Egzamin: MS.06-X-19.06

Kwalifikacja MS.06

MS.06. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby podopiecznej;
 2. rozpoznaje warunki życia osoby podopiecznej;
 3. ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej;
 4. ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności;
 5. rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska rodzinnego oraz instytucjonalnego osoby podopiecznej;
 6. rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;
 7. opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną;
 8. dobiera metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań opiekuńczych osoby podopiecznej;
 9. współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego;
 10. wykorzystuje metody i techniki zapobiegające skutkom długotrwałego stresu i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu osoby podopiecznej;
 11. dokonuje systematycznej ewaluacji pracy z osobą podopieczną.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej

Uczeń:

 1. świadczy usługi opiekuńczo-wspierające zgodnie z procedurami i standardami opieki;
 2. rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby podopiecznej;
 3. przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby podopiecznej;
 4. udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;
 5. dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby podopiecznej;
 6. dobiera metody, techniki i narzędzia do wykonywanych czynności opiekuńczych i higienicznych osoby podopiecznej;
 7. wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby podopiecznej;
 8. opiekuje się osobą podopieczną w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;
 9. pomaga osobie podopiecznej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 10. pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
 11. prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby podopiecznej;
 12. przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;
 13. udziela pomocy w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i udogodnień technicznych dla osób niepełnosprawnych;
 14. przygotowuje osobę podopieczną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;
 15. pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego w warunkach domu pomocy społecznej.

3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Uczeń:

 1. inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby podopiecznej z osobami z najbliższego otoczenia;
 2. pomaga i udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych osoby podopiecznej;
 3. mobilizuje i wspiera osobę podopieczną w wyborze aktywnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby podopiecznej;
 4. mobilizuje i wspiera osobę podopieczną do aktywności w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;
 5. aktywizuje ważne dla podopiecznego osoby z najbliższego środowiska i współdziała z nimi;
 6. pomaga podopiecznemu w korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
 7. wspomaga osobę podopieczną w usprawnianiu psychofizycznym.