Kwalifikacja Z.05

Z.05. Świadczenie usług opiekuńczych

1. Organizowanie prac opiekuńczych

Uczeń:

1) rozpoznaje objawy chorobowe ze strony poszczególnych układów i narządów osoby podopiecznej;

2) rozpoznaje, na podstawie analizy dokumentacji i obserwacji, sytuację zdrowotną i społeczną osoby podopiecznej oraz warunki jej życia;

3) ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej wynikające z wieku, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz niepełnosprawności;

4) określa potrzeby bio-psycho-społeczne człowieka i sposoby ich zaspakajania;

5) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;

6) organizuje środowisko życia osoby podopiecznej z uwzględnieniem jej potrzeb i problemów;

7) dobiera metody i techniki pracy opiekuńczej, odpowiedniej do potrzeb osoby podopiecznej;

8) przestrzega zasad opracowania indywidualnego planu opieki nad osobą podopieczną i pomocy tej osobie;

9) opracowuje plan pomocy i opieki nad osobą podopieczną;

10) planuje techniki, metody i narzędzia pracy z osobą podopieczną w warunkach domowych;

11) dobiera techniki, metody i narzędzia pracy do realizacji zaplanowanych działań opiekuńczych;

12) planuje formy i metody wsparcia osoby podopiecznej w środowisku lokalnym;

13) organizuje wsparcie na rzecz osoby podopiecznej i współpracę z jej środowiskiem rodzinnym i lokalnym;

14) planuje techniki monitorowania działań opiekuńczych;

15) prowadzi dokumentację pracy z osobą podopieczną.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych

Uczeń:

1) świadczy usługi opiekuńcze zgodnie z procedurami i standardami opieki;

2) rozpoznaje objawy zaburzeń psychosomatycznych zagrażających zdrowiu i życiu osoby podopiecznej;

3) stosuje metody i techniki udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;

4) przestrzega zasad i określa metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osoby podopiecznej;

5) określa rodzaje narzędzi pracy oraz środków i materiałów do wykonywania czynności higienicznych, pielęgnacyjnych i zaspakajania potrzeb fizjologicznych osoby podopiecznej;

6) wykonuje zabiegi higieniczne u osoby niesamodzielnej;

7) przestrzega zasad i metod zapobiegania odleżynom i odparzeniom osoby podopiecznej;

8) opiekuje się osobą podopieczną w różnych fazach choroby przewlekłej;

9) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;

10) wykonuje zlecone przez lekarza okłady i kompresy osobie podopiecznej;

11) przestrzega zasad przygotowywania i podawania leków drogą doustną osobie podopiecznej;

12) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;

13) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej;

14) określa rodzaje i techniki wykonywania ćwiczeń usprawniających ruchowo oraz gimnastyki oddechowej przez osobę podopieczną;

15) prowadzi ćwiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalistą;

16) określa zasady obsługi sprzętu rehabilitacyjnego i stosowania przedmiotów ortopedycznych przez osobę podopieczną;

17) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych;

18) przygotowuje osobę podopieczną oraz jej rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji;

19) pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zarządzaniu finansami osobistymi;

20) dobiera metody i środki do utrzymania mieszkania w czystości;

21) przestrzega zasad żywienia dietetycznego;

22) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej;

23) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania czynności opiekuńczych.

3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Uczeń:

1) analizuje przyczyny występowania i metody rozwiązywania problemów społecznych;

2) pomaga osobie podopiecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych;

3) określa metody integracji osoby podopiecznej ze środowiskiem lokalnym;

4) inicjuje i podtrzymuje relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej;

5) określa formy i metody organizowania czasu wolnego;

6) organizuje różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań osoby podopiecznej z uwzględnieniem jej potrzeb, możliwości oraz zasobów środowiska lokalnego;

7) analizuje metody usprawniania i aktywizowania osoby podopiecznej w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;

8) planuje metody, formy, techniki i środki terapii zajęciowej osoby podopiecznej;

9) dobiera metody przygotowania osoby podopiecznej do korzystania z pomocy technicznych;

10) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu z pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;

11) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas aktywizowania osoby podopiecznej.