Kwalifikacja RL.16

RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. Organizowanie produkcji roślinnej

Uczeń:

 1. przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,
 2. posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
 3. wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;
 4. planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;
 5. projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
 6. planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
 7. dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
 8. dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;
 9. prowadzi plantacje nasienne;
 10. organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 11. organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności;
 12. planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;
 13. nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
 14. stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności;
 15. korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.

2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

Uczeń:

 1. określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;
 2. określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;
 3. analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich;
 4. dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;
 5. organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich;
 6. określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;
 7. ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
 8. analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich;
 9. planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;
 10. organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;
 11. organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności;
 12. prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;
 13. określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne;
 14. organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 15. planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego;
 16. nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;
 17. korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.