Kwalifikacja MS.11

MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

1. Pielęgnowanie dziecka zdrowego

Uczeń:

 1. zapewnia bezpieczeństwo dziecku;
 2. rozpoznaje i określa potrzeby dziecka zdrowego, dostrzega związek między zaspakajaniem potrzeb a rozwojem dziecka;
 3. zaspakaja potrzeby biologiczne dziecka stosownie do jego wieku oraz stanu psychofizycznego;
 4. wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami;
 5. planuje profilaktykę próchnicy i schorzeń wieku dziecięcego;
 6. prowadzi działania profilaktyczne oraz kształtuje nawyki prozdrowotne;
 7. określa normy rozwoju fizycznego dziecka i dobiera metody jego oceny;
 8. obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka;
 9. rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka oraz przestrzega procedur postępowania w przypadku ich podejrzenia;
 10. dba o odżywianie dziecka zgodne z normami żywieniowymi;
 11. analizuje jadłospisy pod kątem zawartości składników pokarmowych;
 12. przygotowuje podstawowe posiłki, uwzględniające zalecenia dietetyczne;
 13. analizuje i prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka zdrowego;
 14. planuje formy i zasady współpracy oraz współpracuje z pracownikami placówki w zakresie pielęgnowania dziecka;
 15. planuje i organizuje czynności pielęgnacyjne u dziecka zdrowego, uwzględniając specyfikę placówki, w której przebywa dziecko;
 16. określa cele, zadania i wymagania zdrowotno-higieniczne dla instytucji opiekuńczo-  -wychowawczych sprawujących opiekę nad małym dzieckiem.

2. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego

Uczeń:

 1. zapewnia bezpieczeństwo dziecku choremu i niepełnosprawnemu;
 2. rozpoznaje potrzeby dziecka chorego i niepełnosprawnego;
 3. zaspakaja potrzeby biologiczne i psychospołeczne dziecka chorego i niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego wieku i stanu zdrowia;
 4. przestrzega zasad pielęgnowania dziecka ze schorzeniami poszczególnych układów i narządów;
 5. wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dostosowując technikę ich wykonania do stanu zdrowia dziecka i zaleceń zespołu terapeutycznego;
 6. określa przyczyny i objawy kliniczne chorób wieku dziecięcego, metody ich leczenia i zapobiegania im;
 7. ocenia wypływ choroby na stan psychiczny dziecka;
 8. reaguje na zmiany w wyglądzie i zachowaniu dziecka chorego;
 9. dokonuje pomiaru parametrów życiowych u dziecka oraz interpretuje wyniki;
 10. rozróżnia rodzaje niepełnosprawności oraz metody rehabilitacji;
 11. uczestniczy w rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 12. przestrzega zasad i drogi podawania leków;
 13. podaje dziecku leki na zlecenie lekarza;
 14. określa rolę mechanizmów obronnych i adaptacyjnych organizmu dziecka;
 15. prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka chorego;
 16. dobiera formy i przestrzega zasad współpracy z zespołem terapeutycznym;
 17. charakteryzuje organizację i specyfikę pracy w placówce opieki nad dzieckiem oraz współpracuje z zespołem terapeutycznym;
 18. towarzyszy dziecku podczas badań i zabiegów specjalistycznych.

3. Wychowanie i edukowanie dziecka

Uczeń:

 1. przestrzega norm i określa fazy rozwoju małego dziecka, charakteryzuje podstawowe procesy psychiczne dziecka;
 2. ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie poszczególnych sfer;
 3. dobiera materiały i pomoce dydaktyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;
 4. prowadzi zabawy stymulujące rozwój dziecka w zakresie poszczególnych sfer z uwzględnieniem wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych;
 5. analizuje i dobiera utwory literackie do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka;
 6. stymuluje aktywność werbalną dziecka, wykorzystując różne techniki i utwory literackie;
 7. przygotowuje i przedstawia inscenizacje dla dzieci;
 8. charakteryzuje czynniki wpływające na kształtowanie osobowości i zachowanie dziecka;
 9. kształtuje u dziecka pozytywne zachowania i cechy osobowości;
 10. stosuje metody zapobiegania negatywnym zachowaniom dziecka;
 11. dobiera metody rozwijania samodzielności dziecka;
 12. rozwija samodzielność dziecka różnymi metodami;
 13. określa rodzaje i etapy procesu adaptacji dziecka do nowych warunków oraz wspiera dziecko w okresie adaptacji;
 14. stosuje metody łagodzenia negatywnych emocji u dziecka;
 15. określa istotę i fazy choroby sierocej oraz stwarza warunki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi choroby sierocej;
 16. określa zaburzenia rozwojowe i problemy wychowawcze występujące u małego dziecka;
 17. dobiera metody pracy wychowawczej z dzieckiem niepełnosprawnym i stwarzającym problemy wychowawcze;
 18. planuje i prowadzi indywidualne zajęcia wyrównawcze;
 19. organizuje pracę wychowawczą w poszczególnych grupach rozwojowych;
 20. planuje formy współpracy z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;
 21. współpracuje z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;
 22. ocenia efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

Uczeń:

 1. wykonuje pomoce dydaktyczne, dekoracje okolicznościowe, scenografie oraz lalki, kukiełki i kostiumy do inscenizacji i balów, posługując się różnymi technikami plastycznymi;
 2. dobiera techniki plastyczne i metody prowadzenia zajęć do wieku i możliwości dziecka;
 3. prowadzi zajęcia techniczne i plastyczne z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;
 4. wykonuje z dziećmi i dla dzieci zabawki i prace plastyczne z różnorodnych materiałów i surowców;
 5. rozwija zainteresowania dzieci twórczością plastyczną i techniczną;
 6. określa rolę utworów muzycznych w rozwoju i kształtowaniu osobowości dziecka;
 7. dobiera utwory muzyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;
 8. śpiewa piosenki dziecięce i gra na wybranych instrumentach muzycznych;
 9. tworzy proste układy taneczne do muzyki z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci;
 10. prowadzi zabawy muzyczno-ruchowe z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci.