Kierunek: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
 2. wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 3. wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
 4. wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 5. wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.a);

  PKZ(TG.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

  Uczeń:

  1. identyfikuje obiekty hotelarskie;
  2. rozpoznaje zespoły funkcjonalne w różnych obiektach hotelarskich;
  3. rozróżnia pomieszczenia ogólnodostępne w obiektach hotelarskich;
  4. rozpoznaje typy jednostek mieszkalnych;
  5. rozróżnia rodzaje usług hotelarskich;
  6. określa zadania i obowiązki pracownika pomocniczego obsługi hotelowej;
  7. posługuje się podstawowym zasobem leksykalnych środków językowych umożliwiających realizację typowych zadań zawodowych.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej opisane w części II:

  TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

  1. Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej części obiektu

  Uczeń:

  1. rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń części hotelowej obiektu;
  2. rozróżnia rodzaje prac porządkowych w części hotelowej obiektu;
  3. stosuje sprzęt, środki i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu;
  4. utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
  5. rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych;
  6. wykonuje czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym z zastosowaniem środków czystości i środków dezynfekcyjnych;
  7. przygotowuje jednostkę mieszkalną do przyjęcia gości;
  8. korzysta z hotelowych środków transportu wewnętrznego;
  9. obsługuje urządzenia stanowiące wyposażenie pralni hotelowej;
  10. dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju prac porządkowych w jednostkach mieszkalnych i w części ogólnodostępnej obiektu;
  11. wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą gości hotelowych;
  12. przestrzega zasad postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych.

  2. Wykonywanie prac pomocniczych w gastronomicznej części obiektu

  Uczeń:

  1. rozróżnia pomieszczenia gastronomii hotelowej;
  2. rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń gastronomii hotelowej;
  3. stosuje sprzęt, środki i urządzenia do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomii hotelowej;
  4. wykonuje prace porządkowe w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu;
  5. wykonuje prace związane z myciem naczyń i sprzętu kuchennego;
  6. stosuje sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania czynności związanych z obróbką wstępną surowców spożywczych;
  7. wykonuje prace związane z obróbką wstępną surowców spożywczych;
  8. segreguje odpady i surowce wtórne;
  9. wykonuje prace pomocnicze związane z przygotowaniem sali do obsługi konsumentów;
  10. utrzymuje porządek i czystość na stanowisku pracy oraz przestrzega zasad higieny;
  11. stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w pomieszczeniach gastronomii hotelowej.

  3. Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie

  Uczeń:

  1. rozpoznaje elementy otoczenia eksploatacyjnego obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  2. rozróżnia rodzaje prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  3. stosuje ręczny i zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  4. wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie, na parkingu i drogach dojazdowych;
  5. stosuje metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin;
  6. stosuje urządzenia, narzędzia i sprzęt do prac ogrodniczych;
  7. wykonuje czynności związane z pielęgnacją roślin i terenów zieleni;
  8. stosuje narzędzia i materiały do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego;
  9. wykonuje prace związane z konserwacją sprzętu rekreacyjnego.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, w ramach efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, realizuje wyłącznie część tych efektów dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w zakresie pkt 1, 3, 7 i 8 oraz kompetencji personalnych i społecznych (KPS) w zakresie pkt 1, 2, 4, 6 i 10.

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię obsługi hotelowej, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. jednostka mieszkalna, wyposażona w: łóżko, pościel, bieliznę pościelową, szafę lub wnękę z wieszakami, stolik nocny lub szafkę, krzesło, biurko, radio, lustro, bagażnik, wieszak na wierzchnią odzież, zestaw ręczników i wyposażenie dodatkowe (igielnik, torbę na bieliznę, środki higieniczne, zestaw kosmetyków hotelowych, elementy dekoracyjne, materiały informacyjno-reklamowe) oraz węzeł higieniczno-sanitarny wyposażony w: umywalkę z półką lub blatem i oświetleniem, lustro, wannę lub kabinę z natryskiem, WC, pojemnik na śmieci,
  2. pomieszczenie magazynowe, wyposażone w: wózek hotelowej obsługi pięter z pełnym zestawem, odkurzacz, ręczny sprzęt porządkowy, regał z bielizną hotelową, środki czystości i środki dezynfekcyjne, pralkę automatyczną, środki do prania, żelazko i deskę do prasowania, wieszaki, środki ochrony indywidualnej, pojemnik na śmieci oraz apteczkę;
 2. pracownię gastronomiczną, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowiska mycia rąk (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów), wyposażone w: umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody, dozownik do mydła, płyn dezynfekcyjny, ręczniki papierowe,
  2. stanowiska sporządzania potraw i napojów (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestaw noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny, termometry, wagi i miarki, bieliznę i zastawę stołową, tace metalowe oraz stoły i krzesła;
  ponadto pracownia powinna być wyposażona w: chłodziarkę z zamrażarką, kuchenkę mikrofalową, frytkownicę do smażenia, mikser, maszynkę do mielenia, robota kuchennego, naświetlacz do jaj, kosz na odpady, apteczkę, katalogi oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, instrukcje do ćwiczeń;
 3. pracownię gospodarczą, w której powinny być zorganizowane stanowiska wykonywania napraw sprzętu i urządzeń rekreacyjnych (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w narzędzia i materiały do wykonywania prostych napraw;
  ponadto pracownia powinna być wyposażona w: narzędzia i urządzenia do utrzymania czystości w otoczeniu obiektu, ręczny i mechaniczny sprzęt do pielęgnacji terenów zieleni, kosiarkę do trawy, narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji roślin, opylacze, opryskiwacze, opakowania i etykiety środków ochrony roślin, nawozów oraz środków do konserwacji powierzchni, środki ochrony indywidualnej, pojemnik na śmieci, apteczkę, instrukcje obsługi urządzeń.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, zakładach gastronomicznych oraz w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

200 godz.

TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

900 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.