Kwalifikacja Z.11

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

1. Pielęgnowanie dziecka zdrowego

Uczeń:

1) zapewnia bezpieczeństwo dziecku;

2) rozpoznaje i określa potrzeby dziecka zdrowego, dostrzega związek między zaspakajaniem potrzeb a rozwojem dziecka;

3) zaspakaja potrzeby biologiczne dziecka stosownie do jego wieku oraz stanu psychofizycznego;

4) wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami;

5) planuje profilaktykę próchnicy i schorzeń wieku dziecięcego;

6) prowadzi działania profilaktyczne oraz kształtuje nawyki prozdrowotne;

7) określa normy rozwoju fizycznego dziecka i dobiera metody jego oceny;

8) obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka;

9) rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka oraz przestrzega procedur postępowania w przypadku ich podejrzenia;

10) dba o odżywianie dziecka zgodne z normami żywieniowymi;

11) analizuje jadłospisy pod kątem zawartości składników pokarmowych;

12) przygotowuje podstawowe posiłki, uwzględniające zalecenia dietetyczne;

13) analizuje i prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka zdrowego;

14) planuje formy i zasady współpracy oraz współpracuje z pracownikami placówki w zakresie pielęgnowania dziecka;

15) planuje i organizuje czynności pielęgnacyjne u dziecka zdrowego, uwzględniając specyfikę placówki, w której przebywa dziecko;

16) określa cele, zadania i wymagania zdrowotno-higieniczne dla instytucji opiekuńczo- -wychowawczych sprawujących opiekę nad małym dzieckiem.

2. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego

Uczeń:

1) zapewnia bezpieczeństwo dziecku choremu i niepełnosprawnemu;

2) rozpoznaje potrzeby dziecka chorego i niepełnosprawnego;

3) zaspakaja potrzeby biologiczne i psychospołeczne dziecka chorego i niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego wieku i stanu zdrowia;

4) przestrzega zasad pielęgnowania dziecka ze schorzeniami poszczególnych układów i narządów;

5) wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dostosowując technikę ich wykonania do stanu zdrowia dziecka i zaleceń zespołu terapeutycznego;

6) określa przyczyny i objawy kliniczne chorób wieku dziecięcego, metody ich leczenia i zapobiegania im;

7) ocenia wypływ choroby na stan psychiczny dziecka;

8) reaguje na zmiany w wyglądzie i zachowaniu dziecka chorego;

9) dokonuje pomiaru parametrów życiowych u dziecka oraz interpretuje wyniki;

10) rozróżnia rodzaje niepełnosprawności oraz metody rehabilitacji;

11) uczestniczy w rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

12) przestrzega zasad i drogi podawania leków;

13) podaje dziecku leki na zlecenie lekarza;

14) określa rolę mechanizmów obronnych i adaptacyjnych organizmu dziecka;

15) prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka chorego;

16) dobiera formy i przestrzega zasad współpracy z zespołem terapeutycznym;

17) charakteryzuje organizację i specyfikę pracy w placówce opieki nad dzieckiem oraz współpracuje z zespołem terapeutycznym;

18) towarzyszy dziecku podczas badań i zabiegów specjalistycznych.

3. Wychowanie i edukowanie dziecka

Uczeń:

1) przestrzega norm i określa fazy rozwoju małego dziecka, charakteryzuje podstawowe procesy psychiczne dziecka;

2) ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie poszczególnych sfer;

3) dobiera materiały i pomoce dydaktyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;

4) prowadzi zabawy stymulujące rozwój dziecka w zakresie poszczególnych sfer z uwzględnieniem wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych;

5) analizuje i dobiera utwory literackie do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka;

6) stymuluje aktywność werbalną dziecka, wykorzystując różne techniki i utwory literackie;

7) przygotowuje i przedstawia inscenizacje dla dzieci;

8) charakteryzuje czynniki wpływające na kształtowanie osobowości i zachowanie dziecka;

9) kształtuje u dziecka pozytywne zachowania i cechy osobowości;

10) stosuje metody zapobiegania negatywnym zachowaniom dziecka;

11) dobiera metody rozwijania samodzielności dziecka;

12) rozwija samodzielność dziecka różnymi metodami;

13) określa rodzaje i etapy procesu adaptacji dziecka do nowych warunków oraz wspiera dziecko w okresie adaptacji;

14) stosuje metody łagodzenia negatywnych emocji u dziecka;

15) określa istotę i fazy choroby sierocej oraz stwarza warunki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi choroby sierocej;

16) określa zaburzenia rozwojowe i problemy wychowawcze występujące u małego dziecka;

17) dobiera metody pracy wychowawczej z dzieckiem niepełnosprawnym i stwarzającym problemy wychowawcze;

18) planuje i prowadzi indywidualne zajęcia wyrównawcze;

19) organizuje pracę wychowawczą w poszczególnych grupach rozwojowych;

20) planuje formy współpracy z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;

21) współpracuje z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;

22) ocenia efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

Uczeń:

1) wykonuje pomoce dydaktyczne, dekoracje okolicznościowe, scenografie oraz lalki, kukiełki i kostiumy do inscenizacji i balów, posługując się różnymi technikami plastycznymi;

2) dobiera techniki plastyczne i metody prowadzenia zajęć do wieku i możliwości dziecka;

3) prowadzi zajęcia techniczne i plastyczne z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;

4) wykonuje z dziećmi i dla dzieci zabawki i prace plastyczne z różnorodnych materiałów i surowców;

5) rozwija zainteresowania dzieci twórczością plastyczną i techniczną;

6) określa rolę utworów muzycznych w rozwoju i kształtowaniu osobowości dziecka;

7) dobiera utwory muzyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;

8) śpiewa piosenki dziecięce i gra na wybranych instrumentach muzycznych;

9) tworzy proste układy taneczne do muzyki z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci;

10) prowadzi zabawy muzyczno-ruchowe z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci.