Kwalifikacja R.02

R.02. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

1. Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą ryb i raków słodkowodnych

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia stosowane w rybactwie stawowym;

2) charakteryzuje technologię produkcji ryb i raków;

3) dobiera stawy do etapów oraz systemów chowu ryb i raków słodkowodnych;

4) wykonuje czynności związane z rozrodem ryb i raków słodkowodnych w warunkach naturalnych;

5) wykonuje czynności związane z podchowem stadiów młodocianych ryb i raków słodkowodnych;

6) wykonuje czynności związane z zarybianiem stawów hodowlanych;

7) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu ryb i raków słodkowodnych;

8) przygotowuje i przechowuje pasze stosowane w rybactwie;

9) prowadzi prace związane z żywieniem oraz dokarmianiem ryb i raków słodkowodnych;

10) wykonuje odłowy kontrolne i odławia ryby i raki słodkowodne;

11) wykonuje czynności związane z zimowaniem i magazynowaniem ryb i raków słodkowodnych;

12) prowadzi chów ryb i raków słodkowodnych, przestrzegając zasad profilaktyki i higieny;

13) wykonuje czynności związane z podnoszeniem kultury stawów;

14) sortuje i transportuje różne sortymenty ryb i raków słodkowodnych.

2. Użytkowanie rybackie wód śródlądowych

Uczeń:

1) stosuje pojęcia związane z akwakulturą w wodach śródlądowych;

2) wykonuje prace rybackie zgodnie z przepisami prawa wodnego i przepisami prawa dotyczącymi rybactwa śródlądowego;

3) dobiera skład gatunkowy ryb i raków słodkowodnych do typu zbiornika wodnego i cieku;

4) wykonuje czynności związane z zarybianiem wód śródlądowych;

5) prowadzi połowy przy użyciu narzędzi sieciowych, narzędzi kolnych, agregatu prądotwórczego i urządzeń rybackich;

6) przechowuje i przygotowuje ryby i raki słodkowodne do sprzedaży;

7) wykonuje czynności związane z pozyskaniem materiału zarybieniowego ryb i raków słodkowodnych;

8) wykonuje melioracje rybackie w wodach śródlądowych;

9) sporządza dokumentację rybacką.

3. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich

Uczeń:

1) rozpoznaje sprzęt, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w gospodarstwach rybackich;

2) stosuje pomocniczy sprzęt rybacki;

3) naprawia sieciowe narzędzia połowu i odłowu ryb;

4) wykonuje wybrane sieciowe narzędzia połowu i odłowu ryb;

5) obsługuje łodzie rybackie i ich wyposażenie;

6) prowadzi prace rybackie w gospodarstwach stawowych i jeziorowych z zastosowaniem maszyn;

7) obsługuje budowle i urządzenia hydrotechniczne;

8) obsługuje wyposażenie wylęgarni i podchowalni ryb.