Profesjonalny Hosting


Egzamin: Z.06-X-14.05Egzamin: Z.06-X-14.08Egzamin: Z.06-X-15.01Egzamin: Z.06-X-15.05Egzamin: Z.06-X-15.08Egzamin: Z.06-X-16.01Egzamin: Z.06-X-16.05Egzamin: Z.06-X-16.08Egzamin: Z.06-X-17.01Egzamin: Z.06-X-17.06Egzamin: Z.06-X-18.01Egzamin: Z.06-X-18.06Egzamin: Z.06-X-19.01Egzamin: Z.06-X-19.06Losowe pytania

Kwalifikacja Z.06

Z.06. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby podopiecznej;

2) rozpoznaje warunki życia osoby podopiecznej;

3) ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej;

4) ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności;

5) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska rodzinnego oraz instytucjonalnego osoby podopiecznej;

6) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;

7) opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną;

8) dobiera metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań opiekuńczych osoby podopiecznej;

9) współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego;

10) wykorzystuje metody i techniki zapobiegające skutkom długotrwałego stresu i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu osoby podopiecznej;

11) dokonuje systematycznej ewaluacji pracy z osobą podopieczną.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej

Uczeń:

1) świadczy usługi opiekuńczo-wspierające zgodnie z procedurami i standardami opieki;

2) rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby podopiecznej;

3) przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby podopiecznej;

4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;

5) dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby podopiecznej;

6) dobiera metody, techniki i narzędzia do wykonywanych czynności opiekuńczych i higienicznych osoby podopiecznej;

7) wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby podopiecznej;

8) opiekuje się osobą podopieczną w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;

9) pomaga osobie podopiecznej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

10) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;

11) prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby podopiecznej;

12) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;

13) udziela pomocy w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i udogodnień technicznych dla osób niepełnosprawnych;

14) przygotowuje osobę podopieczną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;

15) pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego w warunkach domu pomocy społecznej.

3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Uczeń:

1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby podopiecznej z osobami z najbliższego otoczenia;

2) pomaga i udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych osoby podopiecznej;

3) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną w wyborze aktywnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby podopiecznej;

4) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną do aktywności w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;

5) aktywizuje ważne dla podopiecznego osoby z najbliższego środowiska i współdziała z nimi;

6) pomaga podopiecznemu w korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;

7) wspomaga osobę podopieczną w usprawnianiu psychofizycznym.