Kwalifikacja R.06

R.06. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie

Uczeń:

1) sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa;

3) organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym;

4) określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa;

5) określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa;

6) określa potrzeby kadrowe;

7) dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem;

8) planuje działania marketingowe w agrobiznesie.

2. Planowanie przetwórstwa żywności

Uczeń:

1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych żywności;

2) dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie przetwórstwa żywności;

3) określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców;

4) dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych;

5) dobiera metody utrwalania żywności;

6) sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności;

7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym;

8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego;

9) organizuje prace związane z przetwórstwem żywności;

10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych;

11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego;

12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego;

2) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami;

3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa;

4) przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa;

5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa;

6) oblicza zużycie składników majątku trwałego;

7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach;

8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat;

9) sporządza sprawozdanie finansowe;

10) dokonuje klasyfikacji kosztów;

11) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie;

12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia;

13) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w agrobiznesie;

14) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej;

15) korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych.