiarowego i wyposażenia pomocniczego;
 8. prowadzi gospodarkę odczynnikami chemicznymi i odpadami w laboratorium analitycznym.

2. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych

Uczeń:

 1. wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas oczyszczania i rozdzielania substancji oraz w procesach wytwarzania preparatów chemicznych metodami laboratoryjnymi;
 2. prowadzi procesy związane z oczyszczaniem i rozdzielaniem substancji;
 3. wytwarza preparaty chemiczne metodami laboratoryjnymi;
 4. ocenia jakość otrzymanych preparatów chemicznych i oczyszczanych substancji;
 5. wyjaśnia zjawiska chemiczne zachodzące podczas sporządzania roztworów mianowanych;
 6. przygotowuje roztwory mianowane i wzorce analityczne;
 7. ocenia jakość odczynników chemicznych;
 8. prowadzi dokumentację prac związanych z przygotowaniem odczynników i preparatów chemicznych oraz oczyszczaniem substancji.

3. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych

Uczeń:

 1. przestrzega zasad pobierania próbek w warunkach terenowych, stacjonarnych i ciągłego procesu technologicznego;
 2. dobiera narzędzia i przyrządy do pobierania próbek substancji gazowych, ciekłych i stałych;
 3. pobiera próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych;
 4. znakuje, utrwala i transportuje pobrane próbki;
 5. przygotowuje reprezentatywne próbki do badań analitycznych;
 6. dobiera metody i techniki przygotowania próbek do badań analitycznych;
 7. przeprowadza operacje i procesy jednostkowe związane z przygotowaniem próbek do badań analitycznych;
 8. zabezpiecza i przechowuje próbki archiwalne;
 9. prowadzi dokumentację prac związanych z pobieraniem, przygotowywaniem i przechowywaniem próbek do badań analitycznych.