Kwalifikacja A.60

A.60. Wykonywanie badań analitycznych

1. Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych

Uczeń:

1) rozróżnia klasyczne metody analizy jakościowej i analizy ilościowej materiałów;

2) rozróżnia metody instrumentalne stosowane w analizach jakościowych i analizach ilościowych materiałów;

3) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas wykonywania badań analitycznych;

4) posługuje się laboratoryjnym wyposażeniem pomiarowym stosowanym w analizach jakościowych i analizach ilościowych materiałów;

5) określa kryteria i wskaźniki oceny jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłów: chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego, biotechnologicznego;

6) bada właściwości fizyczne i fizykochemiczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;

7) bada skład jakościowy i ilościowy surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;

8) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych na podstawie wyników badań laboratoryjnych;

9) wykonuje analizy ruchowe i międzyoperacyjne;

10) posługuje się automatycznymi analizatorami przemysłowymi;

11) przestrzega procedur systemu zarządzania jakością;

12) prowadzi dokumentację wyników badań laboratoryjnych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłów: chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego, biotechnologicznego.

2. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych

Uczeń:

1) dobiera wyposażenie pomiarowe i wyposażenie pomocnicze do wykonywania badań: mikrobiologicznych, biochemicznych i środowiskowych;

2) posługuje się laboratoryjnym wyposażeniem pomiarowym i wyposażeniem pomocniczym stosowanymi w badaniach bioanalitycznych i środowiskowych;

3) przygotowuje preparaty mikroskopowe;

4) sporządza podłoża do badań mikrobiologicznych;

5) wykonuje badania mikrobiologiczne wody pitnej, ścieków, powietrza oraz środków spożywczych;

6) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas identyfikacji i analiz ilościowych produktów naturalnych;

7) identyfikuje produkty naturalne metodami chemicznymi oraz instrumentalnymi;

8) wykonuje oznaczenia ilościowe aminokwasów, białek, cukrów, lipidów i kwasów nukleinowych;

9) wykonuje analizy z zastosowaniem biosensorów;

10) wykonuje analizy fizykochemiczne wody, ścieków, powietrza i gleby w warunkach terenowych i laboratoryjnych;

11) ocenia jakość wody, ścieków, powietrza i gleby na podstawie wyników badań analitycznych;

12) prowadzi ewidencję oraz dokumentację wyników badań bioanalitycznych i środowiskowych.