Kwalifikacja A.59

A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

1. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym

Uczeń:

1) wykonuje prace związane z obsługą i konserwacją infrastruktury technicznej laboratorium analitycznego;

2) klasyfikuje wyposażenie pomiarowe i wyposażenie pomocnicze stosowane w pracach analitycznych;

3) klasyfikuje odczynniki chemiczne ze względu na ich czystość, jakość i zastosowanie w procesach analitycznych;

4) sporządza zapotrzebowania na wyposażenie pomiarowe i pomocnicze oraz odczynniki chemiczne stosowane w pracach analitycznych;

5) przygotowuje zestawy sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do wykonywania prac analitycznych;

6) ocenia stan techniczny wyposażenia pomiarowego i wyposażenia pomocniczego stosowanego w laboratorium analitycznym;

7) prowadzi gospodarkę magazynową wyposażenia pomiarowego i wyposażenia pomocniczego;

8) prowadzi gospodarkę odczynnikami chemicznymi i odpadami w laboratorium analitycznym.

2. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych

Uczeń:

1) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas oczyszczania i rozdzielania substancji oraz w procesach wytwarzania preparatów chemicznych metodami laboratoryjnymi;

2) prowadzi procesy związane z oczyszczaniem i rozdzielaniem substancji;

3) wytwarza preparaty chemiczne metodami laboratoryjnymi;

4) ocenia jakość otrzymanych preparatów chemicznych i oczyszczanych substancji;

5) wyjaśnia zjawiska chemiczne zachodzące podczas sporządzania roztworów mianowanych;

6) przygotowuje roztwory mianowane i wzorce analityczne;

7) ocenia jakość odczynników chemicznych;

8) prowadzi dokumentację prac związanych z przygotowaniem odczynników i preparatów chemicznych oraz oczyszczaniem substancji.

3. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad pobierania próbek w warunkach terenowych, stacjonarnych i ciągłego procesu technologicznego;

2) dobiera narzędzia i przyrządy do pobierania próbek substancji gazowych, ciekłych i stałych;

3) pobiera próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych;

4) znakuje, utrwala i transportuje pobrane próbki;

5) przygotowuje reprezentatywne próbki do badań analitycznych;

6) dobiera metody i techniki przygotowania próbek do badań analitycznych;

7) przeprowadza operacje i procesy jednostkowe związane z przygotowaniem próbek do badań analitycznych;

8) zabezpiecza i przechowuje próbki archiwalne;

9) prowadzi dokumentację prac związanych z pobieraniem, przygotowywaniem i przechowywaniem próbek do badań analitycznych.